Statsbudsjettet 2024: Trøndelag

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 1,1 milliarder kroner til planlegging og gjennomføring av investeringer i forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter og om lag seks milliarder kroner til materiellprosjekter i Trøndelag i 2024. Stortinget har vedtatt at hovedbasen for Forsvarets nye kampfly skal være Ørland flystasjon. Flere av prosjektene som følger av vedtaket er nå i avslutningsfasen. Utbedring av hovedrullebanen og etablering av ytre perimeter videreføres i 2024.  I tillegg videreføres prosjektene for luftvern og kjøkken- og spisemesse. Hoveddelen av materiellprosjektene er knyttet til anskaffelsen av nye kampfly F-35.

Nytt tjenestested for politiet

Levanger får nytt tjenestested for politiet i 2024. Tiltaket er en del av regjeringens handlingsplan «Trygghet i hverdagen – Handlingsplan mot 2025», som legges frem høsten 2023. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 35,5 millioner kroner til å opprette ti nye tjenestesteder. Samlet foreslår regjeringen å bevilge 198 millioner kroner  til tiltak for å styrke det lokale politiet i 2024.

AktiVM (2023–2025)

Regjeringen foreslår å bevilge to millioner kroner til ski-VM i Trondheim 2025 til prosjektet AktiVM (2023–2025). Overordnede mål for prosjektet er å bygge fellesskap, fremme fysisk aktivitet, helse og livskvalitet og revitalisere frivillig engasjement og innsats i forbindelse med ski-VM i 2025.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 118,0 millioner kroner til Trøndelag fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Områdesatsinger Trondheim

Regjeringen foreslår å bevilge 5,8 millioner kroner til eksisterende områdesatsinger i Trondheim og 5 millioner kroner til ny femårig avtale i 2024. Områdesatsingene skal utgjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder. Det er staten og den enkelte kommunen som inngår avtaler om langsiktig samarbeid om slike områdesatsinger.

Offentlige bygg

 • Regjeringen foreslår å bevilge 169 millioner kroner til bygging av NTNU campussamling i Trondheim.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 906,6 millioner kroner til byggeprosjektet og utstyr til Norsk havteknologisenter i Trondheim.

Kultur

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge investeringstilskudd på 20 millioner kroner i 2024 til oppgradering av Olavshallen i Trondheim, med tilhørende tilsagnsfullmakt på 75 millioner kroner til utbetaling i senere år, slik at den samlede statlige medvirkningen dette prosjektet blir på 95 millioner kroner.

 • å styrke tilskuddet til Justismuseet med 2 millioner kroner. Samlet bevilgning til dette museet vil i 2024 dermed bli 10,7 millioner kroner. Tilskuddet vil bli tildelt via Museene i Sør-Trøndelag.

 • å styrke tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag med 2 millioner kroner til drift av ny formidlingsarena ved Orkla industrimuseum. Midlene er en videreføring av bevilgningen museet fikk i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023.
 • å styrke driftstilskuddet til Turnéteatret i Trøndelag med 1 million kroner til økt turnéaktivitet i Trøndelag.

 • å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 750 000 kroner til omsøkte tiltak i Trøndelag:

  • 500 000 kroner til Fargespill – Trondheim

  • 250 000 kroner til Opera Trøndelag til minifestivalen «Folk er folk»

Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning

Regjeringen foreslår 163,7 millioner kroner i rammebevilgning til Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning.

Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Regjeringen foreslår 20 nye studieplasser i medisin, Campus Gjøvik. Regjeringen foreslår 30 nye studieplasser i IKT, og 25 studieplasser i flyingeniørutdanning i Trondheim.

 • Regjeringen foreslår samlet sett 8 milliarder kroner i rammebevilgning til NTNU.

 • Regjeringen foreslår en startbevilgning på 178 millioner kroner til igangsetting av byggeprosjektet og brukerutstyrsprosjektet for campussamling av NTNU i Trondheim. Prosjektet er planlagt ferdig i 2030.

Nord universitet

Regjeringen foreslår 20 studieplasser i skogfag, Campus Steinkjer. Regjeringen foreslår samlet sett en rammebevilgning på 1,9 milliarder kroner til Nord universitet.


Mineralstrategi

Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til oppfølging av regjeringens mineralstrategi. Av dette foreslås 5 mill. kroner til Norges geologiske undersøkelse til økt kartlegging av kritiske mineraler, 5 mill. kroner til Forskningsrådet for å legge til rette for en bærekraftig mineralforvaltning og 5 mill. kroner til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard for å legge til rette for raskere realisering av mineralprosjekter.


Geoparker

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til Norges fire UNESCO-geoparker: Gea Norvegica i Vestfold og Telemark, Magma i Rogaland og Vest-Agder, Trollfjell i Nordland og Trøndelag, samt Geopark Sunnhordaland i Vestland.


Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelse for å videreutvikle nasjonal database for grunnundersøkelse (NADAG). Databasen gir et godt grunnlag for å vurdere grunnforhold, og gjenbruk av denne type data er viktig ved beredskap og krisehåndtering i forbindelse med naturfare.


Investinor

Det foreslås å styrke bevilgningen til Investinors fond- og matchingmandat med åtte millioner kroner, til totalt 150 millioner kroner i 2024. Midlene skal bidra til økt samlet verdiskaping og omstilling av norsk næringsliv gjennom å bedre markedet for tidligfasekapital i Norge.


Norsk havteknologisenter

Norsk havteknologisenter (tidligere Ocean Space Centre) er under bygging, og forventes ferdigstilt i 2028. Regjeringen foreslår en bevilgning på 1 milliard kroner til byggeprosjektet og 906,6 millioner kroner til brukerutstyr i 2024.

Samferdsel

Vei

 • E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra i Heim kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeider med prosjektet E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra. Prosjektet omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen 26 kilometer. Med denne ombyggingen blir E39 på strekningen i Heim kommune innkortet med 5 kilometer, til 43 kilometer. Strekningen bygges som tofeltsvei, delvis i eksisterende trasé og delvis i ny trasé. Prosjektet omfatter blant annet å legge E39 utenom tettstedet Liabø. Anleggsarbeidet startet i 2020, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2026.

 • E6 Nedgård (Ulsberg)–Melhus i Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus kommuner
  Regjeringen foreslår å sette av 6,5 milliarder kroner til Nye Veier AS i 2024. I 2021 ble strekningen forlenget til Nedgård, etter avtale med Samferdselsdepartementet. Delstrekningen fra Berkåk i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune er 16 kilometer. Det skal bygges firefelts motorvei med fartsgrense hovedsakelig på 110 km/t. Forslag til reguleringsplan for delstrekning E6 Gyllan–Kvål har vært på høring, mens forslag til planprogram for reguleringsplan har vært på høring for delstrekning E6 Korporals bru–Gyllan. På resterende strekning, Nedgård–Ulsberg–Berkåk, pågår arbeider med å optimalisere kostnader og nytte samt med reguleringsplan. Nye Veier AS planlegger byggestart i 2024.

 • 706 Nydalsbrua med tilknytninger i Trondheim kommune
  Regjeringen prioriterer å fortsette arbeidene på prosjektet Rv. 706 Nydalsbrua. Det omfatter bygging av ny firefelts bru over Nidelva med tilknytninger til veinettet på begge sider av elva og inngår i utbyggingen av ringveisystemet rundt Trondheim. Prosjektet inngår i Miljøpakke Trondheim trinn 3. Deler av de statlige midlene forskutteres med bompenger fra Miljøpakke Trondheim. Prosjektet omfatter bygging av ny firefelts bru over Nidelva med tilknytninger til rv. 706 og E6, og inngår i utbyggingen av ringveisystemet rundt Trondheim. I tillegg bygges ny parsell for hovedsykkelvei fra Heimdal til Trondheim sentrum. Anleggsarbeidene startet i 2020, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i oktober 2023. Midlene i 2024 vil bli brukt til å refundere forskutterte midler, sluttoppgjør og enkelte restarbeider.
 • E6 Ranheim–Åsen i Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommune
  Regjeringen foreslår å sette av 6,5 milliarder kroner til Nye Veier AS i 2024. Strekningen er inndelt i to delprosjekter. Delprosjektet E6 Ranheim–Værnes utvider 23 kilometerekstra firefeltsvei mellom Trondheim og Stjørdal. Nye tunnelløp er en del av denne utbyggingen, og de er viktige for å forbedre rømningsmulighetene i tunnelene og bidra til redusert og forutsigbar reisetid mellom Trondheim og Værnes. Delprosjektet E6 Kvithammar–Åsen på om lag 19 kilometerutbedrer veiforbindelsen mellom Trondheim og Steinkjer Byggingen startet i 2020, og er planlagt ferdig i 2026.
 • Diverse utbedringstiltak
  Regjeringen setter av penger som hovedsakelig skal gå til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Blant annet planlegges det å bruke penger på:
  • Utbedringstiltak på E6 Fjerdingen–Grøndalselv i Grong og Namsskogan kommuner.

