Statsbudsjettet 2024: Agder

Kriminalitetsforebygging

Regjeringen foreslår å etablere seksjoner for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner i tre politidistrikt. Sør-Vest politidistrikt er ett av dem, og en kommune i Agder ligger under politidistriktet. Det er foreløpig ikke avgjort hvor i politidistriktet dette skal etableres. Seksjonene skal etableres etter modell fra RISK i Oslo Politidistrikt som allerede som har god erfaring med denne arbeidsformen. 

Nye tjenestesteder for politiet

Åseral og Kvinesdal får nye tjenestesteder for politiet i 2024. Tiltaket er en del av regjeringens handlingsplan «Trygghet i hverdagen – Handlingsplan mot 2025», som legges frem høsten 2023. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 35,5 millioner kroner til å opprette ti nye tjenestesteder. Samlet foreslår regjeringen å bevilge 198 millioner kroner til tiltak for å styrke det lokale politiet  og IT i 2024.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 46,2 millioner kroner til Agder fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Områdesatsing i Kristiansand

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til en områdesatsing i Kristiansand, som fikk femårig avtale i 2023. Områdesatsingene skal utgjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder. Det er staten og den enkelte kommunen som inngår avtaler om langsiktig samarbeid om slike områdesatsinger.

Kultur

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Sørlandets Kunstmuseum med 11 millioner kroner knyttet til driften av museets nye arena Kunstsilo i Kristiansand.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 7,5 millioner kroner til omsøkte tiltak i Agder:

 • 4 millioner kroner til vedlikehold av Fullriggeren Sørlandet.

 • 3,5 millioner kroner til Vest-Agder-museet til miljøsanering av brygger i Nodeviga, Kristiansand.


Universitet og høyskole


Ansgar høyskole

Regjeringen foreslår 33,5 millioner kroner i rammebevilgning til Ansgar høyskole.

Universitetet i Agder

Regjeringen foreslår 10 nye studieplasser i IKT. Regjeringen foreslår samlet sett 1,8 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Agder.

Universitetet i Oslo

Regjeringen foreslår 20 nye studieplasser i medisin, desentralisert ved Campus Sør i Agder. Regjeringen foreslår samlet sett 6,4 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Oslo.

Batteriprosjekter

Regjeringen foreslår å bevilge et innovasjonstilskudd til større og viktige batteriprosjekter av allmenneuropeisk interesse. Innovasjonstilskuddet har en øvre ramme på én milliard kroner over fem år, og vil ligge under Innovasjon Norge.

Kystrekeflåten

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddet til kystrekeflåten med 22,3 millioner kroner. Situasjonen for kystrekeflåten er fremdeles svært krevende i lys av de høye drivstoffprisene og nedgang i tilgjengelige rekekvoter for 2023/24. Agder er særlig berørt.

Havvind

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i tilskudd for å styrke kompetansemiljø for havvind. Ordningen skal bidra til kapasitets- og kunnskapsoppbygging, kompetanseoverføring og formidling for industriutvikling samt tilrettelegging for innovasjon og teknologiutvikling innenfor havvind.

Norge har flere gode regionale kompetansemiljøer på havvind. Regjeringen ønsker å utvide dette slik at også Agder-regionen, som har en rekke relevante aktører, kan styrkes gjennom å bygge opp et felles kompetansemiljø. Sørlandets Kompetansefond forvalter tilskuddsordningen og behandler søknader om tilskudd innenfor ordningen.

Samferdsel 

Vei

 • E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest i Lyngdal kommune
  Regjeringen setter av penger slik at Nye Veier AS kan videreføre arbeidet på den om lag 70 kilometer lange strekningen E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest. Deler av strekningen har dårlig standard, og det gir dårlig fremkommelighet spesielt på vinterstid. Det har også vært mange alvorlige trafikkulykker. Strekningen er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

  Anleggsarbeidet er delt inn i fem utbyggingskontrakter, der de to første strekningene åpnet i 2021 og 2022. I 2021, startet byggingen av delstrekningen Herdal–Røyskår i Lyngdal kommune, og den planlegges å åpne i 2025. Reguleringsplanen for resterende del av prosjektet, delstrekningen Mandal–Lyngdal øst, ble vedtatt i juni 2022. Det er planlagt å lyse ut deler av denne delstrekningen på markedet høsten 2023, og anslått byggestart er tidlig 2025.

 • E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Kristiansand kommune
  Regjeringen setter av penger til å videreføre arbeidet på veistrekningen E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen. Her skal det bygges ny E18/E39 i Kristiansand kommune med nye kryss, blant annet med Vestre Strandgate, bygging av vei på deler av Havnegata med adkomst til containerterminalen, prioriterte løsninger for kollektivtrafikk og gjennomgående sykkelekspressvei. Eksisterende jernbanespor legges om for å opprettholde spor til industri i Kolsdalen. Den nye bruen over jernbaneområdet tilpasses den fremtidige sporplanen, slik at prosjektet kan bygges uavhengig av den planlagte utbyggingen av jernbanestasjonen. Dette prosjektet legger til rette for å overføre gods fra sjø til bane, med bygging av to parallelle jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal. De forberedende arbeidene ble startet opp i 2021, og anleggsarbeidene i hovedkontrakten er forventet å starte opp våren 2024. Det er planlagt at prosjektet skal åpnes for trafikk i 2028.


