Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Aktuelt nå

Nett-tv

Pressekonferanse 10. februar:

Første rapport fra produktivitetskommisjonen

I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen, og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene.

Endringer i forvaltningen:

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

Regjeringen har igangsatt et arbeid med å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Formålet med arbeidet er redusert ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringsliv, styrket bekjempelse av svart økonomi og bedre grensekontroll.

Pressemelding 17. mars

Tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser på høring

– Det er viktig å få konkrete faglige råd om hvordan risikoen i husholdningssektoren kan dempes. Vi vil sende forslagene på høring, og gå nøye gjennom dem i lys av høringsmerknadene, sier finansminister Siv Jensen. Fristen for å komme med høringsmerknad er satt til 4. mai 2015.

Nyheter fra Finansdepartementet

Dokumenter

Prop. 42 L (2014-2015)

Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)

Lovforslaget gjelder nye rammer for uførepensjonsordninger i skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger. Forslaget tilpasser rammeverket for uførepensjonsordningene til den nye uføretrygden i folketrygden.

Meld. St. 1

Nasjonalbudsjettet 2015

Vår framtidige arbeidsinnsats utgjør den største delen av nasjonalformuen. Regjeringen vil styrke arbeidslinjen og satse på kunnskap. Et høyt kunnskapsnivå er viktig for produktiviteten og gir samtidig den enkelte større valgmuligheter.