Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 3. april 2009

I statsråd i dag er det vedtatt odelstingsproposisjon om ny regnskaps- og revisjonsordning og odelstingsproposisjon om ny naturmangfoldslov.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. april 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 54 (2008-2009)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS (2008-2013)

St.prp. nr. 55 (2008-2009)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) 2009-2013

St.prp. nr. 56 (2008-2009)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av tiltaksområde 1 og 3 i Erasmus Mundus II-programmet (2009-2013)

St.prp. nr. 57 (2008-2009)
Om samtykke til godkjenning av endringer av 8. juli 2005 i konvensjon om fysisk beskyttelse av nukleært materiale av 3. mars 1980

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 54 (2008-2009)
Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere mv.)
(Pressemelding)

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 56 (2008-2009)
Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 58 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 20 (2008-2009)
Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 19 (2008-2009)
Ei forvaltning for demokrati og fellesskap
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 51 (2008-2009)
Om lov om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven

Ot.prp. nr. 53 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig drikk)

Ot.prp. nr. 59 (2008-2009)
Om lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) m.m.

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 61 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret mv. (innføring av kommunal beredskapsplikt)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 64 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av fingeravtrykk i pass m.m.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 65 (2008-2009)
Om lov om endringer i brann- og eksplosjonsvernloven og el-tilsynsloven
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 50 (2008-2009)
Om lov om endringer i forvaltningsloven (habilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 57 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kjønnsbalanse i styrene i aksjeselskaper som er eid av kommuner)

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 55 (2008-2009)
Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 52 (2008-2009)
Om lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 66 (2008-2009)
Om lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven (utleie av vannkraftproduksjon mv.)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 53 (2008-2009)
Verneplan for vassdrag – avsluttande supplering
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 60 (2008-2009)
Om lov om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (tilsette sine rettar ved bruk av konkurranse i kollektivtransporten o.a.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 63 (2008-2009)
Om lov om endringer i jernbaneloven, jernbaneansvarsloven og COTIF-loven
(Pressemelding)

St.prp. nr. 58 (2008-2009)
Nord-Jærenpakka – fullføring
(Pressemelding)

St.prp. nr. 59(2008-2009)
Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) – Tretten i Øyer kommune i Oppland
(Pressemelding)

St.prp. nr. 60 (2008-2009)
Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark
(Pressemelding)

St.prp. nr. 61 (2008-2009)
Om delvis bompengefinansiering av Vossapakko i Hordaland
(Pressemelding)

St.meld. nr. 21 (2008-2009)
Om virksomheten til NSB AS
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 24. mars 2009 til lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (inspeksjonsordning for miljørettet helsevern).
Besl. O. nr. 65 (2008-2009). Lov nr. 17.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 24. mars 2009 til lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 og vern mot tobakksskader.
Besl. O. nr. 66 (2008-2009). Lov nr. 18.
Loven, med unntak av tobakksskadeloven §§ 5 og 8 annet og tredje ledd, jf. loven romertall II, trer i kraft 1. juli 2009.
Tobakksskadeloven §§ 5 og 8 annet og tredje ledd trer i kraft 1. januar 2010. 

3.      Styrer, utvalg

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Oppnemning av staten sine medlemer i Statens lønsutvalg i tida 1. januar 2009 – 31. desember 2011:

1.      Assisterande personaldirektør Per Kristian Knutsen,
         Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo

2.      Underdirektør Grete A. Jarnæs, Fornyings- og   administrasjonsdepartementet, Oslo

3.      Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Samferdselsdepartementet, Oslo

4.      Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, Justis- og politidepartementet, Oslo

 Som vararepresentantar:

1.      Seniorrådgjevar Even Monsrud, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rælingen

2.      Avdelingsdirektør Ann Margaret Løseth, Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo

3.      Avdelingsdirektør Marianne Ono Njøten, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo

4.      Avdelingsdirektør Odd Bøhagen, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo

Som ekstra medlem for staten i hovudutvalet i saker kor hovudsamanslutningane ikkje er part, vert desse nemnde opp for same tid:

Medlem:             Avdelingsdirektør Morten Larsen, Forsvarsdepartementet, Ås
Varamedlem:     Anne Karin Nilsen, Nærings- og handelsdepartementet, Oslo

4.      Klagesaker m.v.

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Klage fra Dagbladet på avslått innsynsbegjæring i brev fra Kultur- og kirkedepartementet, ref. nr. 2008/04206. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Kari Henriksen gis avskjed i nåde fra stillingen som statssekretær for statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Helse- og omsorgsdepartementet.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Else Berit Eikeland utnevnes til ambassadør i Ottawa, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Gard Kjølholdt utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Hugo Henstein og konstitusjon av politiadvokat Torstein Lindquister som statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter til og med 30. september 2010, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstituert sorenskriver Hilda Gerd Kolbjørnsen utnevnes til sorenskriver ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Bjørn Erik Hansen som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett til og med 31. desember 2009, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av pensjonert advokat Guri Grønflaten som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett til og med 31. mars 2011, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Elisabeth Hugem utnevnes til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Olav Boge utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen