Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. 

Aktuelt nå

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under åpningen av nye Kaupanger tømmerkai

Nyhet - 24.03.2015

Skognæringen vokser på Vestlandet

Regjeringens satsing på tømmerkaiannlegg gir store ringvirkninger i distrikts-Norge. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug åpnet nylig nye Kaupanger tømmerkai, som skal bidra til effektiv utskiping av den store avvirkningen i Sogn og Fjordane.

Skog med elv.

Nyhet - 24.03.2015

Nasjonal bioøkonomistrategi

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal bioøkonomistrategi. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Elisabeth Aspaker har ansvaret for utarbeidelsen.

Nyhet - 20.03.2015

Forenklinger av jordbruksavtalens virkemidler

Arbeidsgruppa som skal vurdere forenklinger av jordbruksavtalen har levert sin delrapport. Arbeidsgruppa ble satt ned etter jordbruksoppgjøret 2014 og ledes av Lars Sponheim, Fylkesmann i Hordaland. Gruppa er bedt om legge fram en delrappport 15. mars 2015, som innspill til jordbruksoppgjøret 2015, og har frist til å avgi endelig rapport innen utgangen av 2015.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Budsjettåret 2015

Proposisjon til Stortinget

Prop. 1 S (2014–2015) for budsjettåret 2015

Forslag til vedtak

Proposisjon til Stortinget

Prop. 124 L (2013–2014) Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2015