Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Aktuelt nå

Nett-tv

Pressekonferanse 10. februar:

Første rapport fra produktivitetskommisjonen

I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen, og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene.

Endringer i forvaltningen:

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

Regjeringen har igangsatt et arbeid med å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Formålet med arbeidet er redusert ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringsliv, styrket bekjempelse av svart økonomi og bedre grensekontroll.

Pressemelding 6. februar:

Lovutval skal vurdere endringar i kvitvaskingsregelverket

Regjeringa har i dag utnemnt eit utval som skal gå gjennom kvitvaskingsregelverket. Utvalet skal oppdatere regelverket i tråd med internasjonale standardar og førebu nytt EØS-regelverk på området.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Prop. 36 S

Ny saldering av statsbudsjettet 2014

Proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2014 inneholder forslag om endringer på statsbudsjettet og gjør rede for endringer som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra Regjeringen hittil i år.