Plannytt 3 - 2016

Nyhetsbrev | Dato: 31.10.2016

Plansatsing i storbyene
Forslag til enklere plan- og byggeregler
Nytt storbyforum om grønn byutvikling
10 nye år med Groruddalssatsing
Statistikk i plan - oppdaterte nettsider
Høring: organisering av eiendomsoppmålingen
Høring: endring i plan- og bygningsloven og matrikkellova
Høring: forskrift om konsekvensutredninger
Rapport: Ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser
Rapport: Analyse av arealutvikling og arealkonflikter
Rapport: Samordning av statlige innsigelser
Rapport: Enkle grep - raskere fra behov til bygg
Rapport: Utfordringer i plan- og byggesak
Rapport: Erfaringer med samordning i planleggingen
Medvirkningsveilederen på engelsk
Rundskriv om klima og miljø i plansaker
Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging
Innsigelsessaker

Fredrikstad

Plansatsing i storbyene - gode eksempler og midler til nye prosjekter

Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim har siden 2013 deltatt i en nasjonal plansatsing for å fremme fremtidsrettet og bærekraftig byplanlegging, bedre bymiljø og økt boligbygging. Også Drammen og Fredrikstad har fått tilskuddsmidler til hvert sitt prosjekt under denne satsingen. Nå er en beskrivelse av prosjektene som har fått tildelt midler i perioden 2013-2015 tilgjengelig på regjeringen.no.

Regjeringen har nylig gitt over 13 millioner kroner til nye prosjekter i Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen. Når tildelingen av midler for 2016 er avklart, vil prosjektsiden bli oppdatert.

Pressemeldinger om den nye tildelingen

Forslag til enklere plan- og byggeregler

I juni fremmet regjeringen nye forslag til enklere plan- og byggeregler til Stortinget.

- Vårt forslag legger opp til enklere og raskere planprosesser, økt forutsigbarhet og færre omkamper i byggesaker sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i forbindelse med fremleggelsen av Prop. 149 L (2015–2016).

Nytt storbyforum om grønn byutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Klima- og miljødepartementet inviterer de største byene til et fast dialogforum om klima- og miljøvennlig byutvikling. Det første møtet holdes i høst.

Nyhet: Nytt storbyforum om grønn byutvikling (regjeringen.no)

10 nye år med Groruddalssatsing

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen signerte i august 2016 en programbeskrivelse for ny tiårig Groruddalssatsing for perioden 2017-2026. Programbeskrivelsen viser hovedretningen for satsingen og organiseringen av det videre arbeidet.

Pressemelding: Avtale om Groruddalssatsingen i 10 nye år

Statistikk i plan - oppdaterte nettsider på regjeringen.no

Nettsiden statistikk i plan gir en god oversikt over viktige kilder til nyttig statistikk for planlegging. Siden er nå blitt oppdatert med mange nye lenker.

Statistikk i plan (regjeringen.no)

Høringer

Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova mv.

Departementet foreslår at

 • oppmåling av eiendommer skal utføres som profesjonsregulert tjenesteyting med fri prisdanning
 • det innføres en ordning med autorisasjon av den som har ansvaret for utførelsen av den enkelte oppmålingsforretning
 • kravene til utdanning og praksis skal være på linje med kravene i andre europeiske land og i samsvar med regelverket for tjenesteyting i EØS-området (bachelorgrad, 2 års praksis, eksamen)
 • dagens utøvere vil kunne få autorisasjon basert på sin realkompetanse
 • Kartverket får ansvaret for autorisasjonsordningen
 • oppmåling av eiendommer kan foretas av offentlige og private virksomheter med autorisert landmåler (landmålerforetak). Virksomheten må oppfylle krav til styringssystem, forsikring mv., men uten at det innføres en ordning med foretaksgodkjenning
 • det overordnede ansvaret for føring av eiendomsopplysninger legges til Kartverket men den praktiske gjennomføringen kan fortsatt ligge til kommuner som ønsker dette
 • kommunene skal fortsatt føre andre opplysninger i matrikkelen, herunder opplysninger om adresse, bolig og bygning
 • bestemmelsen i matrikkellova § 7 om at grenser skal være dokumentert ved omsetning av fast eiendom, settes i kraft så fort dette kan skje uten å introdusere vesentlige forsinkelser i eiendomsomsetningen.

Frist: 21. november 2016

Høring - forslag til endring i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

Formålet med endringsforslagene er å legge til rette for en mer effektiv planprosess, og målet er enklere, raskere og bedre saksbehandling. Forslaget omfatter også en mindre endring i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova).

Endringsforslagene gjelder:

 • Innføre obligatoriske krav til regionalt planforum.
 • Enklere og bedre tilgang til stedfestet informasjon om ledninger i grunnen.
 • Ta inn mineralressurser som hensynssone i § 11-8 tredje ledd bokstav c.
 • Tilpasse plan- og bygningsloven til endringer i inndelingslova, herunder en tilhørende endring i matrikkellova.
 • Tidspunkt for når avledning av overvann må være sikret.
 • Klargjøring av frist for å behandle søknad om rammetillatelse og søknad om endring.
 • Midlertidig bruksendring.
 • Flytte § 28-1 om fareområder til lovens kapittel 1.
 • Presisere forskriftshjemmelen i § 32-8 sjette ledd om overtredelsesgebyr.
 • Presisere bestemmelsen om overtredelsesgebyr i § 29-7c.
 • Rette feil henvisning i § 21-5 første ledd.
 • Presisere forskriftshjemlene i §§ 20-4 andre ledd og 20-5 andre ledd.

Pressemelding om høringen - foreslår nye forenklinger i planprosessene (regjeringen.no)

Frist: 15. desember 2016

Forskrift om konsekvensutredninger - Implementering av revidert EU-direktiv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med Klima- og miljødepartementet, under utarbeidelse en revidert forskrift om konsekvensutredninger. Dette gjelder høring av forslag til forskrift om konsekvensutredninger, og høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.

De foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven omfatter:

 • Bestemmelser om konsekvensutredninger knyttet til områdereguleringer og detaljreguleringer (§§ 12-2 og 12-3)
 • Bestemmelser om tidspunkt for høring av planprogram (§§ 4-1, 11-13 og 12-9)
 • Ny bestemmelse om overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket om konsekvensutredning (§ 32-8a)

Frist: 2. desember 2016

Pressemelding om høringen - Forenkler og styrker regelverket om konsekvensutredninger (regjeringen.no)

Rapport: ung og ute

Rapporter

Rapport: En studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser

Rapporten er en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser generelt, og på Tøyen spesielt.

Ung & Ute (regjeringen.no)

Rapport: Analyse av arealutvikling og arealkonflikter

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak analysert arealutviklingen og arealkonflikter i Norge i løpet av de siste ti år.

Rapport: Samordning av statlige innsigelser

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Norut gjennomført en evaluering av det treårige forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven. Rapporten beskriver hvordan forsøket har fungert, og om det har bidratt til å nå målene om mer effektiv planbehandling, bedre samarbeid og bedre planer.

Samordningsforsøket avsluttes ved utgangen av 2016, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i løpet av høsten 2016 avklare hvordan ordningen skal videreføres.

Rapport: Enkle grep - raskere fra behov til bygg

I rapporten gir Bygg21 råd til hvordan staten, næringen og lokale plan- og bygningsmyndigher, med enkle grep bedre kan møte hverandre. Bygg21 er et samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter.

Rapport: Utfordringer i plan- og byggesak

Et prosjekt i regi av Direktoratet for byggkvalitet har kartlagt hva kommunene synes er vanskelig i overgangen mellom plansak og byggesak og hvordan utfordringene kan løses? 

Rapport: Erfaringer med samordning i planleggingen

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak undersøkt erfaringer med samordning gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Resultatene fra arbeidet er samlet i en utredningsrapport.

Medvirkningsveilederen på engelsk

Veilederen om medvirkning i planlegging fra 2014 er nå oversatt til engelsk. Veilederen formidler prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven.

Forsidebilde medvirkningsveileder

Rundskriv om klima og miljø i plansaker

Et nytt rundskriv fra Klima- og miljødepartementet klargjør når staten kan si nei til ny arealbruk som følge av miljøhensyn.

Arrangement

Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging

Kommunal- og moderniserings-departementet arrangerer felles samling for Nettverk for regional planlegging og Nettverk for kommunal planlegging.

Sted og tid: Hotel Bristol, Oslo, 6. og 7. desember

Program for nettverkssamling for regional og kommunal planlegging (pdf)

Påmelding

Bruk denne lenken: https://response.questback.com/kmdept/regkomplan16  

Be om e-postkvittering. Får du den, er du påmeldt! Påmeldingsfrist er 15. november 2016.

Kontaktpersoner i departementet er

Innsigelsessaker siden sist

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken E-post: jah@kmd.dep.no