Statsbudsjettet 2024: Finnmark

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 620 millioner kroner til gjennomføring av investeringer i forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Finnmark i 2024. Som ledd i oppbyggingen av Finnmark landforsvar (FLF) gjennomføres investeringer for kavaleribataljonen på Porsangmoen, herunder anskaffelser av materiellrelatert EBA og investeringer i skyte- og øvingsfelt. Det gjennomføres også et prosjekt for etablering av garasje og lager på Høybuktmoen.

Saminor 3-undersøkelsen

Regjeringen foreslår å videreføre 13 millioner kroner til Saminor 3-undersøkelsen i 2024. Saminor 3 er den tredje i rekken av befolkningsundersøkelser i kommuner med samisk befolkning. Undersøkelsen er en viktig kilde til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske befolkningen. Formålet er å få kunnskap om utbredelsen av og risikofaktorer for sykdom, bidra til å forebygge lidelser, og forbedre helsetjenestetilbudet for alle.

Helse

Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til videreutvikling av spesialisthelsetjenester i Alta, for å gi eldre og kronisk syke et bedre tilbud.

Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til økt beredskapsarbeid ved Kirkenes sykehus. Dette kommer i tillegg til 15 millioner kroner til intensivberedskap.

Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til samhandlingstiltak i Helse Nord. Den foreslåtte bevilgningen skal støtte omstillingstiltak og tiltak som bedrer samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten om tjenesteutvikling og gode pasientforløp i helseregionen.

Pilot for desentralisert politiutdanning i Alta

Regjeringen foreslår å bevilge 7,5 millioner kroner til etablering av et pilotforsøk med desentralisert politiutdanning i Alta. Utdanningen har planlagt oppstart høsten 2025. Tiltaket er en del av regjeringens handlingsplan «Trygghet i hverdagen – Handlingsplan mot 2025», som legges fram høsten 2023.

Statens naturoppsyn

Regjeringen foreslår å styrke Statens naturoppsyn (SNO) i Finnmark (og Nordland og Troms) med 10 millioner kroner. Primært formål er rovviltarbeid, men økt bemanning vil også kunne bidra til økt kapasitet innenfor andre viktige oppgaver.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 69,0 millioner kroner til Finnmark fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Statlig bygg- og eiendomsvirksomhet

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 10 mill. kroner til prosjektering av det samiske museet RiddoDouttarMuseat.

 • å bevilge 85 mill. kroner til bygging av Samlokalisert nybygg for Samisk videregående skole og reindriftsskole i det samiske nasjonalteatret Beaivváš i Kautokeino.

Kultur

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 15 millioner til Arctic Race of Norway, et sykkelritt som foregår i Nord-Norge.

 • å bevilge 8,3 millioner kroner til Sametinget for å dekke husleie i nybygget for det samiske nasjonalteatret Beaivváš i 2024.

 • å bevilge 2 millioner kroner til det samiske kunstnerkollekivet Dáiddadállu i Kautokeino.

 • å styrke bevilgningen til Pikene på broen med 1,2 millioner kroner.

 • å styrke bevilgningen til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) med 0,8 millioner kroner.

 • å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 6 millioner kroner til omsøkte tiltak i Finnmark:

  • 3 millioner kroner for å reetablere en Bygdekinoring i fylket.

  • 2 millioner kroner til forprosjekt for samisk språkutvikling og samiske lydarkiv i Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva.

  • 1 million kroner til etablering av aktivitetspark som ny formidlingarena ved Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum.

Gratis barnehage

Regjeringen foreslår å videreføre gratis barnehage for alle 1-5 åringer i Finnmark og enkelte kommuner i Nord Troms (tiltakssonen).

Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino

I statsbudsjettet for 2022 ble det gitt startbevilgning for å bygge et samlokalisert bygg for Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino. Skolen skal flytte inn i det nye bygget fra skoleåret 2024–25. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skolen med 11 millioner kroner for å kompensere skolen for økt husleie i 2023. I tillegg foreslår regjeringen en økning på 1 million kroner som følge av ekstra kostnader i forbindelse med flyttingen.

Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino og Samisk videregående skole i Karasjok

Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til å innføre gratis skolemat med de to statlige samiske videregående skolene.

Samisk høgskole

Regjeringen foreslår 3 millioner kroner til å legge til rette for nasjonale, fleksible språk- og lærerutdanninger i nordsamisk ved Samisk høgskole.

Regjeringen foreslår 2,1 millioner kroner til studietilbud innenfor samisk begynneropplæring og videreutdanningstilbud som videreføring av aktivitetspakken for Øst-Finnmark.

Regjeringen foreslår samlet sett 111,7 millioner kroner i rammebevilgning til Samisk høgskole.

Øst-Finnmark kunnskapssenter

Regjeringen foreslår 2,5 millioner kroner for å tilrettelegge for tilbud innenfor høyere yrkesfaglig utdanning som videreføring av aktivitetspakken for Øst-Finnmark.

Jordbruksavtalen: Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge

I jordbruksavtalen inngått i 2023 er det satt av 17 millioner kroner til en videreføring av den omfattende satsingen på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge. Målet for satsingen er å styrke sårbare produsentmiljø i Finnmark, Troms og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat samt utnytte regionale fortrinn og muligheter innenfor arktisk landbruk.

Troms fylkeskommune vil få ansvaret for å følge opp satsingen i samarbeid med de regionale partnerskapene. Minimum 5 millioner kroner av midlene skal settes av til forskning og annen kunnskapsutvikling i regi av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Bevilgningen fra revidert nasjonalbudsjett 2023 på 3 mill. kr til NIBIOs kontor i Pasvik videreføres. Dette er en del av regjeringens aktivitetspakke for Øst-Finnmark og skal bidra til flere FoU-arbeidsplasser.

Fagmiljø for reindrift og arealforvaltning

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bygge opp et fagmiljø for reindrift og arealforvaltning i Landbruksdirektoratet i Alta. Målet med dette er å bygge opp kunnskap om reindrift i alle deler av offentlige forvaltning, for å sikre gode prosesser for planlegging og utbygging og et godt grunnlag for å gjøre avveininger mellom reindrift og annen arealbruk.

Fiskerihavnetiltak

Det planlegges for å gjennomføre arbeider med følgende fiskerihavnetiltak i 2024:

 • Mehamn fiskerihavn i Gamvik kommune – ferdigstilles i 2025.

 • Kjøllefjord fiskerihavn i Lebesby kommune – ferdigstilles i 2026.

 • Regjeringen går inn for bygging av ytre molo i Vardø havn. Prosjektet ferdigplanlegges så raskt som mulig, med sikte på å sette av midler i 2024 for å legge til rette for raskest mulig oppstart.

Samferdsel

Vei

 • E69 Skarvbergtunnelen i Porsanger kommune
  Regjeringen setter av penger til sluttoppgjør for prosjektet E69 Skarvbergtunnelen. Prosjektet omfattet bygging av ny vei på en 6,8 kilometer lang strekning i Porsanger kommune, hvorav om lag 3,5 kilometer i tunnel. Prosjektet omfattet skredsikringstiltak på dagstrekningen med blant annet skredvoller. E69 ble kortet ned med 1,4 kilometer. Anleggsarbeidene startet i 2019, og prosjektet åpnet for trafikk i mai 2023. Midlene i 2024 vil bli brukt til sluttoppgjør.

 • Diverse utbedringstiltak
  Regjeringen setter av penger som hovedsakelig skal gå til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Blant annet planlegges det å bruke penger på arbeider med å utbedre strekningen rv. 94 Mollstrand–Grøtnes i Hammerfest kommune og fornying av flere bruer på E6.


Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å videreføre ordningene med halvering av ferjetakster og gratis ferjer i 2024. Ordningene ble innført 16. august 2023, og gjelder ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjerer. Regjeringen har dermed innfridd målet i Hurdalsplattformen om halvering av ferjetakster og gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 1,9 milliarder kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2024.

  Regjeringen har i Hurdalsplattformen etablert et mål om flere avganger og lavere priser på kortbanenettet.

  I forbindelse med utlysningen av FOT-ruteavtalene som skal gjelde fra 1. april 2024 følger regjeringen opp punktet med en rekke satsinger. I Troms og Finnmark gjelder dette:
  • Maksimale billettpriser på alle FOT-ruter halveres fra 1. april 2024.

  • Setekapasitetskravet på enkelte ruter økes.

 • I Øst-Finnmark endres rutestrukturen, med færre forbindelseskrav og flere korrespondansekrav. Flyruten Kirkenes–Tromsø tas inn i FOT-ordningen.

 • I Troms og Finnmark vil fra 1. april 2024 følgende ruter være omfattet av ordningen med statlig kjøp:

  • Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø.

  • Hasvik–Tromsø t/r, Hasvik–Hammerfest t/r og Sørkjosen–Tromsø t/r.

  • Lakselv–Tromsø t/r.

 • Kontraktstildeling skjer i løpet av høsten 2023.

 

Kommunane i Finnmark: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Finnmark samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,3 prosent.

I Finnmark har 5 av 18 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Porsanger kommune med 5,5 prosent, mens Måsøy kommune har lågast vekst med 1,9 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Finnmark fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Finnmark fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 7,5 prosent. Vekstanslaget er mellom anna basert på eit anslag over Finnmark sin del av dei frie inntektene til Troms og Finnmark fylkeskommune i 2023. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.)
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
5601 Alta 3,3 93 445 109 1 735 694 79 619 4,8
5603 Hammerfest 0,4 244 015 114 970 439 43 864 4,7
5605 Sør-Varanger -1,8 149 277 109 782 346 32 997 4,4
5607 Vadsø -3,4 199 631 111 456 530 18 376 4,2
5610 Karasjok 2,3 96 623 118 237 888 7 321 3,2
5612 Kautokeino 2,2 144 673 115 281 850 6 702 2,4
5614 Loppa 4,0 60 785 134 115 991 5 723 5,2
5616 Hasvik 6,4  78 594 132 116 994 4 566 4,1
5618 Måsøy 4,6 131 532 127 127 436 2 361 1,9
5620 Nordkapp 4,9 117 230 114 268 100 11 011 4,3
5622 Porsanger 2,9   66 580 110 332 969 17 273 5,5
5624 Lebesby 8,1 222 967 125 145 098 4 196 3,0
5626 Gamvik -5,3 141 408 130 125 016 4 790 4,0
5628 Tana 0,5 160 009 117 277 793 13 492 5,1
5630 Berlevåg -1,2 427 220 138 102 878 3 345 3,4
5632 Båtsfjord -3,5 305 705 116 194 293 6 057 3,2
5634 Vardø 4,7 160 870 119 187 076 7 993 4,5
5636 Nesseby 3,4 180 115 132 110 240 4 827 4,6
Til fordeling gjennom året       39 675    
Finnmark       6 608 307 274 512 4,3
             
Finnmark fylkeskommune***       2 126 472 147 639 7,5
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
***Troms og Finnmark fylke blir delt 1.1.2024. For vekst i frie inntekter 2023-2024 er det m.a. gjort eit anslag over Finnmark sin del av Troms og Finnmark fylkeskommune sine frie inntekter i 2023. Det er ikkje rekna anslag over Finnmark sin del av netto driftsresultat, netto lånegjeld eller utgiftskorrigerte frie inntekter.