Statsbudsjettet 2024: Østfold

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 120 millioner kroner til gjennomføring av investeringer i forsvarssektorens eiendom-, bygge- og anleggsprosjekter i Østfold i 2024, blant annet til tiltak knyttet til tilpasning av Forsvarets programmeringssenter, nærvarme og fornyelse av drenering på rullebanen i Rygge.

Atomsikkerhet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet med 15 millioner kroner i 2024 for å øke kapasitet og kompetanse til råd, veiledning og myndighetsutøvelse knyttet til avvikling av atomanlegg i Halden og på Kjeller.

Nytt tjenestested for politiet

Rakkestad får nytt tjenestested for politiet i 2024.  Tiltaket er en del av regjeringens handlingsplan «Trygghet i hverdagen – Handlingsplan mot 2025», som legges frem høsten 2023. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 35,5 millioner kroner til å opprette ti nye tjenestesteder. Samlet foreslår regjeringen å bevilge 198 millioner kroner  til tiltak for å styrke det lokale politiet i 2024.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner hver til områdesatsinger i Fredrikstad og Sarpsborg som fikk femårig avtale i 2023 og Halden og Indre Østfold som får femårig avtale om områdesatsinger i 2024. Områdesatsingene skal utgjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder. Det er staten og den enkelte kommunen som inngår avtaler om langsiktig samarbeid om slike områdesatsinger.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 33 millioner kroner til Østfold fylkeskommune, hvor av 16 millioner kroner til Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Kultur

Regjeringen foreslår:

 • at Oslo filmfond (som dekker Oslo og de gamle Viken-fylkene) tas inn blant de nasjonale filmfondene, slik at hele landet dekkes av regionale filmfond. Det foreslås at Oslo Filmfond i 2024 mottar et tilskudd på 7 millioner kroner.

 • å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 1 million kroner til Opera Østfold til aktiviteter rettet mot barn og unge.

Høgskolen i Østfold

Regjeringen foreslår 10 nye studieplasser i IKT. Regjeringen foreslår samlet sett 861,1 millioner kroner i rammebevilgning til Høgskolen i Østfold.

Farvannsutbedringer

Det planlegges å gjennomføre arbeider med følgende større farvannsutbedringer i 2024:

 • Innseiling Borg i Fredrikstad kommune – ferdigstilles i 2026.

Håndtering av nasjonalt atomavfall og atomanlegg

Regjeringen foreslår om lag 1,2 milliarder kroner til ivaretagelse av sikkerheten ved Institutt for energiteknikks atomanlegg og Norsk nukleær dekommisjonerings planlegging av opprydding etter atomreaktordriften i Akershus og Østfold.

Samferdsel

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområdene, Nedre Glomma; Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
  Gjeldende belønningsavtale for Nedre Glomma går ut i 2023. Nedre Glomma vil inviteres til forhandlinger om byvekstavtale. Regjeringen setter av om lag 64 millioner kroner i belønningsmidler til Nedre Glomma i 2024 som innlemmes i byvekstavtalen dersom det blir inngått avtale. Hvis det ikke blir inngått byvekstavtale, kan byen søke om ny belønningsavtale, gitt at den kan godtgjøre at midlene bidrar til at nullvekstmålet nås.

  Videre har regjeringen satt av om lag 87 millioner kroner i belønningsmidler som vil utbetales dersom det blir inngått en byvekstavtale.

  I tillegg er det lagt til grunn om lag 23 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Nedre Glomma. Også disse midlene vil innlemmes i en byvekstavtale dersom slik avtale blir inngått.

Jernbane

 • Flere og raskere tog på Follobanen og Østfoldbanen: Oslo–Ski og Sandbukta–Moss–Såstad, Oslo, Nordre Follo, Moss og Rygge kommuner
  Regjeringen prioriterer InterCity-utbyggingen på Follobanen og Østfoldbanen.

  På Follobanen mellom Oslo og Ski åpnet nye Ski stasjon i august 2022. Den 20 kilometer lange Blixtunnelen ble tatt i bruk desember 2022, men måtte stenges etter kort tid, tunellen ble åpnet igjen i mars 2023. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold.

  Prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad omfatter om lag 10 kilometer nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss. Planleggingen av dette prosjektet startet opp i 2019. Planlegging av togparkering sør for Moss prioriteres også. Foreløpige anslag indikerer et kostnadsestimat på om lag 5,2 milliarder 2022-kr over kostnadsrammen som Stortinget vedtok i 2021. Det er nå anslått at prosjektet kan tas i bruk i 2030. Bane NOR skal gjennomføre ekstern kvalitetssikring av anslagene for fremdrift og kostnader høsten 2023. Resultatet av den eksterne kvalitetssikringen vil bli fulgt opp av Jernbanedirektoratet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med forslag til ny kostnadsramme.

  Det totale anslaget til prosjekter på InterCity Østfoldbanen og Follobanen i 2024 er på om lag 3,5 milliarder kroner.
 • Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS
  Det planlegges for at ERTMS blir tatt i bruk på Gjøvikbanen på strekningen Roa-Gjøvik i løpet av 2024. Framdriften er forsinket i forhold at det opprinnelig var planlagt å sette anleggene i drift i 2022. På Østfoldbanen er arbeidene utsatt og gjennomføres senere i planen for etalering av ERTMS.

 • Diverse tiltak
  Det planlegges å gjennomføre bruvedlikehold og fornyelse til om lag 130 millioner kroner på flere strekninger blant annet Gjøvikbanen, Hovedbanen, Østfoldbanen vestre linje og Drammenbanen.

  I Viken prioriteres i 2024 videre planlegging/bygging av avgreining til Østfoldbanens østre linje.

Kommunane i Østfold: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Østfold samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 5,0 prosent.

I Østfold har 7 av 12 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hvaler kommune med 8,0 prosent, mens Rakkestad og Aremark kommunar har lågast vekst med 4,0 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Østfold fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Østfold fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,8 prosent. Vekstanslaget er mellom anna basert på eit anslag over Østfold sin del av dei frie inntektene til Viken fylkeskommune i 2023. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.) 
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
3101 Halden 1,7 122 102 95 2 207 499 93 932 4,4
3103 Moss 4,7 75 246 97 3 518 021 170 891 5,1
3105 Sarpsborg 1,5 70 007 95 4 145 025 203 268 5,2
3107 Fredrikstad 0,9 87 266 95 5 688 183 269 028 5,0
3110 Hvaler -0,3 151 949 99 340 461 21 219 6,6
3112 Råde 4,1 73 314 95 579 857 39 735 7,4
3114 Våler 3,8 58 509 97 428 654 20 836 5,1
3116 Skiptvet -4,5 56 807 96 275 875 11 734 4,4
3118 Indre Østfold 2,2  67 846 98 3 263 140 134 915 4,3
3120 Rakkestad -0,7  87 943 96 607 188 23 253 4,0
3122 Marker -1,9 80 109 96 282 293 18 306 6,9
3124 Aremark 2,8 127 773 105 118 357 4 368 3,8
Til fordeling gjennom året       11 333    
Østfold       21 465 887 1 012 552 5,0
             
Østfold fylkeskommune***       3 972 834 182 685 4,8
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
***Viken fylke blir delt 1.1.2024. For vekst i frie inntekter 2023-2024 er det m.a. gjort eit anslag over Østfold sin del av Viken fylkeskommune sine frie inntekter i 2023. Det er ikkje rekna anslag over Østfold sin del av netto driftsresultat, netto lånegjeld eller utg.korr. frie inntekter.