Statsbudsjettet 2024: Rogaland

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 50 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av investeringer i forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Rogaland i 2024. Hoveddelen av pengene skal gå til etablering av en mannskapsforlegning på Madla.

Kriminalitetsforebygging

Regjeringen foreslår å etablere seksjoner for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner i tre politidistrikt. Sør-Vest politidistrikt er ett av dem, og deler av Rogaland fylke er under dette politidistriktet. Det er foreløpig ikke avgjort hvor i politidistriktet dette skal etableres. Seksjonene skal etableres etter modell fra RISK i Oslo Politidistrikt som allerede som har god erfaring med denne arbeidsformen.


Områdesatsinger i Stavanger

Regjeringen foreslår å bevilge 13,7 millioner kroner til eksisterende avtaler om områdesatsinger i Stavanger og 10 millioner kroner til ny femårig avtale i 2024. Områdesatsingene skal utgjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder. Det er staten og den enkelte kommunen som inngår avtaler om langsiktig samarbeid om slike områdesatsinger.


Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 39,4 millioner kroner til Rogaland fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.


Kultur

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 2 millioner kroner i økt tilskudd til Dalane museum til drift av museets nye formidlingsarena Jøssingfjord vitenmuseum. Midlene er en videreføring av bevilgningen museet fikk i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023.

 • å bevilge 2 millioner kroner i økt tilskudd til IRMAS - interregionalt marinarkeologisk samarbeid mellom de maritime avdelingene ved Norsk Folkemuseum, Museum Stavanger og Museum Vest. Det er fra før tildelt 1 million kroner til tiltaket som ble kanalisert via Museum Stavanger og fordelt mellom de tre museene. Det samlede tilskuddet på 3 millioner kroner til IRMAS fordeles fra 2024 likt på de tre museene.

 • å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 2 millioner kroner til Stavanger kommune til prosjektering av Kulturhøyden i Stavanger for samlokalisering av Museum Stavanger og Rogaland Teater.

Høgskulen for grøn utvikling

Regjeringen foreslår 3,1 millioner kroner i rammebevilgning til Høgskulen for grøn utvikling i Bryne.


Universitetet i Stavanger

Regjeringen foreslår 2 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Stavanger.


Universitetet i Bergen

Regjeringen foreslår 20 nye studieplasser i medisin til Vestlandslegen, med studietid i Stavanger. Regjeringen foreslår samlet sett 4,3 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Bergen.


Batteriprosjekter

Regjeringen foreslår å bevilge et innovasjonstilskudd til større og viktige batteriprosjekter av allmenneuropeisk interesse. Innovasjonstilskuddet har en øvre ramme på én milliard kroner over fem år, og vil ligge under Innovasjon Norge.


Geoparker

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til Norges fire UNESCO-geoparker: Gea Norvegica i Vestfold og Telemark, Magma i Rogaland og Vest-Agder, Trollfjell i Nordland og Trøndelag, samt Geopark Sunnhordaland i Vestland.

 

Samferdsel

Vei

 • E39 Sørmarka–Smeaheia (Sykkelstamveien) i Sandnes og Stavanger kommune
  Regjeringen prioriterer midler til videreføring av prosjektet, som inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektet er en av tre delstrekninger av en høystandard sykkelvei langs E39 mellom Sandnes og Stavanger. Prosjektet omfatter utbygging av sykkelvei på en strekning på 12 kilometer. Anleggsarbeidene startet i september 2018. Deler av prosjektet ble åpnet for trafikk mellom 2020 og 2023, mens hele delstrekningen er planlagt åpnet for trafikk i 2024.

 • E39 Eiganestunnelen i Stavanger kommune
  Regjeringen prioriterer midler til sluttoppgjør for prosjektet. Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken. Midlene i 2024 settes av til sluttfinansiering på utbedringen av Byhaugtunnelen, som er en del av prosjektet.

