Statsbudsjettet 2024: Møre og Romsdal

Ålesund sjukehus

Regjeringen foreslår å bevilge en samlet låneramme på 881 millioner kroner til oppgradering og nybygg ved Ålesund sjukehus (per 1. juli 2023).

Kristiansund sjukehus

Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til samhandlingstiltak i Kristiansund. Midlene skal gå til å styrke det distriktsmedisinske senteret som skal erstatte Kristiansund sjukehus.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 90,4 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Ferjeavløsning

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 160 millioner kroner til dekking av kapitalkostnader i Nordøyvegprosjektet. Beløpet vil bli utbetalt over to år.

Kultur

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 1,5 millioner kroner til Viti knyttet til modernisering og fornying av museets drifts- og publikumsbygninger.

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høyskole i logistikk

Regjeringen foreslår 360,3 millioner kroner i rammebevilgning til Høgskolen i Molde.

Høgskulen i Volda

Regjeringen foreslår 457,8 millioner kroner i rammebevilgning til Høgskulen i Volda.

Høgskolesenteret i Kristiansund

Regjeringen foreslår 8,5 millioner kroner i tilskudd til Høgskolesenteret i Kristiansund.

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) med 3 millioner kroner til 9,7 millioner kroner.  NORSØK bidrar med kunnskap som er relevant både for det konvensjonelle og økologiske landbruket, og som bidrar til utvikling av et mer bærekraftig, miljø- og klimavennlig landbruk. Økningen vil blant annet bidra til utvikling og formidling av kunnskap om økologisk landbruksproduksjon til produsenter, myndigheter og organisasjoner.

Stiftelsen har grunnleggende og avansert forskningskompetanse og arbeider med rådgiving og formidling av kunnskap om økologisk landbruk. Derfor har regjeringen foreslått å styrke NORSØK.

Stad skipstunnel

Kystverket skal lyse ut en anbudskonkurranse om Stad skipstunnel i 2024. Regjeringen foreslår om lag 130 millioner kroner i 2024 til forberedende arbeider og gjennomføring av anbudskonkurranse.

Samferdsel 

Vei

 • E136 Breivika–Lerstad i Ålesund kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet med prosjektet E136 Beivika-Lerstad. Prosjektet omfatter bygging av 3 kilometer ny firefeltsvei i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund. I tillegg bygges et nytt toplanskryss. Prosjektet skal redusere miljøbelastningen og barrierevirkningen for bydelen Lerstad der eksisterende fylkesvei går, og for bydelen Åse som får redusert trafikkbelastning når E136 legges utenom bydelen. Prosjektet skal fremme miljøvennlig transport ved å frigjøre kapasitet i veinettet for buss og ved å legge til rette for gående og syklende. Det gir bedre fremkommelighet, redusert reisetid og lavere ulykkeskostnader, og den nye veien vil få en standard som er tilpasset transportveksten. Anleggsarbeidene startet opp i 2022, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2027.

 • E136 Dombås–Vestnes i Ålesund, Vestnes, Rauma, Lesja og Dovre kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 milliarder kroner til Nye Veier AS i 2024. Prosjektet strekker seg 150 kilometer fra Dombås sentrum, via Lesja og gjennom Romsdalen til Åndalsnes, og videre vestover til E39 på Vestnes. Deler av strekningen har dårlig standard med krappe svinger, mange kryss og avkjørsler. Det er i tillegg identifisert 11 skredpunkter på strekningen. Det er utfordringer med fremkommeligheten på vinterstid på grunn av kraftig stigning flere steder. Reguleringsplan for utbedring ved Veblungsnes i Rauma kommune er vedtatt. Nye Veier planlegger for oppstart av anleggsarbeidene med både Veblungsnes og utbedringer av Stuguflåten–Raustøl i 2024.

 • E39 Lønset–Hjelset i Molde kommune
  Regjeringen setter av penger til å videreføre anleggsarbeidet på prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på en 9,3 kilometer lang strekning på E39 øst for Molde. Veien bygges i ny trasé. Dagens vei blir lokalvei. Prosjektet omfatter også å etablere en sammenhengende løsning for gående og syklende på strekningen. Anleggsarbeidene startet i 2021. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2023. Midlene i 2024 vil gå til sluttoppgjør og gjennomføring av enkelte restarbeider.


Diverse utbedringstiltak

Regjeringen setter av penger som hovedsakelig skal gå til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Blant annet planlegges det å bruke penger på:

 • ferdigstilling av arbeider med forundersøkelser for E39 over Sulafjorden i Hareid og Sula kommuner.


Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å videreføre ordningene med halvering av ferjetakster og gratis ferjer i 2024. Ordningene ble innført 16. august 2023, og gjelder ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjerer. Regjeringen har dermed innfridd målet i Hurdalsplattformen om halvering av ferjetakster og gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler
  Regjeringen viderefører en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2024 settes det av 31 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til 2-3 byer som engangsutbetalinger. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.


Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 1,9 milliarder kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2024.

  I Møre og Romsdal er følgende ruter omfattet av FOT-ordningen:

  • Ørsta-Volda–Oslo t/r.

  • Ørsta-Volda–Bergen t/r.

 • Våren 2023 ble det lyst ut ny konkurranse om FOT-rutene i både Sør-Norge og Nord-Norge, for perioden fra 1. april 2024. Regjeringen har i Hurdalsplattformen etablert et mål om flere avganger og lavere priser på kortbanenettet.

 • I forbindelse med den gjeldende utlysningen følger regjeringen opp punktet med en rekke satsinger. I Møre og Romsdal gjelder dette:

  • Maksimale billettpriser på alle FOT-ruter halveres fra 1. april 2024.

  • Setekapasitetskravet på enkelte ruter økes, hvilke ruter dette gjelder vil gå frem av utlysningen.

 • Kontraktstildeling skjer i løpet av høsten 2023.


Jernbane

For Møre og Romsdal er det ikke synliggjort spesifikke tiltak utenom mindre fornyingstiltak som planlegges gjennomført på Raumabanen.

 

Kommunane i Møre og Romsdal: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Møre og Romsdal samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,9 prosent.

I Møre og Romsdal har 15 av 27 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Haram kommune med 7,2 prosent, mens Aure kommune har lågast vekst med 2,6 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Møre og Romsdal fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Møre og Romsdal fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,3 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.)
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
1505 Kristiansund 0,5 126 077 96 1 645 218 60 720 3,8
1506 Molde -0,4 144 685 98 2 326 161 114 355 5,2
1507 Ålesund*** 2,9 98 535 98 . . .
1508 Ålesund*** .  .  . 3 968 677 166 219 4,4
1511 Vanylven 1,0  77 359 99 255 161 14 547 6,0
1514 Sande -2,0 108 067 100 203 142 11 154 5,8
1515 Herøy -3,1 129 055 97 627 677 30 624 5,1
1516 Ulstein 0,3 159 481 96 631 714 40 028 6,8
1517 Hareid 0,3 153 802 95 382 387 15 623 4,3
1520 Ørsta 1,5 123 998 94 789 229 36 241 4,8
1525 Stranda 2,3 166 460 97 333 376 14 146 4,4
1528 Sykkylven 2,3 94 726 94 519 560 23 043 4,6
1531 Sula 2,1 114 963 96 697 387 30 998 4,7
1532 Giske 4,1 113 194 96 614 998 22 977 3,9
1535 Vestnes 2,4 96 183 96 506 545 19 832 4,1
1539 Rauma 4,2 126 557 96 540 864 26 648 5,2
1547 Aukra 14,2 161 038 96 281 066 13 790 5,2
1554 Averøy -1,0 107 242 95 415 564 17 892 4,5
1557 Gjemnes 2,2 83 285 97 210 369 8 935 4,4
1560 Tingvoll 0,5 108 379 98 253 722 13 254 5,5
1563 Sunndal 4,2 77 961 99 551 909 31 561 6,1
1566 Surnadal 0,8 103 571 97 451 774 26 694 6,3
1573 Smøla 5,6 142 810 100 191 716 12 711 7,1
1576 Aure 4,8 101 753 110 299 149 7 647 2,6
1577 Volda 1,8 152 291 99 810 711 47 387 6,2
1578 Fjord -4,0 153 018 112 240 101 9 793 4,3
1579 Hustadvika 2,6 106 234 98 987 585 40 533 4,3
1580 Haram*** .  .  . 661 267 44 476 7,2
Til fordeling gjennom året       21 886    
Møre og Romsdal 1,9        118 343 97 19 418 913 908 147 4,9
             
Møre og Romsdal fylkeskommune 3,0 32 902 106 6 028 955 192 942 3,3
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
***Ålesund kommune blir delt 1.1.24. Anslaget på veksten for nye Haram og nye Ålesund er basert på beste anslag. For å rekne anslag på vekst er rammetilskot for 2023 fordelt etter del innbyggjarar som inngår i dei nye kommunane. Det er brukt innbyggjartal per 1.1.2023.