Høringsuttalelser - Utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka)

Innkomne høringsuttaleser. Alle filer er i pdf-format.

Akershus Bondelag
Akershus fylkeskommune
Alfnes, Astrid og Terje
Asker kommune 

Bente Skollenborg
Bergindustriens fellessekretariat 
Buskerud fylkeskommune utviklinsavdelingen
Bærekraftig Follo
Bærum Idrettsråd
Bærum kommune

Dante, Jan Hermann
Den Norske Turistforening, Oslo og omegn
Det frivillige skyttervesen
Direktoratet for naturforvalting

Einar S. Berg
Elisabeth Risvåg
Enebakk kommune
Enebakk Landbrukslag
Erik Aslaksen  

Foreningen til Ski-idrettens Fremme 
Fortidsminneforeningen 
Forum for miljø og friluftsliv - Oppegård
Forum for Natur og Friluftsliv-Akershus
Fredrik Eldorhagen
Frick Langseth Advokatfirma DA
Friluftslivets Fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
Frogn kommune
Frognmarkas venner
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Gerdarudin
Gjerdrum kommune
Gran Almenning
Grorud Vel
Grunneiere på Sørbråten nordøst i Maridalen
Gunder J. Løvlimo

Henrik Ræder
Hole kommune
Hytteeiere på Damtjernsåsen

Idrettsrådet i Oppegård

Jevnaker Almenning
Jevnaker kommune

Kontaktutvalget for skogbruk på Hadeland, Landbrukskontoret
Kristian R. Fuglesang

Landbrukskontoret i Asker og Bærum
Lier kommune
Lier Skogeierlag
Lillomarkas Venner
Lokal agenda 21 forumet i Ski kommune
Losby Bruk ANS c/o Norskog
Lunner Almenning
Lunner kommune
Lønsvold Vel
Lørenskog kommune
Løvenskiold-Vækerø

Maridalen Vel
Maridalens venner
Miljøpartiet De Grønne i Oslo
Markalovgruppen i Asker og Bærum

Nannestad almenningene
Nannestad kommune
Naturvernforbundet i Asker
Naturvernforbundet i Lørenskog
Naturvernforbundet i Oppegård
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus - Vedlegg 1 - Vedlegg 2
Naturvernforbundet i Ski
Naturvernforbundet i Ås
Naturviterne
Nina og Knut Sørlie
Nittedal kommune
Nordmarken velforening
Norges Bondelag
Norges geologiske undersøkelse 
Norges Hytteforbund
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Skiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Skytterforbund
Norges Turrytterforening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Norsk Almenningsforbund
Norsk forening mot støy
Norsk Industri
Norskog
Næringslivets hovedorganisasjon, Oslo og Akershus

OBOS
Oppegård kommune
Oppland fylkeskommune
Oslo Idrettskrets
Oslo kommune (Bydel Vestre Aker) 
Oslo kommune (Byrådsavdeling for miljø og samferdsel)
Oslo og omland friluftsråd
Oslo Vei AS

Rausjømarka Vel
Riksantikvaren 
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Røyken skogeierlag

Sjur Helseth
Skedsmo kommune
Ski kommune
Skiforeningen 
Skogsbilveien Stubdal-Løvlia
Skui Vel
Solemskogen vel
Statnett SF   
Sørbråten velforening
Sørkedalens Vel
Sørmarkas venner

Tone Ibenholt
Tor Elling Halvorsen

Veiforeningen Kongeveien over Krokskogen
Viken skog

Ørfiske Vel
Østmarkas Venner
Øyangen Vel