 • 509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen (Transportkorridor vest) i Sola kommune
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre prosjektet. Det inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektet omfatter utvidelse av om lag 2,5 kilometerav dagens vei fra to til fire kjørefelt og sykkelvei/fortau fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen på riksvei 509, med en arm ned mot havn og næringsområder i Risavika i Tananger. Risavika er sentralhavn for Rogaland og et viktig knutepunkt for flere transportformer. Høyre kjørefelt i hver kjøreretning forbeholdes buss og tyngre næringskjøretøy. Anleggsarbeidene startet opp vinteren 2022, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2024.
 • E39 Rogfast i Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 kilometerlang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad og Laupland og en 3,7 kilometerlang tunnelarm til Kvitsøy. I Bokn blir det bygd 2,7 kilometervei i dagen, og dagens kryss blir bygd om. Tilknytning til eksisterende E39 i Randaberg skjer i Harestadkrysset, som er planlagt gjennomført som del av prosjektet E39 Smiene–Harestad innenfor Bypakke Nord-Jæren. Anleggsarbeidene startet i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2033.

 • 13 Ryfast i Strand og Stavanger kommuner
  Regjeringen prioriterer midler til restfinansiering av prosjektet. Anleggsarbeidene startet i 2012. Ryfylketunnelen mellom Solbakk i Strand kommune og Hundvåg i Stavanger kommune ble åpnet for trafikk i 2019, mens Hundvågtunnelen mellom Hundvåg og Stavanger sentrum ble åpnet for trafikk i 2020. I 2024 pågår det restarbeider, i hovedsak utbedring av Hølleslitunnelen i Strand kommune.

 • 13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal kommune
  Regjeringen prioriterer midler til å fortsette forberedende arbeider. Prosjektet omfatter skredsikring av strekningen fra Lovraeidet til Rødsliane i Suldal kommune, og omfatter bygging av en tunnel på om lag 3 kilometer, 1,2 kilometerhovedvei og 310 meter med sideveier. I forbindelse med krysset i Lovraeidet bygges det også en kollektivterminal, og ved krysset og tunnelpåhugg må det bygges en stor veifylling med støttefylling. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for prosjektet. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med forslag til kostnadsramme så raskt som mulig. Det legges opp til forberedende arbeider i 2024, og anleggsarbeidene ventes startet opp ved årsskiftet 2024/2025. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2028.

Diverse utbedringstiltak

Regjeringen setter av penger som hovedsakelig skal gå til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Blant annet planlegges det å bruke penger på:

 • Videreføring av arbeidene på E39 Osli–Hove i Sandnes kommune. Prosjektet er første byggetrinn av E39 Ålgård–Hove og inngår i Bypakke Nord-Jæren.

 • Restfinansiering av prosjektet Espelandssvingene på E134 i Vindafjord kommune.

 • Videreføring av arbeidet med reguleringsplaner for prosjektet E39 Bokn–Bømlafjorden i Bokn, Tysvær og Sveio kommuner i Vestland og Rogaland fylkeskommuner.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å videreføre ordningene med halvering av ferjetakster og gratis ferjer i 2024. Ordningene ble innført 16. august 2023, og gjelder ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjerer. Regjeringen har dermed innfridd målet i Hurdalsplattformen om halvering av ferjetakster og gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

 

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Nord-Jæren for perioden 2019-2029 mellom staten, Rogaland fylkeskommune og Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner. Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Regjeringen prioriterer statlige midler til å følge opp forpliktelsene i avtalen. I tillegg er det statlige bidraget til Bussveien økt fra og med 2023. Foreløpig fordeling av midler er som følger:

  • 340 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene skal brukes til E39 Sykkelstamveien.

  • 176 millioner kroner til stasjons- og knutepunktutvikling på jernbane. Midlene skal gå til oppgraderinger på Sandnes stasjon.

  • 807 millioner kroner til Bussveien. Prosjektet omfatter bygging av et sammenhengende høykvalitets bussystem på om lag 50 kilometerfordelt på fire korridorer på Nord-Jæren. Beløpet inkluderer økt statlig tilskudd til de store kollektivprosjektene som er under bygging.

