Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. 

Aktuelt nå

Forside rapport: Tiltak for å styrke jordvernet utgitt av Asplan Viak AS

Nyhet - Dato: 05.03.2015

Tiltak for å styrke jordvernet

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. Rapporten fra Asplan Viak ble overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på en areal- og jordvernkonferanse i Oslo i dag.

Styreleder i Statskog SF,  Gunnar Olofsson, presendterte i dag utredningen for landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Nyhet - Dato: 02.03.2015

Statskog SF har utredet privatisering av foretakets skogvirksomhet

Statskog SF ble i foretaksmøte 10. oktober 2014 bedt om å utrede ulike modeller for privatisering av foretakets skogvirksomhet utover det arronderingssalget som ble satt i gang under den forrige regjeringen. Utredningen ble lagt fram for landbruks- og matministeren i foretaksmøtet 2.3.2015.

Nyhet - Dato: 26.02.2015

Skogfrø lagret i Svalbard Globale frøhvelv

For første gang er frø av skogstrær lagret i Svalbard globale frøhvelv. De Nordiske frøene ble lagt inn i dag av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht og Danmarks fødevareminister Dan Jørgensen. Begivenheten markerte 7-årsdagen for åpningen av det globale frøhvelvet på Svalbard.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Budsjettåret 2015

Proposisjon til Stortinget

Prop. 1 S (2014–2015) for budsjettåret 2015

Forslag til vedtak

Proposisjon til Stortinget

Prop. 124 L (2013–2014) Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2015

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 91 40
Adresse: , Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9 (R6),