Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. 

Aktuelt nå

Nett-tv

Enighet om jordbruksavtale

15.05.2015 - Norges Bondelag og staten har i dag inngått jordbruksavtale. Avtalen gir grunnlag for en inntektsøkning per årsverk på 3,75 prosent fra 2015 til 2016.

Victor D. Norman

Victor D. Norman blir styreleder i Norsk Institutt for bioøkonomi

22.05.2015 - Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt styre for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Styreleder blir Victor D. Norman, professor ved Norges Handelshøyskole. Styret tiltrer når det nye instituttet etableres 1. juli i år.

Dokumenter

Budsjettåret 2015

Proposisjon til Stortinget

Prop. 1 S (2014–2015) for budsjettåret 2015

Forslag til vedtak

Proposisjon til Stortinget

Prop. 124 L (2013–2014) Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2015