  • 267 millioner kroner i belønningsmidler som i hovedsak vil bli brukt til drift av kollektivtransporten.

  • 58 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Midlene vil bli brukt til reduserte billettpriser, takstsamarbeid tog/buss/båt/kystbuss og plassbestilling hurtigbåt.

  • 193 millioner kroner i tilskudd til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Midlene skal gå til økt ruteproduksjon og til å kompensere for reduserte bompengeinntekter etter fjerning av rushtidsavgiften.

  • 58 millioner kroner til fjerning av rushtidsavgiften på Nord-Jæren. Midlene vil bli brukt til å kompensere for lavere bompengeinntekter.

  • 209 millioner kroner til mindre investeringstiltak på kommunal og fylkeskommunal vei. Midlene vil bli brukt på kollektivtraseen mellom Jåttå og Ullandhaug, som er planlagt åpnet for trafikk i desember 2024.
 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler
  Regjeringen viderefører en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2024 settes det av 31 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til 2-3 byer som engangsutbetalinger. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.

Jernbane

Fornying og vedlikehold

 • Midtlivsoppgraderte togsett type 72
  • Regjeringen prioriterer oppgradering av togsett type 72 som benyttes på Jærbanen

 • Det er satt av 3,7 milliarder kroner til fornying av jernbanenettet i 2024.

 • Dette omfatter kontaktledning mellom Neslandsvatn og Kristiansand, som er fortsettelse av omfattende fornyelse av kontaktledning på Sørlandsbanen. Tiltaket strekker seg frem til 2026.

 • Sporfornyelse på Sørlandsbanen og Arendalsbanen.

 • Det videreføres arbeid med flomsikring og drenering.

 

Kommunane i Rogaland: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Rogaland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,4 prosent.

I Rogaland har 8 av 23 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Suldal kommune med 6,2 prosent, mens Hjelmeland kommune har lågast vekst med 3,1 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Rogaland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Rogaland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 5,1 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.)
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
1101 Eigersund 1,1 97 484 96 1 059 232 49 387 4,9
1103 Stavanger 6,4 72 009 104 10 413 812 421 765 4,2
1106 Haugesund 2,1 69 277 96 2 563 837 105 222 4,3
1108 Sandnes 2,7 70 702 97 5 691 596 247 256 4,5
1111 Sokndal 0,5 77 931 99 266 665 9 507 3,7
1112 Lund 1,2 73 659 99 252 936 8 636 3,5
1114 Bjerkreim 9,4 33 217 98 217 971 10 177 4,9
1119 Hå 6,8 68 291 95 1 363 416 50 963 3,9
1120 Klepp 6,5 50 899 96 1 397 551 64 660 4,9
1121 Time 4,4 77 129 97 1 375 859 59 495 4,5
1122 Gjesdal 3,7 79 906 95 874 033 36 755 4,4
1124 Sola 9,1 69 438 102 2 035 006 81 106 4,2
1127 Randaberg 1,1 106 206 99 819 781 36 305 4,6
1130 Strand 0,7 110 924 96 951 338 44 645 4,9
1133 Hjelmeland 7,1 101 696 106 227 626 6 941 3,1
1134 Suldal 28,6 51 735 102 332 044 19 495 6,2
1135 Sauda 1,3 107 116 98 359 394 15 237 4,4
1144 Kvitsøy  12,7 79 024 113 63 003 2 750 4,6
1145 Bokn 7,7 131 136 106 81 447 2 921 3,7
1146 Tysvær 9,7 112 030 99 867 898 47 447 5,8
1149 Karmøy 4,5 61 441 95 2 935 922 134 258 4,8
1151 Utsira 18,1 121 750 155 42 730 2 336 5,8
1160 Vindafjord 6,2 60 576 103 681 527 25 473 3,9
Til fordeling gjennom året       16 400    
Rogaland 5,4 73 540 99 34 891 023 1 484 138 4,4
             
Rogaland fylkeskommune 7,5 13 216 94 7 707 012 376 175 5,1
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter