Valglovutvalget

Regjeringen oppnevnte Valglovutvalget 21. juni. 2017. Utvalget skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk og består av totalt 17 medlemmer.

Mandat

Utvalget skal se på alle sider av valggjennomføringen, blant annet forsendelse av forhåndsstemmer, forholdet mellom tidligstemmegivning, forhåndsstemmegiving og stemmegivning på valgdagen, ansvar og roller knyttet til mottak og opptelling av stemmer og godkjenning av valg.

Utvalget skal også vurdere om det er behov for endringer i valgordningen, og om endringer i fylkesstrukturen bør få konsekvenser for valgordningen. Personvalgordningen ved stortingsvalg og mulighet til å stryke kandidater ved lokalvalg vil være en del av dette.

Utvalget skal se spesielt på klageadgang ved valg. 

Les hele mandatet til Valglovutvalget (pdf)

Medlemmer

 • Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, (leder)
 • Professor Bernt Aardal
 • Kontorsjef Kari Aarnes
 • Seniorrådgiver Tom Refsum Aatlo
 • Forskningsleder Dag Arne Christensen
 • Professor Johan Giertsen, Høyre
 • Spesialrådgiver Anne Grimsrud, Senterpartiet
 • Sjefsingeniør Janne Hagen
 • Direktør Kristin Taraldsrud Hoff
 • Professor Eirik Holmøyvik
 • Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås, Sosialistisk Venstreparti
 • Doktorgradsstipendiat Sofie A. E. Høgestøl, Venstre
 • Vararepresentant til Stortinget Hanne C. S. Iversen, Fremskrittspartiet
 • Forsker Sigrid Stokstad
 • Stortingsrepresentant Knut Storberget, Arbeiderpartiet
 • Journalist Øyvind Strømmen, Miljøpartiet de Grønne
 • Rektor Bjørg Tørresdal, Kristelig Folkeparti

Utvalget skal avgi sin utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 31. desember 2019.