Veiledere til kommuneloven

Departementet har utarbeidet flere veiledere til kommuneloven 2018. Her følger en oversikt.

Digitale veiledere

Alle veilederne er tilgjengelig digitalt på regjeringen.no. Lenke til hver enkelt veileder finnes i oversikten under. Kontrollutvalsboka og Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner finnes i tillegg i trykket versjon og kan bestilles på publikasjoner.dep.no.

Oversikt over veiledere til kommuneloven 2018:​

Forside veileder

Saksbehandling

En veileder om saksbehandlingsreglene i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner.

Lenke til veileder om saksbehandling

Forside rettleiar

Konstituering og val til folkevalde organ

Ein rettleiar om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting og val til folkevalde organ.

Lenke til rettleiaren.

Forside interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid

En veileder om regelverket for interkommunalt samarbeid som følger av kommuneloven.

Lenke til veilederen

Forside kontrollutvalgsboka

Kontrollutvalsboka

Kontrollutvalet er avgjerande for å oppnå ein velfungerande eigenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune.

Lenke til kontrollutvalsboka

Forside kontrollutvalg

Kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

Denne veilederen inneholder departementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

Lenke til veilederen

Forside internkontroll

Internkontrollbestemmelser

Departementet har utarbeidet en veileder om reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

Lenke til veilederen

forside eldreråd

Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd

I veilederne står det informasjon om regelverket og tips til hvordan rådene kan arbeide.

Lenke til veilederene

Forside på veilederen

Statlig styring

I veilederen omtales de grunnleggende prinsippene for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som til dels er fastsatt i lov.

Lenke til veilederen

kalkulator og hånd
Foto: istock

Kommuneøkonomi

Veiledere om økonomiforvaltning i kommuner og fylkeskommuner mv.:

Veileder til kommuneloven 1992 som ennå ikke er revidert, men som fortsatt til dels er relevant:​

Forside veileder

Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59

Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet en veileder til kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll med kommunale og fylkeskommunale avgjørelser.

Lenke til veilederen