Statsbudsjettet 2024: Buskerud

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 30 millioner kroner til gjennomføring av forsvarssektorens eiendom-, bygge- og anleggsprosjekter i Buskerud i 2024. Pengene skal gå til å ferdigstille et nytt bygg for Forsvarets satellittstasjon på Eggemoen.

Nytt tjenestested for politiet

Hemsedal får tjenestested for politiet i vintersesongen fra 2024. Tiltaket er en del av regjeringens handlingsplan «Trygghet i hverdagen – Handlingsplan mot 2025», som legges frem høsten 2023. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 35,5 millioner kroner til å opprette ti nye tjenestesteder. Samlet foreslår regjeringen å bevilge 198 millioner kroner til tiltak for å styrke det lokale politiet i 2024.

Kriminalitetsforebygging

Regjeringen foreslår å etablere seksjoner for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner i tre politidistrikt. Sør-Øst-politidistrikt er et av dem, distriktet dekker blant annet Buskerud. Det er foreløpig ikke avgjort hvor i politidistriktet dette skal etableres. Seksjonene skal etableres etter modell fra RISK i Oslo Politidistrikt som allerede som har god erfaring med denne arbeidsformen. 

Områdesatsinger i Drammen

Regjeringen foreslår å bevilge 12,6 millioner kroner til områdesatsing i Drammen. Områdesatsingene skal utgjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder. Det er staten og den enkelte kommunen som inngår avtaler om langsiktig samarbeid om slike områdesatsinger.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 27,9 millioner kroner til Buskerud fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Kultur

Regjeringen foreslår:

 • at Oslo filmfond (som dekker Oslo og de gamle Viken-fylkene) tas inn blant de nasjonale filmfondene, slik at hele landet dekkes av regionale filmfond. Det foreslås at Oslo Filmfond i 2024 mottar et tilskudd på 7 millioner kroner.

 • å bevilge 4,1 millioner kroner til Vikersund skiflygingsbakke.

 • å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 2,2 millioner kroner til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger under Buskerudmuseet.


Samferdsel

Vei

 • E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum i Ringerike og Jevnaker kommuner i Akershus og Buskerud fylkeskommuner
  Regjeringen setter av penger å fortsette utbyggingen av veistrekningen E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum. Det skal blant annet bygges 11,9 kilometer tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, i hovedsak i ny trasé. Dette gir vesentlig bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet på strekningen. Anleggsarbeidene startet i mars 2019, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juli 2022. Etter planen skal arbeidene med det lokale veinettet være ferdig i 2024.

 • E16 Bjørum–Skaret i Bærum og Hole kommuner i Akershus og Buskerud fylkeskommuner
  Regjeringen setter av penger til å videreføre prosjektet E16 Bjørum–Skaret. Dette omfatter bygging av om lag 8,4 kilometer ny firefeltsvei. Det bygges blant annet også en tunnel på om lag 3,4 kilometer under Sollihøgda og en tunnel på om lag 0,8 kilometer under Bukkesteinshøgda. Anleggsarbeidene ble startet i 2021, og det er planlagt at prosjektet skal åpnes for trafikk i 2025.

 • Diverse utbedringstiltak
  Regjeringen setter av penger til å hovedsakelig videreføre trafikksikkerhets- og miljøtiltak.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområdene, Buskerudbyen; Drammen, Kongsberg, Lier og Øvre Eiker kommuner
  Regjeringen setter av om lag 93 millioner kroner i 2024 til belønningsavtalen for Buskerudbyen. Avtalen gjelder for perioden 2022-2025 og er på 340 millioner 2022-kr. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  I tillegg settes det av om lag 23 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Buskerudbyen i 2024.

Jernbane

 • Vestfoldbanen: Intercity-strekningen Drammen–Kobbervikdalen og togparkering ved Kongsberg, Drammen og Kongsberg kommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre InterCity-prosjektene på Vestfoldbanen. Dette inkluderer Drammen–Kobbervikdalen. Prosjektet omfatter 9 kilometer nytt dobbeltspor på strekningen og ombygging av Drammen stasjon. Sammen med Nykirke–Barkåker (se Vestfold og Telemark) vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg. Det gjør det mulig med en kjøretid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter. Ny togparkering ved Kongsberg og Drammen inngår også i prosjektet.  Det totale anslaget til InterCity-prosjekter på Vestfoldbanen i 2024 er på om lag 3,2 milliarder kroner.

