Statsbudsjettet 2024: Oslo

Forsvar

Regjeringen foreslår å bruke om lag 90 millioner kroner til gjennomføring av investeringer i forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Oslo i 2024. Pengene skal blant annet gå til å erstatte midlertidig kontorkapasitet og oppgradere kjøkken på Hærens Krigsskole på Linderud.

Videre foreslår regjeringen å styrke grunnleggende offisersutdanning (GOU) årsstudium på Linderud med 50 nye studieplasser. Regjeringen har satt i gang et arbeid med å vurdere tiltak for permanent økning av utdanningskapasitet. I påvente av permanente løsninger for forlegning og undervisningslokaler har regjeringen foreslått å bevilge 75 millioner kroner til midlertidige løsninger på Linderud og Sessvollmoen.

Arbeid mot gjengkriminalitet

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til å styrke arbeidet mot gjengkriminalitet i Oslo. Midlene skal gå til forebyggende tiltak, herunder mer synlig politi i utsatte områder i Oslo øst.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 30,9 millioner kroner til Oslo kommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Offentlige bygg

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,7 milliarder kroner til bygging av livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 685 millioner kroner til bygging av Vikingtidsmuseet ved Universitetet i Oslo.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til sikringstiltak på Nationaltheatret.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 376 millioner kroner til prosjektering av byggetrinn 2 i nytt regjeringskvartal.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 191 millioner kroner til bygging av Energiløsningen i nytt regjeringskvartal.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 4 447,6 millioner kroner til byggetrinn 1 i nytt regjeringskvartal.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 174,7 millioner kroner til bygging av 22. juli-senteret.

Områdesatsinger Oslo

Regjeringen foreslår å bevilge 145,7 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo. Områdesatsingene skal utgjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder. Det er staten og den enkelte kommunen som inngår avtaler om langsiktig samarbeid om slike områdesatsinger.

Kultur

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 5 millioner kroner i økt tilskudd til Norsk Folkemuseum til drift og formidling ved IBSEN Museum og Teater.

 • å bevilge 1 million kroner i økt tilskudd til Norsk Teknisk Museum knyttet til formidling av teleområdet.

 • å bevilge 2 millioner kroner i økt tilskudd til IRMAS - interregionalt marinarkeologisk samarbeid mellom de maritime avdelingene ved Norsk Folkemuseum, Museum Stavanger og Museum Vest. Det er fra før tildelt 1 million kroner til tiltaket som ble kanalisert via Museum Stavanger og fordelt mellom de tre museene. Det samlede tilskuddet på 3 millioner kroner til IRMAS fordeles fra 2024 likt på de tre museene.

 • å bevilge 22,3 millioner kroner i økt driftstilskudd til Nasjonalmuseet for å dekke økte kostnader som følge av justering av husleien. Nybygget på Vestbanen for Nasjonalmuseet er oppført innenfor husleieordningen i staten.

 • å styrke driftstilskuddet til Det Norske Teatret med 4 millioner kroner til satsingen i Groruddalen.

 • å styrke driftstilskuddet til Rom for Dans med 2 millioner kroner til å dekke økte husleiekostnader.

 • å bevilge 30 millioner kroner til å videreføre arbeidet med nødvendig nødsikring av Nationaltheaterbygningen.

 • å styrke tilskuddet som Viken filmsenter mottar utenfor fordelingsnøkkelen til regionale filmsentre, for å dekke filmsentertilbudet i Oslo, med 1,5 millioner kroner.

 • å øke driftstilskuddet til Nordic Black Theatre med 1 million kroner for å bidra til at teaterkompaniet kan videreutvikle sin kunstneriske virksomhet.

 • at Oslo filmfond (som dekker Oslo og Viken) tas inn blant de nasjonale filmfondene, slik at hele landet dekkes av regionale filmfond. Det foreslås at Oslo Filmfond i 2024 mottar et tilskudd på 7 millioner kroner.

 • å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 5,6 millioner kroner til omsøkte tiltak i Oslo:

  • 4 millioner kroner til vedlikehold av skoleskipet Christian Radich.

  • 1,4 millioner kroner til Det Norske Teatret til økt aktivitet i Groruddalssatsingen/Rommen scene.

  • 250 000 kroner til Teater Manu til prosjektet «Det Multinorske 2».

Utdanning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Regjeringen foreslår 252,7 millioner kroner i rammebevilgning til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Barratt Due musikkinstitutt

Regjeringen foreslår 33,3 millioner kroner i rammebevilgning til Barratt Due musikkinstitutt.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Regjeringen foreslår 15,7 millioner kroner i rammebevilgning til Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Handelshøyskolen BI

Regjeringen foreslår 454,2 millioner kroner i rammebevilgning til Handelshøyskolen BI. BI har også studiested i Vestland, Trøndelag og Rogaland.


Høyskolen for dansekunst

Regjeringen foreslår 2,3 millioner kroner i rammebevilgning til Høyskolen for dansekunst.


Høyskolen for ledelse og teologi

Regjeringen foreslår 17,6 millioner kroner i rammebevilgning til Høyskolen for ledelse og teologi. Høyskolen har også studiested i Rogaland.

Høyskolen Kristiania

Regjeringen foreslår 403 millioner kroner i rammebevilgning til Høyskolen Kristiania. Høyskolen har også studiested i Vestland.

Kunsthøgskolen i Oslo

Regjeringen foreslår 413,8 millioner kroner i rammebevilgning Kunsthøgskolen i Oslo.


Lovisenberg diakonale høgskole

Regjeringen foreslår 149,3 millioner kroner i rammebevilgning til Lovisenberg diakonale høgskole.

MF vitenskapelig høyskole

Regjeringen foreslår 122,2 millioner kroner i rammebevilgning til MF vitenskapelig høyskole.

NLA Høgskolen

Regjeringen foreslår 339,6 millioner kroner i rammebevilgning til NLA Høgskolen. NLA har også studiested i Vestland og Agder.


Norges idrettshøgskole

Regjeringen foreslår 2,1 millioner kroner i forbindelse med at de første studentene starter det fjerde studieåret i den nye, femårige lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag. Regjeringen foreslår samlet sett en rammebevilgning på 271,9 millioner kroner til Norges idrettshøgskole.

Norges musikkhøgskole

Regjeringen foreslår 333,7 millioner kroner i rammebevilgning til Norges musikkhøgskole.

OsloMet – storbyuniversitetet

Regjeringen foreslår 10 nye studieplasser i IKT. Regjeringen foreslår samlet sett 3,1 milliarder kroner i rammebevilgning til OsloMet.

Steinerhøyskolen

Regjeringen foreslår 18,7 millioner kroner i rammebevilgning til Steinerhøyskolen.

Universitetet i Oslo

 • Regjeringen foreslår 20 nye studieplasser i medisin, desentralisert ved Campus Sør i Agder.

 • Regjeringen foreslår 20 nye studieplasser i IKT.

 • Regjeringen foreslår samlet sett 6,4 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Oslo.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,8 milliarder kroner til byggeprosjektet og brukerutstyrsprosjektet til nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er planlagt ferdig i siste halvdel av 2026.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 720 millioner kroner til byggeprosjektet og brukerutstyrsprosjektet til nytt vikingtidsmuseum ved Universitetet i Oslo.

VID vitenskapelige høgskole

Regjeringen foreslår 534,7 millioner kroner i rammebevilgning til VID vitenskapelige høgskole. VID vitenskapelige høgskole har også studiested i Vestland, Rogaland og Troms og Finnmark.

Grønne industrietableringer

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Doga (Stiftelsen Design og arkitektur Norge) med 4,5 millioner kroner. Styrkingen skal blant annet benyttes til grønne industrietableringer gjennom å utvikle kunnskaps- og inspirasjonsmateriell for grønne industrietableringer som fremmer sosial og miljømessig bærekraft.

Samferdsel

Vei

 • Ring 1 Nytt regjeringskvartal i Oslo kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidene med prosjektet. Prosjektet omfatter ombygging av Hammersborgtunnelen samt deler av Vaterlandstunnelen. Hovedformålet med prosjektet er å tilfredsstille sikkerhetskravene i nytt regjeringskvartal, og prosjektet finansieres i all hovedsak over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett. Prosjektet gjennomføres av Statens vegvesen i nært samarbeid med Statsbygg. Anleggsarbeidet er planlagt startet opp sommeren 2024, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2027.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Oslo-området for perioden 2019-2029 mellom staten, Viken fylkeskommune, Oslo kommune og kommunene Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo. Avtaleområdet er Oslo kommune og Akershus fylke. Byvekstavtalen ble inngått i 2020 med tilleggsavtale fra 2021. Regjeringen prioriterer statlige midler til å følge opp forpliktelsene i avtalen. I tillegg er det statlige bidraget til Fornebubanen økt fra og med 2023. Foreløpig fordeling av midler er som følger:
  • 167 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene vil blant annet bli brukt til å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett i avtaleområdet.

  • 44 millioner kroner til stasjons- og knutepunktutvikling på jernbane. Midlene skal gå til utvikling av Ås stasjon.

  • 1 639 millioner kroner til Fornebubanen som er en ny sammenhengende tunnel for T-banen mellom Majorstuen stasjon i Oslo kommune og Fornebu i Bærum kommune. Beløpet inkluderer økt statlig tilskudd til de store kollektivprosjektene som er under bygging.

  • 381 millioner kroner i belønningsmidler som i hovedsak skal brukes til drift av kollektivtransport og mindre kollektiv- og sykkeltiltak.

  • 58 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. I Akershus skal midlene gå til å delfinansiere en prøveordning med «Reis». I Oslo vil midlene bidra til å øke rabatten for barn og ungdom.

  • 653 millioner kroner i tilskudd til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Midlene skal gå til Fornebubanen.

  • 105 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak på kommunal og fylkeskommunal vei. Midlene skal brukes innenfor avtaleområdet.


Jernbane

 • InterCity-utbygging på Østfoldbanen og Follobanen
  Regjeringen prioriterer InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Ski stasjon åpnet i august 2022, og den 20 km lange Blixtunnelen ble tatt i bruk desember 2022, men måtte stenges etter kort tid, banen ble satt i drift igjen i mars 2023. Follobanens innføring til Oslo S ble fullført i 2023. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold. Det totale anslaget til InterCity-prosjekter på Østfoldbanen med Sandbukta-Moss-Såstad og Follobanen er på om lag 3,5 milliarder kroner i 2024.

 • Flere tog i Oslo-navet
  Regjeringen prioriterer tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, og tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. Det totale anslaget for de aktuelle fylkene er at det settes av om lag 170 millioner kroner på programmet i 2024.

  I Oslo og Viken prioriteres i 2024 videre planlegging av:
  • Utvikling Grorud stasjon

  • Retningsdrift Brynsbakken

  • Avgreining til Østfoldbanens østre linje

  • Tiltak i Brynsbakken

  • Sandvika stasjon utvidelse til seks spor

  • Vendespor i Asker

  • Mindre tiltak i Lillestrøm 

  • Andre tiltak for å oppnå effekt

 • Infrastruktur for nytt togmateriell (Oslo-navet)
  Regjeringen prioriterer tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. For Oslo prioriteres i 2024 oppstart av arbeider som skal legge til rette for lengre tog på lokaltogstrekningene L1 (Spikkestad–Asker–Oslo S–Lillestrøm) og enkelte stasjoner på L2 (Skøyen–Oslo S-Ski). Det settes av om lag 510 millioner kroner til å legge til rette for nye lokaltog på L1 og L2, inkludert oppgraderinger av eksisterende stasjoner.

 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen foreslår å bevilge 3,7 milliarder kroner til fornying av jernbanen. I Oslo omfatter dette blant annet: 

  • Det planlegges å gjennomføre fornyelsestiltak på Alnabru samt oppstart planlegging for nytt signalanlegg på terminalen.

  • I tillegg kommer fornying og vedlikehold som gjennomføres i omkringliggende fylkeskommuner

 • Midtlivsoppgraderte togsett type 72
  Regjeringen prioriterer oppgradering av togsett type 72 som benyttes på lokaltogstrekningene i Oslo-området.

 

Oslo kommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. For fylkeskommunane er tilsvarande tal 5,2 prosent. Oslo er anslått samla å få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,7 prosent.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.)
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
0301 Oslo 5,4 66 460 107 50 667 524 2 169 884 4,5
             
Oslo fylkeskommune ..  ..  .. 9 736 598 649 215 7,1
             
Oslo samla        60 404 122 2 819 098 4,7
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.. = data for Oslo som fylkeskommune er ikkje samanliknbare med data for fylkeskommunane elles