Statsbudsjettet 2010: Departementenes budsjettdokumenter

Budsjettdokumentene i PDF-versjon er store og anbefales ikke nedlastet de første timene etter at statsbudsjettet er lagt fram.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)
Særskilte vedlegg: A-0028 B/S Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2010
Sierramielddus: A-0028 B/S Juolludeamit sámi áigumušaide 2010 stáhtabušeahtta

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)
Prop. 1 S (2009-2010): Gulbok
Prop. 1 S (2009-2010): Skatte-, avgifts- og tollvedtak
Meld. St. 1 (2009-2010): Nasjonalbudsjettet
Prop. 1 L (2009-2010): Skatte- og avgiftsopplegget 2010 - lovendringer

Fiskeri- og kystdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)
Særskilt vedlegg: Oversikt over statens eigedommar

Forsvarsdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)

Justisdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)
Prop. 1 S (2009-2010): Svalbardbudsjettet

Kommunal- og regionaldepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)
Særskilt vedlegg:H-2238 Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2009–2010) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2010 Grønt hefte

Kultur- og kirkedepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)

Miljøverndepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)

Nærings- og handelsdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)

Olje- og energidepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)
Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2008

Samferdselsdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)

Utenriksdepartementet
Prop. 1 S (2009-2010)