Diverse utbedringstiltak

Regjeringen setter av penger som hovedsakelig skal gå til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Blant annet planlegges det å bruke penger på:

 • Utbedringsstrekningen rv. 41/rv. 45 Timenes–Kjevik. Tiltakene omfatter utbedring av vei mellom Kristiansand og Kjevik, med gang- og sykkelvei på deler av strekningen.

 • Videreføring av utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak på delstrekningen rv. 9 Byklestøylene–Hoslemo i Bykle kommune.

 • Årlig kontraktsfestet vederlag til OPS-selskapene (offentlig-privat samarbeid) for E18 Grimstad–Kristiansand i Arendal og Grimstad kommuner og E39 Lyngdal–Flekkefjord i Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner.


Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å videreføre ordningene med halvering av ferjetakster og gratis ferjer i 2024. Ordningene ble innført 16. august 2023, og gjelder ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjerer. Regjeringen har dermed innfridd målet i Hurdalsplattformen om halvering av ferjetakster og gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.


Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområdene, Kristiansand kommune
  Gjeldende belønningsavtale for Kristiansand går ut i 2023, og regjeringen vil derfor invitere Kristiansandsregionen til forhandlinger om byvekstavtale. Regjeringen setter av om lag 105 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansand i 2024. Disse pengene innlemmes i byvekstavtalen dersom det avtalen blir inngått. Hvis dette ikke skjer, kan byen søke om ny belønningsavtale, gitt at den kan godtgjøre at midlene bidrar til at nullvekstmålet nås.

 • Regjeringen setter også av om lag 87 millioner kroner i belønningsmidler som utbetales dersom det blir inngått en byvekstavtale.

 • I tillegg prioriteres det om lag 23 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Kristiansand. Disse pengene vil også innlemmes i en byvekstavtale, dersom slik avtale blir inngått.

 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler
  Regjeringen setter av 31 millioner kroner til å videreføre tilskuddsordningen som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). Det er også aktuelt å gi penger til to-tre byer som engangsutbetalinger. Samferdselsdepartementet vurderer nærmere hvilke byer som er aktuelle. For å kunne få denne tildelingen, må blant annet Stortinget ha behandlet en bypakke for den aktuelle byen.


Jernbane

Regjeringen prioriterer å fornye jernbanens infrastruktur, gjennom blant annet større systematiske tiltak for å opprettholde jernbanenettets funksjonalitet og standard, samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan iverksettes. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,7 milliarder kroner. I Agder betyr det en totalfornying av kontaktledning mellom Neslandsvatn og Kristiansand, noe som viderefører en omfattende fornying av kontaktledningsanleget på Sørlandsbanen. Tiltaket pågår frem til 2026, og videre prioriteres det å fornye sporene på Sørlandsbanen og Arendalsbanen, samt arbeid med flomsikring og drenering langs jernbanen. 

 

Kommunane i Agder: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Agder samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,5 prosent.

I Agder har 14 av 25 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Evje og Hornnes kommune med 7,8 prosent, mens Åmli kommune har lågast vekst med 3,4 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Agder fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Agder fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 6,2 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-resultat i %
av drifts-
inntektene 2022*
Netto
lånegjeld 2022*
(kr. per innb.)
Utgiftskorr.
frie inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie inntekter
2024
(1000 kr) 
Vekst frå
anslag på
rekneskap
2023 - 2024 
           
Kommune         Nominelle kroner
(1000 kr)
Prosent
             
             
  1 2 3 4 5 6
             
4201 Risør

-0,2 98 656 97 510 858 28 262 5,9
4202 Grimstad 1,5 54 824 95 1 652 472 80 850 5,1
4203 Arendal 2,0 105 550 95 3 126 245 130 603 4,4
4204 Kristiansand -0,6 89 054 96 7 831 217 306 738 4,1
4205 Lindesnes -1,5 72 673 98 1 714 133 61 609 3,7
4206 Farsund 0,5 91 816 95 718 039 37 578 5,5
4207 Flekkefjord 3,1 84 616 96 705 821 40 635 6,1
4211 Gjerstad -0,4 153 269 99 194 522 7 465 4,0
4212 Vegårshei -3,2 97 509 100 177 820 10 565 6,3
4213 Tvedestrand -1,0 117 120 96 466 055 25 993 5,9
4214 Froland 3,0 96 812 95 441 203 24 482 5,9
4215 Lillesand -0,2 126 520 96 789 658 30 786 4,1
4216 Birkenes -3,1 95 662 95 405 283 17 670 4,6
4217 Åmli 4,1 94 699 99 176 631 5 888 3,4
4218 Iveland 5,9 62 548 100 125 993 7 667 6,5
4219 Evje og Hornnes 2,0 70 863 95 298 050 21 521 7,8
4220 Bygland 1,0 119 473 105 111 415 5 200 4,9
4221 Valle 4,6 103 931 105 110 828 4 865 4,6
4222 Bykle 13,3 130 544 135 108 022 3 789 3,6
4223 Vennesla -1,1 69 502 95 1 066 650 40 913 4,0
4224 Åseral -0,6 155 211 102 92 655 5 103 5,8
4225 Lyngdal 3,0 93 807 99 824 086 37 001 4,7
4226 Hægebostad 1,4 91 365 100 160 839 8 760 5,8
4227 Kvinesdal 3,3 73 227 97 474 194 20 764 4,6
4228 Sirdal 0,6 219 857 115 175 444 8 100 4,8
Til fordeling gjennom året       18 000    
Agder 0,6 90 317 96 22 476 134 972 607 4,5
             
Agder fylkeskommune 5,1 13 481 98 5 153 035 299 282 6,2
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter