Planlegging

etter plan- og bygningsloven

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning.

Hva er planlegging?

Her kommer tekst om planlegging etter plan- og bygningsloven, hva dette betyr for alle innbyggere og forholdet til byggesak og matrikkel.

Samarbeid og aktiviteter

Planavdelingen har et utstrakt samarbeid med andre departementer, direktorater, fylkesmenn, fylkeskommuner og KS.

Veiledning

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

Aktuelt nå

Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

Motsegnsstatistikk 2014

Talet på motsegnssaker som har gått til kommunal- og moderniseringsdepartementet for handsaming har gått ned dei to siste åra.

Bedre regelverk om konsekvensutredninger

Regjeringen foreslår endringer for å legge til rette for et enklere og mer effektivt regelverk om konsekvensutredninger.

Flere aktuelle saker om Planlegging

Dokumenter

Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven legger opp til oversiktlige og effektive rutiner for behandling av kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner for areal og reguleringsplaner

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser.

Kontakt

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20,