Om matrikkelen og matrikkellova

Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eiendom i Norge. Registeret inneholder geografiske og andre opplysninger om den enkelte eiendommen med bygninger og boliger og tildelte veiadresser, blant annet gårds- og bruksnummer og opplysninger om eiendomsgrenser.

Matrikkelen omfatter ca. 3,3 millioner eiendommer, 4,3 millioner bygninger og 2,5 millioner veiadresser.

Regler om føring av matrikkelen går fram av matrikkellova med forskrifter. Kartverket er sentral matrikkelmyndighet og har for drift og forvaltning av matrikkelen. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre de fleste opplysningene i matrikkelen. Opplysninger om tinglyste rettigheter i eiendommen framgår ikke av matrikkelen, men av grunnboka.

Nærmere veiledning om matrikkelen og grunnboka finnes på nettsidene til Kartverket.

 

Krav om innsyn i matrikkelen rettes i utgangspunktet til kommunen som eiendommen ligger i. Den som har grunnbokshjemmel til en eiendom, og andre som er nevnt i matrikkellova § 9, kan bestille attestert utskrift (matrikkelbrev). Informasjon fra matrikkelen er gratis tilgjengelig på www.seeiendom.no.

 

Følgende objekter kan opprettes som egne matrikkelenheter med eget matrikkelnummer:

  • grunneiendom
  • anleggseiendom
  • eierseksjon
  • jordsameie
  • festegrunn

Andre enheter og rettigheter som er tildelt eget matrikkelnummer etter tidligere regelverk, kan fortsatt stå oppført i matrikkelen.

Det skal holdes oppmålingsforretning før følgende kan føres inn i matrikkelen:

  • ny grunneiendom, ny anleggseiendom, ny festegrunn eller nytt jordsameie
  • umatrikulert grunneiendom eller umatrikulert festegrunn
  • registrering av uregistrert jordsameie eller endring i registrert sameiefordeling
  • opplysninger om arealoverføring, grensejustering eller klarlegging av eksisterende grense
  • eierseksjon som omfatter uteareal, eller nytt eller endret uteareal til eksisterende eierseksjon

Før ny grunneiendom, ny anleggseiendom, ny festegrunn eller nytt jordsameie kan opprettes, må det foreligge tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det samme gjelder arealoverføring. Mindre grensejusteringer som ikke er i strid med gjeldende arealplan, krever ikke slik tillatelse. Opprettelse eller endring av eierseksjon krever tillatelse etter eierseksjonsloven.