Offisielt fra statsråd 22. mars 2024

I statsråd i dag ble stortingsmeldingene "Nasjonal transportplan 2025-2036" og "Brann- og redningsvesenet: Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 22. mars 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Meld. St. 17 (2023-2024)
Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp

Relatert:

Barne- og familiedepartementet

Prop. 67 L (2023-2024)
Endringer i gjeldsordningsloven mv.
(effektivisering og forenkling av gjeldsordningsprosessen)

Relatert:

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 60 L (2023-2024)
Endringar i lov om tannhelsetjenesten mv.
(rett til tannhelsetenester for unge vaksne, personar med rusmiddelavhengigheit mv.)

Relatert:

Prop. 63 L (2023-2024)
Endringar i helsepersonelloven og helsetilsynloven
(administrative reaksjonar, karantenetid før søknad om ny autorisasjon mv.)

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 61 L (2023-2024)
Endringer i advokatloven mv.
(overgangsregler mv.)

Relatert:

Meld. St. 15 (2023-2024)
Felles verdier – felles ansvar
Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Relatert:

Meld. St. 16 (2023-2024)
Brann- og redningsvesenet
Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet.

Relatert:

Klima- og miljødepartementet

Prop. 69 LS (2023-2024)
Lov om bærekraftige produkter og verdikjeder (bærekraftige produkter-loven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 154/2023 og 155/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2019/424, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023, (EU) 2019/2024, (EU) 2021/341 og (EU) 2019/1784

Relatert:

Kultur- og likestillingsdepartementet

Prop. 66 LS (2023-2024)
Endringer i kringkastingsloven mv. (gjennomføring av endringsdirektiv til direktiv om audiovisuelle medietjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 337/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2018/1808

Relatert:

Kunnskapsdepartementet

Prop. L 62 (2023-2024)
Endringer i opplæringslova og privatskolelova
(kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.)

Relatert:

Prop. 64 L (2023-2024)
Endringer i fagskoleloven
(institusjonsakkreditering for fagskoler mv.)

Relatert:

Prop. 65 L (2023-2024)
Endringer i privatskolelova
(ny tilskuddsmodell for private grunnskoler)

Relatert:

Samferdselsdepartementet

Prop. 68 S (2023-2024)
Utbygging og finansiering av Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy i Rogaland.

Relatert:

Meld. St. 14 (2023-2024)
Nasjonal transportplan 2025-2036

Relatert: 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. mars 2024 til lov om endringer i lovgivningen som følge av nye navn på Olje- og energidepartementet, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet.

Lovvedtak nr. 45 (2023-2024) Lov nr. 11

Loven trer i kraft 1. april 2024.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. mars 2024 til lov om endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven (styrking av forsyningssikkerheten).

Lovvedtak nr. 44 (2023-2024) Lov nr. 12

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. mars 2024 til lov om endringer i finansforetaksloven (utdelinger fra finansforetak mv.).

Lovvedtak nr. 47 (2023-2024) Lov nr. 13

Delt ikraftsetting av loven. Loven § 10-6 første ledd annet punktum og § 20-32 trer i kraft 1. juli 2024. De andre bestemmelsene i loven trer i kraft 1. januar 2025.

Grunnlag for saken:

Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetting av lov 20. desember 2023 nr. 111 om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud). Loven trer i kraft 8. april 2024.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Delt ikraftsetjing av lov 16. juni 2023 nr. 62 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).  Lova tek til å gjelde 1. mai 2024, med unntak av endringane i partilova §§ 3, 4 og 9 i vallova § 22-2 nr. 3.

3. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Roar Haugsdal til ambassadør i Juba, Republikken Sør-Sudan. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Amund Johansen til generalkonsul i St. Petersburg, Den russiske føderasjon. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Vibeke Helene Riekeles til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Einar Sponheim Seim til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av lagdommer Bjørn Oddmar Berg til lagmann med avdelingslederansvar ved Frostating lagmannsrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Lars Magnus Bergh til lagmann ved Frostating lagmannsrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av nemndleder Audun Bendos Rydmark til tingrettsdommer ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av jordskiftedommerfullmektig Martina Sophia Halrynjo som jordskiftedommer ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil tre år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Assisterande direktør Beate Erikstad blir utnemnd til ekspedisjonssjef i Kommunal- og distriktsdepartementet. Ho tiltrer frå det tidspunktet departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Ronja Andresen til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunktet departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Beskikkelse av konserndirektør Eli Reistad som administrerende direktør i Landbruksdirektoratet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Landbruks- og matdepartementet bestemmer.

Relatert:

4. Klagesaker mv.

Utenriksdepartementet

Klage fra Kenya National Coalition of Human Rights Defenders på Utenriksdepartementets vedtak av 12. juni 2023 om avslag på søknad om tilskuddsmidler til et prosjekt for beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere i Kenya tas ikke til følge.

Klage fra CRAWN Trust på Utenriksdepartementets vedtak av 12. juni 2023 om avslag på søknad om tilskuddsmidler til prosjektet «IMPACT» i Kenya tas ikke til følge.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, EU om godtakelse av forordning (EU) 2019/817 og forordning (EU) 2019/818 om opprettelse av en ramme for interoperabilitet mellom EU-informasjonssystemer for henholdsvis grenser og visum, og for politisamarbeid, rettslig samarbeid, asyl og migrasjon og om endringer i relaterte forordninger (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Justis- og beredskapsdepartementet

Oppnevning av jordskiftedommer Anne Jorde som settemedlem i Innstillingsrådet for dommere til behandlingen av embetet som jordskifterettsleder i Trøndelag jordskifterett med søknadsfrist 13. mars 2024.

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Oddmund Løkensgard Hoel som settestatsråd for statsråd Geir Pollestad ved behandling av saker der statsråd Pollestad på grunn av sin fars og brors tilknytning til Hå Rugeri AS er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.

Relatert: