Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. 

Aktuelt nå

Nett-tv Traktor pløyer åker.

Presseinvitasjon: Jordbruksoppgjøret 2015 - Staten legger frem tilbudet

04.05.2015 - Staten legger i morgen, tirsdag 5. mai kl 12.00, frem sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Ved overrekkelse av dokumentet blir det anledning til fotografering. Mediene vil kort etter få tildelt pressemelding og dokument. Pressekonferansen blir kl 13.00 med kommentarer fra partene.

Nett-tv

Regjeringen lanserer Norges første dyrepoliti-prosjekt

28.04.2015 - Landbruks- og matdepartementet har i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet fokus på bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Departementene har i fellesskap ledet en arbeidsgruppe som har utarbeidet tiltak for å styrke politiets rolle i dyrekrimsaker.

Dokumenter

Budsjettåret 2015

Proposisjon til Stortinget

Prop. 1 S (2014–2015) for budsjettåret 2015

Forslag til vedtak

Proposisjon til Stortinget

Prop. 124 L (2013–2014) Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2015