Statsbudsjettet 2024: Akershus

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 20 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Akershus i 2024, blant annet til utbedring av tekniske anlegg på Kolsås og forberedelse av avviklingen av Kjeller leir. Videre foreslår regjeringen å styrke grunnleggende befalsutdanning (GBU) for spesialister på Sessvollmoen med 50 nye studieplasser. Regjeringen har satt i gang et arbeid med å vurdere tiltak for permanent økning av utdanningskapasitet. I påvente av permanente løsninger for forlegning og undervisningslokaler har regjeringen foreslått å bevilge 75 millioner kroner til midlertidige løsninger på Linderud og Sessvollmoen.

Nye tjenestesteder for politiet

Nesodden og Lillestrøm får nye tjenestesteder for politiet i 2024. Tiltaket er en del av regjeringens handlingsplan «Trygghet i hverdagen – Handlingsplan mot 2025», som legges frem høsten 2023. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 35,5 millioner kroner til å opprette ti nye tjenestesteder. Samlet foreslår regjeringen å bevilge 198 millioner kroner til tiltak for å styrke det lokale politiet i 2024.

Atomsikkerhet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet med 15 millioner kroner i 2024 for å øke kapasitet og kompetanse til råd, veiledning og myndighetsutøvelse knyttet til avvikling av atomanlegg på Kjeller og i Halden.

Håndtering av nasjonalt atomavfall og atomanlegg

Regjeringen foreslår om lag 1,2 milliard kroner for å ivareta sikkerheten ved Institutt for energiteknikks atomanlegg og Norsk nukleær dekommisjonerings planlegging av opprydding etter atomreaktordriften i Akershus og Østfold.

Psykiatri på Ila

Regjeringen foreslår en samlet låneramme på 375 millioner til etappe 2 av ny sikkerhetspsykiatri på Ila (per 1. juli 2023).

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 23,4 millioner kroner til Akershus fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Statlig bygg- og eiendomsvirksomhet

Regjeringen foreslår å bevilge 211 millioner kroner til bygging av Oslo fengsel, avdeling Ullersmo.

Universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Regjeringen foreslår 1,6 milliarder kroner i rammebevilgning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Kultur

Regjeringen foreslår:

 • at Oslo filmfond (som dekker Oslo og de gamle Viken-fylkene) tas inn blant de nasjonale filmfondene, slik at hele landet dekkes av regionale filmfond. Det foreslås at Oslo Filmfond i 2024 mottar et tilskudd på 7 millioner kroner.

 • å bevilge 1,5 millioner kroner i økt tilskudd til MiA-Museene i Akershus for å dekke økt husleie ved museets formidlingsarena Grinimuseet, samt legge til rette for Grinimuseets videre utvikling.

 • å bevilge 1 million kroner i økt tilskudd til MiA-Museene i Akershus knyttet til forvaltning og vedlikehold av museets formidlingsarena Roald Amundsens hjem Uranienborg.

 • å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 750 000 kroner til videreutvikling av ny operaforestilling i regi av Oscarsborgoperaen.

Samferdsel

Vei

 • E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum i Ringerike og Jevnaker kommuner i Akershus og Buskerud fylkeskommuner
  Regjeringen setter av penger til å videreføre utbyggingen av veistrekningen E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum. I prosjektet skal det blant annet bygges 11,9 kilometer tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, hovedsakelig i ny trasé. Dette gir vesentlig bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet på strekningen. Anleggsarbeidene startet i mars 2019, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juli 2022. Arbeidene med det lokale veinettet planlegges å være ferdig i 2025.

 • E16 Bjørum–Skaret i Bærum og Hole kommuner i Akershus og Buskerud fylkeskommuner
  Regjeringen setter av penger til å videreføre prosjektet E16 Bjørum–Skaret. Det skal bygges om lag 8,4 kilometer ny firefeltsvei. I tillegg bygges det blant annet en tunnel på om lag 3,4 kilometer under Sollihøgda og en tunnel på om lag 0,8 kilometer under Bukkesteinshøgda. Anleggsarbeidene startet i 2021, og det er planlagt at strekningen skal åpne for trafikk i 2025.

