Statsbudsjettet 2024: Troms

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 770 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av investeringer i forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter samt materiellinvesteringer for om lag 3,9 milliarder kroner, i Troms i 2024. Stortinget har vedtatt at Akkasæter i Blåtind skytefelt skal utvikles for å tilrettelegge for alliert trening og øving. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2025.

Regjeringen foreslår å videreføre prosjektet for videreutvikling av Ramsund og prosjekter for personellrelatert eiendom, bygg og anlegg på Skjold, Setermoen og Bardufoss, samt materiellinvesteringer for å styrke Hærens avdelinger med blant annet kampluftvern, bærbart luftvern, kampvogner, lastevogner, ingeniørmateriell og brolegger-/ingeniørpanservogner.

Nytt tjenestested for politiet

Karlsøy får nytt tjenestested for politiet i 2024. Tiltaket er en del av regjeringens handlingsplan «Trygghet i hverdagen – Handlingsplan mot 2025», som legges frem høsten 2023. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 35,5 millioner kroner til å opprette ti nye tjenestesteder. Samlet foreslår regjeringen å bevilge 198 millioner kroner til tiltak for å styrke det lokale politiet i 2024.

Saminor 3-undersøkelsen

Regjeringen foreslår å videreføre 13 millioner kroner til Saminor 3-undersøkelsen i 2024. Saminor 3 er den tredje i rekken av befolkningsundersøkelser i kommuner med samisk befolkning. Undersøkelsen er en viktig kilde til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske befolkningen. Formålet er å få kunnskap om utbredelsen av og risikofaktorer for sykdom, bidra til å forebygge lidelser, og forbedre helsetjenestetilbudet for alle.

Helse

Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til samhandlingstiltak i Helse Nord. Den foreslåtte bevilgningen skal støtte omstillingstiltak og tiltak som bedrer samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten om tjenesteutvikling og gode pasientforløp i helseregionen.

Statens naturoppsyn (SNO)

Regjeringen foreslår å styrke Statens naturoppsyn (SNO) i Finnmark (og Nordland og Troms) med 10 millioner kroner. Primært formål er rovviltarbeid, men økt bemanning vil også kunne bidra til økt kapasitet innenfor andre viktige oppgaver.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 162,8 millioner kroner til Troms fylkeskommune, hvor av 47,5 millioner kroner til Arktis 2030 og 16,3 millioner kroner til Interreg-programmet Aurora. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Områdesatsing Tromsø

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til femårig avtale om områdesatsing i Tromsø. Områdesatsingene skal utgjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder. Det er staten og den enkelte kommunen som inngår avtaler om langsiktig samarbeid om slike områdesatsinger.

Offentlig bygg

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 88,2 millioner kroner til drift av ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell i Tjeldsund kommune. De første 20 studentene vil starte opplæringen ved samfunnsikkerhetssenteret i Sandnes (SASIRO) i Rogaland våren 2024. Regjeringen foreslår å bevilge 52,9 millioner kroner i 2024 til byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt, jf. omtale i Kommunal- og distriktsdepartementets Prop. 1 S (2023-2024).

Kultur

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge ytterligere 8 millioner kroner til Tromsø kommune i 2024 for videre prosjektering av Kulturkvartalet, som vil gi nye lokaler til Nordnorsk Kunstmuseum og Arktisk Filharmoni i Tromsø. Det ble bevilget 4 millioner kroner til dette tiltaket i 2023, slik at den samlede statlige medvirkningen til denne prosjekteringen blir på 12 millioner kroner.

 • å bevilge et driftstilskudd til Kvääniteatteri på 4 millioner kroner. Formålet med tilskuddet er å skape og formidle kvensk scenekunst. Dette vil bidra til å ivareta språket, bygge identitet og kultur samt synliggjøre utfordringer for kvener spesielt og minoriteter generelt.

 • å bevilge et tilskudd på 1,1 millioner kroner til Riddu Riđđu-festivalen, hvorav midlene skal brukes til deres arbeid med å utvikle og styrke det internasjonale samarbeidet over grensene i nordområdene.

 • å bevilge 15 millioner til Arctic Race of Norway, et sykkelritt som foregår i Nord-Norge.

 • å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 3 millioner kroner til omsøkte tiltak i Troms:

  • 2 millioner kroner til skonnerten Anna Rogde ved Sør-Troms Museum, det vil si en videreføring av 2023-tildelingen.

  • 1 million kroner til Universitetet i Tromsø – pilotprosjekt for rekruttering av menn til helsefaglige utdanninger.


Gratis barnehage

Regjeringen foreslår å videreføre gratis barnehage for alle 1-5 åringer i Finnmark og enkelte kommuner i Nord Troms (Tiltakssonen).

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Regjeringen foreslår 1,5 millioner kroner til å legge til rette for nasjonale, fleksible språk- og lærerutdanninger i nordsamisk ved Universitetet i Tromsø.

 • Regjeringen foreslår 1,5 millioner kroner til å etablere et senter i samisk leksikografi ved Universitetet i Tromsø.

 • Regjeringen foreslår 5,7 millioner kroner til studietilbud innenfor blant annet reiseliv og entreprenørskap, sikkerhet og beredskap som videreføring av aktivitetspakken for Øst-Finnmark.

 • Regjeringen forslår samlet sett 4 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Tromsø. UiT har også studiested i Nordland og på Svalbard.


Jordbruksavtalen: Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge

I jordbruksavtalen inngått i 2023 er det satt av 17 millioner kroner til en videreføring av den omfattende satsingen på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge. Målet for satsingen er å styrke sårbare produsentmiljø i Finnmark, Troms og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat samt utnytte regionale fortrinn og muligheter innenfor arktisk landbruk.

Troms fylkeskommune vil få ansvaret for å følge opp satsingen i samarbeid med de regionale partnerskapene. Minimum 5 millioner kroner av midlene skal settes av til forskning og annen kunnskapsutvikling i regi av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Senter for jordobservasjon

Regjeringen foreslår å øremerke 5 millioner kroner i prosjektmidler knyttet til utvikling av et senter for jordobservasjon i Tromsø, som ledd i en satsing som skal gi innovasjon, knoppskyting og nyetableringer innen romrelatert næringsliv i og utenfor regionen.

Farvannsutbedringer og fiskerihavnetiltak

Det planlegges å gjennomføre arbeider med følgende større farvannsutbedringer og fiskerihavnetiltak i 2024:

 • Bognes-Tjeldsundet-Harstad i kommunene Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad – ferdigstilles i 2026.

 • Husøy Fiskerihavn i Senja kommune – ferdigstilles i 2025.


GoNorth

Regjeringen foreslår 10,6 millioner kroner til polarforskningsprogrammet GoNorth.

Samferdsel 

Vei

 • E8 Sørbotn–Laukslett i Tromsø kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet E8 Sørbotn-Laukslett, somskal gi økt fremkommelighet samt kortere og sikrere innfartsvei til Tromsø. Prosjektet omfatter bygging av ny 9,7 kilometertofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Veien bygges i ny trase på vestsiden av Ramfjorden som krysses med en 0,87 kilometerlang bru og reduserer kjørelengden på strekningen med 2,5 kilometer. Anleggsarbeidene startet opp våren 2022, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2027.
 • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å sette av om lag 4,6 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid) i 2024. Prosjektet omfatter bygging av til sammen 82 kilometervei. I tillegg til strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt på E10 og rv. 85, omfatter prosjektet en kort strekning av rv. 83 fra E10 i retning Harstad samt utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn er en del av forbindelsen mellom Lofoten/Vesterålen og E6 og blir kortet inn med om lag 30 kilometer. Anleggsarbeidene startet opp sommeren 2023, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2029.

 • E6 Kvænangsfjellet i Kvænangen og Nordreisa kommuner
  Regjeringen foreslår å sette av 6,5 milliarder kroner til Nye Veier i 2024. Selskapet vil fortsette utbyggingen på strekningen. Prosjektet omfatter bygging av 24 kilometerlang tofeltsvei, med om lag 6 kilometeri tunnel. Veien har vanskelig kurvatur for tyngre kjøretøy og på grunn av vanskelige værforhold er den ofte stengt eller kolonnekjørt vinterstid. Anleggsarbeidene startet opp i 2021, og prosjektet planlegges ferdigstilt i 2024.

 • Diverse utbedringstiltak
  Regjeringen setter av penger som hovedsakelig skal gå til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

 • Regjeringen foreslår å videreføre ordningene med halvering av ferjetakster og gratis ferjer i 2024. Ordningene ble innført 16. august 2023, og gjelder ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjerer. Regjeringen har dermed innfridd målet i Hurdalsplattformen om halvering av ferjetakster og gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområdene, Troms fylke og Tromsø kommune
  Regjeringen setter av om lag 76 millioner kroner i belønningsmidler til Tromsø i 2024. I tillegg er det lagt til grunn om lag 23 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Tromsø. Disse midlene vil innlemmes i en byvekstavtale dersom slik avtale blir inngått. Det er fremforhandlet et forslag til en byvekstavtale med Tromsø. Regjeringen har prioritert 71 millioner kroner i belønningsmidler til Tromsø som vil utbetalt dersom det blir inngått en byvekstavtale. Totalt er det prioritert om lag 170 millioner kroner til en byvekstavtale i 2024.

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår å sette av totalt 1,9 milliarder kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2024.

 • Regjeringen har i Hurdalsplattformen etablert et mål om flere avganger og lavere priser på kortbanenettet.

 • I forbindelse med utlysningen av FOT-ruteavtalene som skal gjelde fra 1. april 2024 følger regjeringen opp punktet med en rekke satsinger. I Troms og Finnmark gjelder dette:

  • Maksimale billettpriser på alle FOT-ruter halveres fra 1. april 2024.

  • Setekapasitetskravet på enkelte ruter økes.

 • I Øst-Finnmark endres rutestrukturen, med færre forbindelseskrav og flere korrespondansekrav. Flyruten Kirkenes–Tromsø tas inn i FOT-ordningen.

 • I Troms og Finnmark vil fra 1. april 2024 følgende ruter være omfattet av ordningen med statlig kjøp:

  • Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø.

  • Hasvik–Tromsø t/r, Hasvik–Hammerfest t/r og Sørkjosen–Tromsø t/r

  • Lakselv–Tromsø t/r

 • Kontraktstildeling skjer i løpet av høsten 2023.

Kommunane i Troms: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Troms samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,8 prosent.

I Troms har 14 av 21 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Sørreisa kommune med 7,6 prosent, mens Kvænangen kommune har lågast vekst med 3,3 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Troms fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Troms fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 6,0 prosent. Vekstanslaget er mellom anna basert på eit anslag over Troms sin del av dei frie inntektene til Troms og Finnmark fylkeskommune i 2023. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.) 
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
5501 Tromsø 1,6 113 226 102 5 151 514 221 549 4,5
5503 Harstad 3,5 124 866 102 1 827 636 98 184 5,7
5510 Kvæfjord 4,5 137 036 103 255 599 15 073 6,3
5512 Tjeldsund 0,1 124 559 110 377 130 19 420 5,4
5514 Ibestad 6,6 249 093 110 129 645 4 619 3,7
5516 Gratangen 6,0 117 278 111 110 813 7 521 7,3
5518 Lavangen 12,7 118 347 109 113 405 5 211 4,8
5520 Bardu 1,8 203 486 102 302 549 10 995 3,8
5522 Salangen 2,9 130 768 106 182 303 8 001 4,6
5524 Målselv 2,7 109 015 102 523 318 26 439 5,3
5526 Sørreisa 3,1 124 058 100 265 913 18 677 7,6
5528 Dyrøy 6,3 212 277 118 112 095 5 407 5,1
5530 Senja 4,9 129 009 109 1 279 131 52 900 4,3
5532 Balsfjord -0,4 95 513 100 457 178 23 987 5,5
5534 Karlsøy 11,5 105 848 111 213 590 9 952 4,9
5536 Lyngen 2,9 213 213 109 270 997 12 390 4,8
5538 Storfjord 0,9 169 956 116 181 600 8 908 5,2
5540 Kåfjord 3,2 141 764 114 190 469 8 525 4,7
5542 Skjervøy 11,0 135 037 109 260 786 15 257 6,2
5544 Nordreisa 1,3 105 201 102 382 210 12 861 3,5
5546 Kvænangen 6,9 174 108 119 136 199 4 403 3,3
Til fordeling gjennom året       39 675    
Troms       12 763 755 590 277 4,8
             
Troms fylkeskommune***       4 319 356 245 834 6,0
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
***Troms og Finnmark fylke blir delt 1.1.2024. For vekst i frie inntekter 2023-2024 er det m.a. gjort eit anslag over Troms sin del av Troms og Finnmark fylkeskommune sine frie inntekter i 2023. Det er ikkje rekna anslag over Troms sin del av netto driftsresultat, netto lånegjeld eller utgiftskorrigerte frie inntekter.