Enhet for budsjett og samordning

Enheten koordinerer avdelingens arbeid med statsbudsjettet og virksomhetsplanleggingen. Ansvar for fordeling og tildeling av avdelingens budsjettmidler til seksjonene og stasjonene. Pådriveransvar for god og effektiv tilskuddsforvaltning innen avdelingens ansvarsområder. Støttefunksjoner av administrativ og faglig karakter for avdelingsledelsen, inkludert større koordineringsoppgaver.

Enheten ledes av underdirektør Per Øyvind Landemoen.