Stedsutvikling

Attraktive byer og tettsteder er viktig for folks trivsel, trygghet og tilgjengelighet til viktige tilbud og tjenester i hverdagen. Det kan også bety mye for næringsutvikling, konkurransekraft og bosetting. Her finner du kunnskap om viktige fagtema, prosesser, nyheter og mye annet som kan være til nytte for alle som er engasjert i stedsutvikling. Innholdet erstatter det som var publisert på den eldre versjonen av www.stedsutvikling.no.

Sommerliv på Sørenga

Om stedsutvikling

På disse sidene kan du lese om hvorfor din kommune bør satse på stedsutvikling. Du vil også få en oversikt over hvordan fylkeskommunen kan være en støttespiller i arbeidet og bli bedre kjent med Forum for stedsutvikling.

brostein

Prosess og verktøy for by- og tettstedsutvikling

For å lykkes med stedsutvikling må kommunen ta en aktiv rolle i arbeidet og sette av tilstrekkelig med ressurser til kunnskapsinnhenting, planlegging og gjennomføring av tiltak. I tillegg må innbyggere, næringsliv og organisasjoner mobiliseres til felles innsats.

Ålesund

Emner - stedsutvikling

Her finner du faglig kunnskap, gode råd, eksempler og litteraturtips om viktige tema som blant annet; areal- og transportplanlegging, sykling og gange, fortetting, gode uterom, grønnstruktur, estetikk og byggeskikk, handel, næringsutvikling og omdømmebygging.

Aktuelt nå

snorklipping

Nytt om stedsutvikling

Her finner du nyheter om stedsutvikling som kan være nyttige for deg som er engasjert i arbeid med by- og tettstedsutvikling. Abonner på vårt nyhetsbrev!

park

Tilskuddsordninger

Penger er nødvendig for å iverksette kommunale planer og lokale stedsutviklingsprosjekter. Offentlige og private tilskuddsmidler kan være et viktig supplement til kommunale budsjetter og private bidrag. Her finner du en oversikt over et utvalg tilskuddsordninger, som det kan være aktuelt å søke på.

banner for attraktiv by prisen

Priser og konkurranser

Gjennom å delta i nasjonale og regionale konkurranser kan kommunen rette søkelyset mot utvalgte tema, frembringe gode forbildeprosjekter, fremme nytenkning og stimulere til god stedsutvikling lokalt. Kommunen kan også selv utlyse en egen konkurranse innenfor et aktuelt tema.