Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Aktuelt nå

Vebjørn Rodal oppnemnd til nytt styremedlem i stiftinga Antidoping Norge

Kulturdepartementet har oppnemnt Vebjørn Rodal til nytt styremedlem i stiftinga Antidoping Norge. Rodal etterfølgjer professor Inggard Lereim som trer ut av styret etter åtte år.

Utlysning av midler til felles tiltak på amatørteaterfeltet

Kulturdepartementet lyser ut midler til amatørteaterformål for å opprettholde og videreutvikle felles tiltak på feltet. Søknadsfrist 20. mars.

Invitasjon til innspill

Gjennomgang av knutepunktordningen

Formålet med gjennomgangen er å finne ut om formål og innretning av ordningen vurderes som hensiktmessig i dag, og undersøke om det kan være bedre måter å ivareta behovene på.

Flere aktuelle saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Høring

Utredning om kunstnerøkonomien

Høringsfristen er 8. mai 2015

Høring

Frivillighetserklæringen

Kulturdepartementet sender med dette utkast til Frivillighetserklæringen på høring, en erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor. Høringsfrist 5. mars

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,