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å videreføre ordningene med halvering av ferjetakster og gratis ferjer i 2024. Ordningene ble innført 16. august 2023, og gjelder ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjerer. Regjeringen har dermed innfridd målet i Hurdalsplattformen om halvering av ferjetakster og gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

 

Byområder og kollektivtransport

Byvekstavtale for Trondheims-området for perioden 2023-2029 mellom staten, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim, Stjørdal, Melhus, Malvik, Skaun og Orkland kommuner.
Reforhandlet byvekstavtale ble inngått i september 2023. Regjeringen prioriterer statlige midler til å følge opp forpliktelsene i avtalen. I tillegg er det statlige bidraget til Metrobuss økt f.o.m 2023. Foreløpig fordeling av midler er som følger:

 • 58 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene går til å bygge ut hovedsykkelvei langs rv. 706.

 • 116 millioner kroner til stasjons- og knutepunktutvikling på jernbane. Midlene skal gå til byggetrinn 2 på Trondheim S og finansieringsløsning for planskilte tverrforbindelser på Hommelvik og Stjørdal stasjoner.

 • 126 millioner kroner til Metrobuss. Midlene skal gå til å videreføre delprosjektet Nordre Ilevolden som del av gateprosjektet Kongens gate, og til oppstart av første del av delprosjektet Innherredsveien. Beløpet inkluderer økt statlig tilskudd til de store kollektivprosjektene som er under bygging.

 • 310 millioner kroner i belønningsmidler som vil bli brukt til drift av kollektivtrafikk, sykkeltiltak på fylkesvei og kommunal vei, informasjonsarbeid og mobilitetsrådgivning.

 • 58 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Midlene vil bli brukt til takstreduksjon for å øke passasjerbelegget i perioder med lav trafikk og for å få flere til å bruke kollektivtransport for reiser på fritida.

 • 65 millioner kroner i tilskudd til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Midlene skal gå til Metrobuss.

 

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår å sette av totalt 1,9 milliarder kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2024.I Trøndelag er følgende flyruter omfattet av FOT-ordningen:

  • Namsos–Trondheim, Rørvik–Trondheim

  • Røros–Oslo
 • Våren 2023 ble det lyst ut ny konkurranse om FOT-rutene i både Sør-Norge og Nord-Norge, for perioden fra 1. april 2024.

 • Regjeringen har i Hurdalsplattformen etablert et mål om flere avganger og lavere priser på kortbanenettet.

 • I forbindelse med den gjeldende utlysningen følger regjeringen opp punktet med en rekke satsinger. I Trøndelag gjelder dette:

  • Maksimale billettpriser på alle FOT-ruter halveres fra 1. april 2024.

  • Setekapasitetskravet på enkelte av rutene økes.

 • På Røros lufthavn har det vært et problem med morgentåke, som har gått ut over regulariteten deler av året. I den gjeldende utlysningen er det stilt krav til at flyet skal være nattparkert på Røros lufthavn, da tåke er et mindre problem ved avgang enn ved landing.

 • Flyruten Ørland–Oslo er ikke tatt inn i FOT-ordningen, da rutetilbudet som ivaretas av Forsvaret anses å være tilstrekkelig.

 • Kontraktstildeling skjer i løpet av høsten 2023.

Jernbane

 • Trønder- og Meråkerbanen, Trondheim, Meråker, Stjørdal, Melhus, Midtre Gauldal og Steinkjer kommuner. Regjeringen prioriterer utbygging av Trønder- og Meråkerbanen. Det totale anslaget for tiltakene i 2024 er på om lag 870 millioner kroner. Dette omfatter følgende prosjekter:
  • Videreføre prosjektet med delelektrifisering. Dagens trasé fra Trondheim til Hell, og videre fra Hell til henholdsvis Storlien (Meråkerbanen) og Stjørdal (Trønderbanen) skal elektrifiseres. I tillegg skal strekningen Stavne–Leangen elektrifiseres.

  • Videreføre planleggingen av tiltak som er nødvendig for å innføre to tog i timen på strekningen Melhus–Steinkjer.
 • Fornying og vedlikehold

  • Det er satt av 3,7 milliarder kroner til fornying av jernbanenettet i 2024.

  • I 2024 starter oppgraderingen av Trondheim S.

  • Videre arbeid med sporfornyelser på Dovrebanen, spesielt knyttet til bytte av alkaliesviller.

  • Videre arbeid med drenering og flomsikring på Dovrebanen, Rørosbanen og Nordlandsbanen.

  • Fornyelse av bruer.

  • I tillegg kommer mindre aktiviteter på forskjellige deler av anleggene.


Kommunane i Trøndelag: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Trøndelag samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,8 prosent.

I Trøndelag har 29 av 38 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Grong kommune med 7,5 prosent, mens Lierne kommune har lågast vekst med 2,6 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Trøndelag fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Trøndelag fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 5,0 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.)
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
5001 Trondheim 2,0 82 646 98 13 557 430 575 232 4,4
5006 Steinkjer 0,3 145 694 97 1 776 570 91 952 5,5
5007 Namsos 2,7 104 311 102 1 173 741 56 534 5,1
5014 Frøya 4,9 201 953 125 525 404 27 740 5,6
5020 Osen 7,6 92 941 107 96 156 4 840 5,3
5021 Oppdal 5,1 48 895 97 533 647 34 829 7,0
5022 Rennebu -5,3 122 125 99 198 877 8 142 4,3
5025 Røros -0,3 128 600 97 415 987 25 550 6,5
5026 Holtålen -1,6 135 391 99 166 601 7 888 5,0
5027 Midtre Gauldal 2,4 115 101 94 477 593 28 856 6,4
5028 Melhus -0,7 108 239 96 1 217 648 63 924 5,5
5029 Skaun 0,9 103 043 95 604 105 22 229 3,8
5031 Malvik 2,0 112 451 96 1 003 975 49 050 5,1
5032 Selbu 2,5 147 449 95 321 321 15 660 5,1
5033 Tydal 10,8 79 633 103 80 849 3 621 4,7
5034 Meråker 1,6 74 729 99 201 932 9 846 5,1
5035 Stjørdal 0,8 106 780 95 1 676 235 75 485 4,7
5036 Frosta 4,4 70 821 98 207 244 9 788 5,0
5037 Levanger 2,6 132 883 95 1 428 594 67 206 4,9
5038 Verdal 4,0 116 113 95 1 049 505 50 708 5,1
5041 Snåsa 1,1 123 838 102 183 260 8 418 4,8
5042 Lierne 3,3 123 723 105 140 410 3 618 2,6
5043 Røyrvik -0,4 227 641 128 61 842 3 580 6,1
5044 Namsskogan 6,1 143 343 114 103 556 4 693 4,7
5045 Grong -0,8 170 610 104 211 262 14 700 7,5
5046 Høylandet -0,6 133 067 107 128 640 4 349 3,5
5047 Overhalla 2,3 140 820 98 306 499 12 347 4,2
5049 Flatanger 17,9 103 395 111 115 299 7 178 6,6
5052 Leka 10,0 93 431 115 71 968 2 459 3,5
5053 Inderøy 3,6 137 257 101 530 261 21 739 4,3
5054 Indre Fosen 1,2 135 453 97 760 613 34 190 4,7
5055 Heim 10,4 101 969 103 489 222 21 457 4,6
5056 Hitra 6,6 165 247 100 406 839 20 021 5,2
5057 Ørland 0,9 177 676 101 794 486 38 342 5,1
5058 Åfjord 1,4 217 311 106 378 428 19 824 5,5
5059 Orkland 6,2 119 144 100 1 376 782 62 089 4,7
5060 Nærøysund 5,4 151 413 105 809 550 40 544 5,3
5061 Rindal -1,0 74 214 98 165 047 9 303 6,0
Til fordeling gjennom året       69 750    
Trøndelag 2,4 106 504 98 33 817 126 1 554 574 4,8
             
Trøndelag fylkeskommune 3,7 24 097 96 8 285 004 396 426 5,0
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter