Planlegging

etter plan- og bygningsloven

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning.

Hva er planlegging?

Her kommer tekst om planlegging etter plan- og bygningsloven, hva dette betyr for alle innbyggere og forholdet til byggesak og matrikkel.

Samarbeid og aktiviteter

Planavdelingen har et utstrakt samarbeid med andre departementer, direktorater, fylkesmenn, fylkeskommuner og KS.

Veiledning

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

Aktuelt nå

Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

Evaluering av regionalt planforum

På oppdrag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIVI Analyse AS gjennomført en evaluering av regionalt planforum.

Spørsmål og svar til plandelen

Spørsmål og svar til plandelen av plan- og bygningsloven ble oppdatert 11. mai 2015 og nye spørsmål er merket med NYTT.

Flere aktuelle saker om Planlegging

Dokumenter

Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven legger opp til oversiktlige og effektive rutiner for behandling av kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner for areal og reguleringsplaner

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser.

Kontakt

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgaten 44, Oslo