Statsbudsjettet 2024: Vestfold

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 40 millioner kroner til gjennomføring av forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Vestfold i 2024. Midlene skal blant annet benyttes til utskiftning av infrastruktur ved Fredriksvern verft.

Kriminalitetsforebygging

Regjeringen foreslår å etablere seksjoner for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner i tre politidistrikt. Sør-Øst politidistrikt er et av dem, distriktet dekker Vestfold fylke. Det er foreløpig ikke avgjort hvor i politidistriktet dette skal etableres. Seksjonene skal etableres etter modell fra RISK i Oslo Politidistrikt som allerede som har god erfaring med denne arbeidsformen. 

Områdesatsing i Larvik

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til femårig avtale om områdesatsinger i Larvik. Områdesatsingene skal utgjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder. Det er staten og den enkelte kommunen som inngår avtaler om langsiktig samarbeid om slike områdesatsinger.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 14,9 millioner kroner til Vestfold fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Kultur

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 4,5 millioner kroner til omsøkte tiltak i Vestfold:

  • 3 millioner kroner til Vestfoldmuseene knyttet til prosjektet «Akantus» Herregården og grevens hage i Larvik.

  • 1,5 millioner kroner til Preus museum knyttet til videre arbeid med foto- og filmtekniske samlinger.

Universitetet i Sørøst-Norge

 • Regjeringen foreslår 10 nye studieplasser i folkedans, Campus Rauland.
 • Regjeringen foreslår 8 millioner kroner for å etablere en campus på Gol.
 • Regjeringen foreslår samlet sett 2,3 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Sørøst-Norge. Universitetet har også studiesteder i Viken.

Samferdsel

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler
  Regjeringen viderefører en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2024 settes det av 31 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til 2-3 byer som engangsutbetalinger. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.

Jernbane

 • Vestfoldbanen, Horten, Re og Tønsberg kommuner 
  Regjeringen prioriterer å videreføre InterCity-prosjektene på Vestfoldbanen. Prosjektet Nykirke–Barkåker omfatter nytt dobbeltspor og ny Horten stasjon ved Skoppum. Sammen med Drammen-Kobbervikdalen (se Viken) vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg. Det skal også gjøres tilpasninger på Tønsberg stasjon og bygges togparkeringsanlegg. Da vil det bli mulig med reisetid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter. Det totale anslaget til prosjekter på InterCity på Vestfoldbanen er på om lag 3,2 milliarder kroner i 2024.

Kommunane i Vestfold: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Vestfold samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,8 prosent.

I Vestfold har 5 av 6 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Horten kommune med 5,2 prosent, mens Tønsberg kommune har lågast vekst med 4,6 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Vestfold fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Vestfold fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 5,1 prosent. Vekstanslaget er mellom anna basert på eit anslag over Vestfold sin del av dei frie inntektene til Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2023. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.) 
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
3901 Horten 1,2 111 135 95 1 901 718 94 244 5,2
3903 Holmestrand 3,3  92 617 98 1 800 261 81 020 4,7
3905 Tønsberg 3,3 89 429 98 4 042 751 179 404 4,6
3907 Sandefjord 3,6 29 547 96 4 518 935 201 708 4,7
3909 Larvik -0,5 86 625 96 3 396 167 159 531 4,9
3911 Færder 2,1 110 029 99 1 947 201 91 488 4,9
Til fordeling gjennom året       7 100    
Vestfold       17 614 133 806 895 4,8
             
Vestfold fylkeskommune***       3 480 275 167 643 5,1
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
***Vestfold og Telemark fylke blir delt 1.1.2024. For vekst i frie inntekter 2023-2024 er det m.a. gjort eit anslag over Vestfold sin del av Vestfold og Telemark fylkeskommune sine frie inntekter i 2023. Det er ikkje rekna anslag over Vestfold sin del av netto driftsresultat, netto lånegjeld eller utgiftskorrigerte frie inntekter.