 • Fornying av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer å fornyeing av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter, gjennom blant annet større systematiske tiltak for å opprettholde jernbanenettets funksjonalitet og standarden i jernbanenettet, samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verkiverksettes. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,7 milliarder kroner. I Buskerud omfatter dette arbeidet tiltak som fornying av kontaktledningsanlegg og sporveksel, vedlikehold, flomsikring og drenering på Bergensbanen og Drammensbanen.

 • ERTMS, Bergensbanen
  Regjeringen setter av om lag 1,7 milliarder kroner til nytt signalsystem i 2024. ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet, og som vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. Siden togene kan kjøres tettere enn i dag, vil det på sikt også øke kapasiteten på sporet.

  Det nye signalsystemet skal tas i bruk trinnvis på hele jernbanenettet. I Buskerud vil det i 2024 pågå prosjektering, forberedende arbeider og installasjoner på Bergensbanen. ERTMS vil etter planen bli tatt i bruk på Bergensbanen mellom Hønefoss og Arna i 2026. Fremdriftsplanen for innføringen av ERTMS er gjennomgått på nytt, blant annet på grunn av bl.a. risikobildet er fremdriftsplanen for innføringen av ERTMS gjennomgått på nytt. Bane NOR har utarbeidet laget et utkast til revidert Nasjonal signalplan som er sendt på høring.

Kommunane i Buskerud: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Buskerud samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,6 prosent.

I Buskerud har 10 av 18 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Rollag kommune med 6,6 prosent, mens Krødsherad kommune har lågast vekst med 3,1 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Buskerud fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Buskerud fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 5,3 prosent. Vekstanslaget er mellom anna basert på eit anslag over Buskerud sin del av dei frie inntektene til Viken fylkeskommune i 2023. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.) 
Utgiftskorr.
frie 
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
3301 Drammen 3,7  91 375 96 7 114 024 284 722 4,2
3303 Kongsberg 1,9 79 203 97 1 967 300 84 184 4,5
3305 Ringerike 0,0  97 427 95 2 117 690 98 986 4,9
3310 Hole 1,2 51 915 100 512 934 21 061 4,3
3312 Lier 1,2 84 388 100 2 014 994 92 843 4,8
3314 Øvre Eiker 1,9 68 845 96 1 423 004 71 108 5,3
3316 Modum 4,6 46 642 95 1 018 359 57 576 6,0
3318 Krødsherad 11,3 97 897 107 202 559 6 794 3,5
3320 Flå 0,3 106 260 105 106 368 3 908 3,8
3322 Nesbyen 1,7 120 282 104 263 398 10 486 4,1
3324 Gol 0,6 92 693 98 367 672 20 892 6,0
3326 Hemsedal 8,8 103 769 108 216 927 8 508 4,1
3328 Ål 9,0 80 312 100 367 130 16 249 4,6
3330 Hol 6,1 68 369 108 351 162 16 779 5,0
3332 Sigdal 6,0 60 725 98 274 142 9 724 3,7
3334 Flesberg 1,3 137 730 100 218 647 10 708 5,1
3336 Rollag 1,0 81 974 101 135 701 8 268 6,5
3338 Nore og Uvdal 2,1   76 065 104 214 658 6 413 3,1
Til fordeling gjennom året       11 333    
Buskerud       18 898 004 830 274 4,6
             
Buskerud fylkeskommune***        3 838 716 192 904 5,3
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
***Viken fylke blir delt 1.1.2024. For vekst i frie inntekter 2023-2024 er det m.a. gjort eit anslag over Buskerud sin del av Viken fylkeskommune sine frie inntekter i 2023. Det er ikkje rekna anslag over Buskerud sin del av netto driftsresultat, netto lånegjeld eller utgiftskorrigerte frie inntekter.