St.meld. nr. 1 (1995-96)

Nasjonalbudsjettet 1996

Nasjonalbudsjettet 1996Innhold

Kap 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen

Kap 2 De økonomiske utsiktene

2.1 Hovedtrekk
2.2 Nærmere om usikkerheten i de makroøkonomiske anslagene
2.3 Internasjonal økonomi
2.4 Finans- og kapitalmarkedene
2.5 Innenlandsk etterspørsel og produksjon
2.6 Utenriksøkonomi og sparing
2.7 Petroleumsvirksomheten
2.8 Lønninger, priser og konkurranseeve

Kap 3 Den økonomiske politikken

3.1 Finanspolitikken
3.2 Nærmere om kommuneforvaltningens økonomi 3.3 Penge- og valutapolitikken
3.4 Statsbankene
3.5 Inntektspolitikken

Kap 4 Sysselsettingspolitikken

4.1 Hovedutfordringer i sysselsettingspolitikken
4.2 Hovedtrekk ved utviklingen i arbeidsmarkedet
4.3 Strukturledighet
4.4 Arbeidsmarkedspolitikken i 1995 og 1996
4.5 Dagpengeordningen
4.6 Øvrige rammevilkår i arbeidsmarkedet

Kap 5 Skatte- og avgiftsopplegget

5.1 Oversikt
5.2 Nærmere om skatteopplegget for personer
5.3 Nærmere om enkelte skatte- og trygdepolitiske spørsmål
5.4 Hovedtrekk i avgiftsopplegget

Kap 6 Nærings- og strukturpolitikken

6.1 Utfordringer i nærings- og strukturpolitikken
6.2 Konkurransepolitikken
6.3 Oppfølging av spare- og egenkapitalutvalgets utredning
6.4 Konkurranseforholdene og strukturpolitikken på finansmarkedet
6.5 Øvrige finansmarkedsspørsmål
6.6 Aktuelle strukturpolitiske tiltat

Kap 7 Norge og europeisk økonomisk samarbeid

7.1 Innledning
7.2 Utviklingen av det økonomiske samarbeidet i Europa
7.3 Utfordringer for europeisk økonomi og europeisk økonomisk samarbeid
7.4 Norges økonomiske samarbeid med EU
7.5 Utvidelsen og utdypingen av EU-samarbeidet - utfordringer for norsk økonomisk politikk

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget