Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Kulturminister Thorhild Widvey på talerstolen på Filmens Hus i forbindelse med pressekonferansen om filmmeldingen.

Filmmeldingen lagt fram:

En framtidsrettet filmpolitikk

- Filmtilbudet bør være bredt og variert og av høy kvalitet. Publikum skal kunne nyte godt av filmene uavhengig av hvor de bor og hvilke plattformer de vil bruke. Med styrket universell utforming skal vi også sørge for at innholdet blir tilgjengelig for alle, sa kulturminister Thorhild Widvey da hun fredag la fram regjeringens filmmelding.

Et copyright-merke i sølv på hvit bakgrunn.

Program og påmelding til

Innspillsseminar om ny åndsverklov

Tirsdag 9. juni 2015 kl. 09.00 - 12.00, Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

25 mill. kroner ekstra til mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å auke løyvinga til kompensasjon av meirverdiavgift for bygging av idrettsanlegg med 25 millionar kroner. Med dette forslaget kjem den totale løyvinga til momskompensasjon opp i 125 millionar kroner. Denne regjeringa har dermed meir enn dobla tilgjengeleg ramme i ordninga, som var på 55,8 millionar kroner i førre regjerings framlegg til budsjett for 2014.

Flere aktuelle saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Høring

Utredning om kunstnerøkonomi

Endringsforslagene er en oppfølging av enkelte av forslagene i rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd”. Høringsfristen var 8. mai.

Høring

Endring av pengespilloven § 10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer av pengespilloven § 10 slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Frist 1. august.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,