Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Nærbilde av lotterikupong

Opprydding i lotteriregelverket

Regjeringa ønskjer klare og rettvise reglar som sikrar at omsyna bak den norske einerettsmodellen, der Norsk Tipping har einerett på pengespel, blir ivaretatt samstundes som det kan gje auka inntekter for frivillige organisasjonar. Regjeringa står bak einerettsmodellen.

Vebjørn Rodal oppnemnd til nytt styremedlem i stiftinga Antidoping Norge

Kulturdepartementet har oppnemnt Vebjørn Rodal til nytt styremedlem i stiftinga Antidoping Norge. Rodal etterfølgjer professor Inggard Lereim som trer ut av styret etter åtte år.

Invitasjon til innspill

Gjennomgang av knutepunktordningen

Formålet med gjennomgangen er å finne ut om formål og innretning av ordningen vurderes som hensiktmessig i dag, og undersøke om det kan være bedre måter å ivareta behovene på. Frist: 20. mars.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Rapport

Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)

Denne rapporten utgjør sluttleveransen fra evalueringen av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO) som er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet i perioden juli 2014 til januar 2015.

Høring

Utredning om kunstnerøkonomi

Høringsfrist 8. mai 2015

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,