Statsbudsjettet 2024: Telemark

Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for kvinner ved Skien fengsel

Regjeringen foreslår til sammen 55 millioner kroner for å etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for kvinner ved Skien fengsel. I en slik avdeling vil kriminalomsorgen og helsetjenesten sammen kunne gi et tilbud til kvinner med alvorlige psykiske helseutfordringer. Avdelingen skal også bidra til å redusere langvarig isolasjon for kvinnelige innsatte.

Kriminalitetsforebygging

Regjeringen foreslår å etablere seksjoner for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner i tre politidistrikt. Sør-Øst politidistrikt er et av dem, distriktet dekker Telemark fylke. Det er foreløpig ikke avgjort hvor i politidistriktet dette skal etableres. Seksjonene skal etableres etter modell fra RISK i Oslo Politidistrikt som allerede som har god erfaring med denne arbeidsformen. 

Områdesatsing Skien

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til Skien, som får femårig avtale i 2023. Områdesatsingene skal utgjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder. Det er staten og den enkelte kommunen som inngår avtaler om langsiktig samarbeid om slike områdesatsinger.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 51,4 millioner kroner til Telemark fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsretta tiltak i regi av Innovasjon Norge, næringshager og inkubatorprogram i regi av SIVA, omstillings- og utviklingsmidler til kommuner og midler til å stimulere til forskning. Noen fylkeskommuner mottar også midler til internasjonalt samarbeid.

Kultur

Regjeringen foreslår:

 • å styrke tilskuddet til Norsk Industriarbeidermuseum med 2 millioner kroner til drift av vernebygget over tungtvannskjelleren på Vemork. Midlene er en videreføring av bevilgningen museet fikk i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023.

 • å bevilge 50 millioner kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet, fordelt med 2,6 millioner kroner til omsøkte tiltak i Telemark:

  • 2 millioner kroner til Vest-Telemark Museum knyttet til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger

  • 600 000 kroner til Grenland Friteater – Teaterparken

Universitetet i Sørøst-Norge

 • Regjeringen foreslår 10 nye studieplasser i folkedans, Campus Rauland.

 • Regjeringen foreslår 8 millioner kroner for å etablere en campus på Gol.

 • Regjeringen foreslår samlet sett 2,3 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Sørøst-Norge. Universitetet har også studiesteder i Viken.

Mineralstrategi

Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til oppfølging av regjeringens mineralstrategi. Av dette foreslås 5 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelse til økt kartlegging av kritiske mineraler, 5 millioner kroner til Forskningsrådet for å legge til rette for en bærekraftig mineralforvaltning og 5 millioner kroner til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard for å legge til rette for raskere realisering av mineralprosjekter.

Batteriprosjekter

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Doga (Stiftelsen Design og arkitektur Norge) med 4,5 millioner kroner. Styrkingen skal blant annet benyttes til grønne industrietableringer gjennom å utvikle kunnskaps- og inspirasjonsmateriell for grønne industrietableringer som fremmer sosial og miljømessig bærekraft.

Geoparker

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til Norges fire UNESCO-geoparker: Gea Norvegica i Vestfold og Telemark, Magma i Rogaland og Vest-Agder, Trollfjell i Nordland og Trøndelag, samt Geopark Sunnhordaland i Vestland.

Samferdsel

Vei

 • E18 Langangen–Bamble i Porsgrunn og Bamble kommuner
  Regjeringen foreslår å sette av 6,5 milliarder kroner til Nye Veier AS i 2024. Første etappe av prosjektet, E18 Rugtvedt–Dørdal åpnet i 2019. Utbygging av andre etappe fra Langangen til Rugtvedt startet i 2021 og omfatter bygging av 17 kilometer ny firefelts vei. Det legges opp til en fartsgrense på 110 km/t på strekningen. Andre etappe ventes åpnet for trafikk i 2026.

 • E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene i Ullensvang og Vinje kommuner i Vestland og Telemark fylkeskommuner
  Regjeringen setter av penger til utbedringen av E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Anleggsarbeidene startet opp i 2020 og prosjektet åpnet for trafikk i 2022. Midlene i 2024 vil bli brukt til sluttoppgjør samt enkelte restarbeider.

 • Diverse utbedringstiltak
  Regjeringen setter av penger som hovedsakelig skal gå til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Blant annet planlegges det å bruke penger på:

  • Videreføring av utbedringen av eksisterende vei på den rekke strekninger, blant annet på rv. 41 rundt Vrådal i Kviteseid kommune.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområdene, Grenland; Porsgrunn, Skien, Bamble og Siljan kommuner.
  Regjeringen setter av om lag 70 millioner kroner i 2024 til belønningsavtalen for Grenland. Avtalen gjelder for perioden 2021-2024 og er på 247 millioner 2021-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  Det er i tillegg lagt til grunn om lag 23 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Grenland i 2024.

Jernbane

 • Diverse tiltak

  • Det planlegges å gjennomføre sporfornyelser på Bratsbergbanen og Sørlandsbanen for cirka 35 millioner kroner.

  • Det planlegges å gjennomføre flomsikring og underbygningstiltak på Sørlandsbanen på cirka 20 millioner kroner.

  • I tillegg til disse kommer mindre aktiviteter på forskjellige deler av anleggene

Kommunane i Telemark: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Frå 2023 til 2024 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 4,7 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2023. Det er anslått at kommunane i Telemark samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,8 prosent.

I Telemark har 11 av 17 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Siljan kommune med 7,2 prosent, mens Nissedal kommune har lågast vekst med 2,8 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

Telemark fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2023 til 2024

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 5,2 prosent på landsbasis frå 2023 til 2024. Det er anslått at Telemark fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 5,5 prosent. Vekstanslaget er mellom anna basert på eit anslag over Telemark sin del av dei frie inntektene til Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2023. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2023.

  Netto drifts-
resultat i % av
driftsinntektene
2022*
Netto
lånegjeld
2022*
(kr. per innb.) 
Utgiftskorr.
frie
inntekter
2022**
(i % av landsgj.)
Anslag på
frie
inntekter
2024
(1000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2023 - 2024
           
Kommune         Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent
             
  1 2 3 4 5 6
             
4001 Porsgrunn 4,1 99 077 95 2 501 388 102 982 4,3
4003 Skien 2,5 80 287 95 3 837 576 185 873 5,1
4005 Notodden -0,3 105 360 96 951 297 42 082 4,6
4010 Siljan 0,3 56 740 99 179 526 12 134 7,2
4012 Bamble -2,9 108 800 98 1 006 518 52 401 5,5
4014 Kragerø -3,0 116 379 97 749 595 35 437 5,0
4016 Drangedal 3,5 137 325 98 327 729 16 306 5,2
4018 Nome 5,7  95 068 97 485 087 18 314 3,9
4020 Midt-Telemark -0,7 89 082 99 781 364 36 354 4,9
4022 Seljord 3,6 91 172 98 237 986 13 132 5,8
4024 Hjartdal 2,6 97 736 109 139 960 4 620 3,4
4026 Tinn 2,6 97 736 109 435 110 14 291 3,4
4028 Kviteseid 3,1 71 443 100 203 865 11 193 5,8
4030 Nissedal 0,3 179 779 102 136 908 3 684 2,8
4032 Fyresdal 6,0 35 928 103 120 026 5 610 4,9
4034 Tokke 12,4 85 354 104 188 332 8 630 4,8
4036 Vinje 7,0 166 765 103 320 582 18 106 6,0
Til fordeling gjennom året       7 100    
Telemark        12 609 948 580 646 4,8
             
Telemark fylkeskommune***       2 800 721 145 846 5,5
*Konserntal, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar òg kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
***Vestfold og Telemark fylke blir delt 1.1.2024. For vekst i frie inntekter 2023-2024 er det m.a. gjort eit anslag over Telemark sin del av Vestfold og Telemark fylkeskommune sine frie inntekter i 2023. Det er ikkje rekna anslag over Telemark sin del av netto driftsresultat, netto lånegjeld eller utg.korr. frie inntekter.