Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Aktuelt nå

Nett-tv

Pressekonferanse 10. april:

Videreutvikler forvaltningen av Statens pensjonsfond

– Norges Bank og Folketrygdfondet har forvaltet henholdsvis Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge på en god måte over tid. Det skal vi bygge videre på. I meldingen legger Regjeringen fram planer for å ta nye skritt i arbeidet med å videreutvikle investeringsstrategien for de to fondene, sier finansminister Siv Jensen.

Nett-tv

Finansmarknadsmeldinga:

Ein heilskapleg politikk for finansnæringa

Regjeringa peiker på korleis politikken for den norske finansmarknaden bidrar til solide finansinstitusjonar, god konkurranse og eit godt kundevern. – Eg er oppteken av å leggje til rette for både ei lønnsam norsk finansnæring og god konkurranse i finansmarknaden, seier finansminister Siv Jensen.

Endringer i forvaltningen:

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

Regjeringen har igangsatt et arbeid med å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Formålet med arbeidet er redusert ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringsliv, styrket bekjempelse av svart økonomi og bedre grensekontroll.

Nyheter fra Finansdepartementet

Dokumenter

Meld. St. 21 (2014-2015)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Fondene forvaltes av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet i henhold til mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Meld. St. 22 (2014-2015)

Finansmarknadsmeldinga 2014

Meldinga gjev mellom anna eit oversyn over tilhøve i den norske finanssektoren og verksemda til Noregs Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet, Statens finansfond og Det internasjonale valutafondet (IMF).