Høring - pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen skal klargjøre at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, blant annet prøvesvar. Hensikten med forslaget er i første omgang å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbyggerne. I høringsnotatet omtales også velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som en felleskomponent som bør inngå i helsenettet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.01.2023

Søket ditt gav 55 treff.