 • Rv. 4 Roa-Gran grense inkludert Jaren–Amundrud/Almenningsdelet–Lygnebakken i Gran og Lunner kommuner i Innlandet og Akershus fylkeskommuner
  Regjeringen setter av penger til å videreføre prosjektet Rv. 4 Roa-Gran grense, inkludert Jaren–Amundrud/Almenningsdelet–Lygnebakken.  Det skal blant annet bygges en 4,1 kilometer firefeltsvei med midtrekkverk på strekningen Roa–Gran grense. Sammen med utbyggingen på strekningen Lunner grense–Jaren, blir det 13,5 kilometer sammenhengende firefeltsvei fra Roa til Jaren. I tillegg skal det bygges 3,8 kilometer trefeltsvei med midtdeler på delstrekningen Jaren–Amundrud. På strekningen Almenningsdelet–Lygnebakken utvides bredden langs om lag 5 kilometer av strekningen. Anleggsarbeidene ble startet i 2021, og det er forventet at hele prosjektet åpnes for trafikk i 2025. I desember 2022, ble delstrekningen Jaren–Amundrud åpnet for trafikk, og strekningen Roa–Gran grense åpnes for trafikk i november 2023.

 • E18 Lysaker–Ramstadsletta i Bærum kommune
  Regjeringen setter av penger til å videreføre prosjektet E18 Lysaker –Ramstadsletta. Strekningen er en del av E18 Vestkorridoren mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker, og er på totalt 4,4 kilometer. Ny E18 på strekningen Lysaker–Ramstadsletta i Bærum kommune får to ordinære kjørefelt og ett kollektivfelt i begge retninger. Det planlegges videre en diagonal mellom Gjønnes og E18, ny forbindelse til Fornebu i Bærum kommune, og sammenhengende sykkelvei langs hele strekningen. For E18-delen av prosjektet, er det planlagt at vestgående løp skal åpnes for trafikk i 2027, og at østgående løp åpnes i 2028. Hele prosjektet, inkludert lokalveier, er planlagt å stå ferdig ved årsskiftet 2029/2030.

 • E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 i Frogn og Asker kommuner
  Regjeringen setter av penger til å starte opp utbyggingen av E134 Oslofjordforbindelsen. I prosjektet skal det bygges et nytt tunnelløp som går parallelt med det eksisterende, og det blir tverrforbindelser mellom de to. Prosjektet er totalt 14 kilometer, med en tunnel under Oslofjorden som er 7,5 kilometer. I tillegg omfatter prosjektet også enutvidelse fra to- til firefeltsvei mellom Måna og Vassum med nye løp i Frogn- og Vassumtunnelene. Strekningen er del av en ytre ring rundt Oslo og tverrforbindelse mellom E6 og E18 med videre tilknytning til E134 mot Vestlandet. Prosjektet vil gi bedre fremkommeligheten for trafikantene med en mer forutsigbar, trafikksikker og trygg kryssing av Oslofjorden i eksisterende trasé for E134. Det forventes at anskaffelsesprosessen startes opp våren 2024, og at anleggsarbeidene startes opp i 2025. Hele prosjektet ventes å åpnes for trafikk i 2032.

Diverse tiltak

Regjeringen setter av penger som hovedsakelig skal gå til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Blant annet planlegges det å bruke penger på:

 • Videre arbeider med kommuneplan for strekningen E16 Kløfta–Kongsvinger.

 • Arbeider med reguleringsplaner på strekningene E18 Ramstadsletta–Slependen–Nesbru i Bærum kommune og E134 Dagslett–kryss E18 i Asker og Lier kommuner.

Byområder og kollektivtransport

Byvekstavtale for Oslo-området for perioden 2019-2029 mellom staten, Viken fylkeskommune, Oslo kommune og kommunene Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo. Avtaleområdet er Oslo kommune og Akershus fylke. Byvekstavtalen ble inngått i 2020 med tilleggsavtale fra 2021, og regjeringen setter nå av penger til å til å følge opp forpliktelsene i avtalen. Fra og med 2023 økes også det statlige bidraget til Fornebubanen økt. Foreløpig fordeling av pengene er som følger:

 • 167 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene vil blant annet brukes til å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett i avtaleområdet.

 • 44 millioner kroner til stasjons- og knutepunktutvikling på jernbane. Midlene skal gå til utvikling av Ås stasjon.

 • 1 639 millioner kroner til Fornebubanen, som er en ny sammenhengende tunnel for T-banen mellom Majorstuen stasjon i Oslo kommune og Fornebu i Bærum kommune. Beløpet inkluderer økt statlig tilskudd til de store kollektivprosjektene som er under bygging.

 • 381 millioner kroner i belønningsmidler som i hovedsak skal brukes til drift av kollektivtransport og mindre kollektiv- og sykkeltiltak.

 • 58 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. I Akershus skal pengene gå til å delfinansiere en prøveordning med «Reis». I Oslo vil pengene bidra til å øke rabatten for barn og ungdom.

 • 653 millioner kroner i tilskudd til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Pengene skal gå til Fornebubanen.

 • 105 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak på kommunal og fylkeskommunal vei innenfor avtaleområdet.

Jernbane

 • Flere og raskere tog på Dovrebanen: Venjar–Eidsvoll–Langset, Eidsvoll kommune 
  Regjeringen setter av om lag 3,9 milliarder kroner til utbygging på strekningen Oslo–Hamar på Dovrebanen. Ved ruteterminskiftet i desember 2027, skal effektpakken gi et bedre tilbud med mulighet for økt frekvens og redusert reisetid for regionekspresstog, og økt kapasitet for annen trafikk mellom Oslo og Hamar. Prosjektet på strekningen Venjar–Eidsvoll–Langset knytter dobbeltsporet Langset – Kleverud sammen med Gardermobanen. Dobbeltsporet ble ferdig mellom Venjar og Eidsvoll stasjon høsten 2022, og strekningen videre til Langset skal etter planen tas i bruk høsten 2023. I 2024 skal det gjennomføres etterarbeider.

 • Flere og raskere tog på Østfoldbanen (Oslo-Ski): Oslo og Nordre Follo kommuner
  Åpningen av Follobanen har økt antall avganger og nær halvert reisetiden mellom Oslo S og Ski. I tillegg har åpningen økt antall avganger for lokaltog på strekningen mellom Ski og Stabekk som går på Østfoldbanen. I 2024, anslås det å bruke om lag 880 millioner kroner til avsluttende arbeider, arbeid med sluttdokumentasjon og sluttoppgjør med entreprenører.

 • Flere og raskere tog på Gjøvikbanen: Nittedal kommune
  Regjeringen setter av om lag 50 millioner kroner til å ferdigstille effektpakken. Denne skal gi et bedre tilbud til de reisende, med mulighet for flere avganger og jevne rutetider på Gjøvikbanen på dagtid. I tillegg gir det en økning fra ett tog hver andre time til ett tog i timen mellom Oslo og Gjøvik.

 • ERTMS, Gjøvikbanen: Nittedal kommune
  Regjeringen setter av om lag 1,7 milliarder kroner til nytt signalsystem i 2024. ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet, og som vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. Siden togene kan kjøres tettere enn i dag, vil det på sikt også øke kapasiteten på sporet.

  Det nye signalsystemet skal tas i bruk trinnvis på hele jernbanenettet. I Akershus vil det pågå prosjektering, forberedende arbeider og installasjoner på Gjøvikbanen Nord, som er planlagt satt i drift med ERTMS i 2024. Fremdriftsplanen for innføringen av ERTMS er gjennomgått på nytt, blant annet på grunn av risikobildet. Bane NOR har laget et utkast til revidert Nasjonal signalplan som er sendt på høring.

 • Infrastruktur for nytt togmateriell (Oslo-navet), Nordre Follo, Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm kommuner
  Regjeringen prioriterer infrastrukturtiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, og for å legge til rette for å bedre tilbudet på strekningene mellom Oslo og Ski, og Spikkestad og Lillestrøm. Det anslås å bruke om lag 510 millioner kroner for å tilpasse eksisterende infrastruktur til nye lokaltog. Bane NOR planlegger at begge strekningene skal ha byggestart i 2024, og det er planlagt at nye tog skal tas i bruk i desember 2026.

 • Fornying av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer å fornye jernbanens infrastruktur, gjennom blant annet større systematiske tiltak for å opprettholde jernbanenettets funksjonalitet og standard, samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan iverksettes. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,7 milliarder kroner. I Akershus betyr det blant annet fornying av kontaktledningsanlegg, vedlikehold, flomsikring og drenering på Drammensbanen, Hovedbanen, Gardermobanen, Gjøvikbanen og Østfoldbanens vestre og østre linje.

 • Midtlivsoppgraderte togsett type 72
  Regjeringen prioriterer oppgradering av togsett type 72. Disse togsettene brukes på lokaltogstrekningene i Oslo og Akershus.

 • Planlegging og oppstart av effektpakker: Asker, Nordre Follo, Lillestrøm og Nes kommuner
  Regjeringen setter av om lag 1,2 milliarder kroner til videre planlegging og oppstart av enkelte tiltak innenfor effektpakkene som er prioritert i Nasjonal transportplan 2022–2033. Det settes også av penger til nye effektpakker. I Akershus planlegges det blant annet å bruke penger på:

  • Tiltak i effektpakken Flere tog i Oslo-navet, som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette inkluderer å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. I tillegg inkluderer det tiltak som utvidelse av Sandvika stasjon, vendespor ved Asker og mindre tiltak i Lillestrøm.

  • Effektpakken Kombitransport gods skal bidra til å styrke kombitransporten på de mest trafikkerte strekningene, henholdsvis Oslo–Bergen, Oslo–Narvik, Oslo–Trondheim og Trondheim–Bodø.
 • Banestrømforsyning
  Det settes av om lag 360 millioner kroner til tiltak som skal øke kapasiteten innen banestrømforsyning – hovedsakelig på Østlandet. Effektpakken skal bidra til en mer robust infrastruktur og øke jernbanenettets kapasitet.

Kommunane i Akershus: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Akershus samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,9 prosent.

I Akershus har 17 av 21 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Jevnaker kommune med 7,0 prosent, mens Enebakk kommune har lågast vekst med 4,0 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Akershus fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Akershus fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 5,1 prosent. Vekstanslaget er mellom anna basert på eit anslag over Akershus sin del av dei frie inntektene til Viken fylkeskommune i 2023. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022* 
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.) 
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
3201 Bærum 3,4  75 925 114 10 665 372 472 816 4,6
3203 Asker -0,7  90 794 106 7 383 419 330 278 4,7
3205 Lillestrøm 4,5   83 651 98 6 202 388 278 383 4,7
3207 Nordre Follo 3,0    99 727 100 4 488 686 208 322 4,9
3209 Ullensaker 4,6 119 401 97 2 879 980 118 882 4,3
3212 Nesodden 4,1    74 042 99 1 412 199 70 734 5,3
3214 Frogn 1,1 121 641 103 1 143 704 53 853 4,9
3216 Vestby 5,1 125 054 96 1 305 217 66 584 5,4
3218 Ås 2,6 105 397 96 1 404 581 67 811 5,1
3220 Enebakk 0,3 79 706 95 762 841 30 716 4,2
3222 Lørenskog 0,0 135 817 100 3 152 137 158 869 5,3
3224 Rælingen 1,9 124 310 97 1 335 641 65 139 5,1
3226 Aurskog-Høland 5,3 63 508 97 1 264 379 65 564 5,5
3228 Nes 5,4 54 724 95 1 615 151 71 223 4,6
3230 Gjerdrum 5,7 66 227 98 494 497 23 606 5,0
3232 Nittedal 3,4 85 215 98 1 771 172 97 559 5,8
3234 Lunner 2,5 92 389 95 643 937 30 903 5,0
3236 Jevnaker 6,0 67 789 95 482 694 29 184 6,4
3238 Nannestad 3,7 81 838 97 1 051 615 52 734 5,3
3240 Eidsvoll -0,5 81 123 96 1 878 151 92 945 5,2
3242 Hurdal 3,8 91 577 98 222 139 8 706 4,1
Til fordeling gjennom året       11 334    
Akershus       51 571 233 2 395 878 4,9
             
Akershus fylkeskommune***        9 081 017 442 720 5,1
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
***Viken fylke blir delt 1.1.2024. For vekst i frie inntekter 2023-2024 er det m.a. gjort eit anslag over Akershus sin del av Viken fylkeskommune sine frie inntekter i 2023. Det er ikkje rekna anslag over Akershus sin del av netto driftsresultat, netto lånegjeld eller utgiftskorrigerte frie inntekter.