By- og stedsutvikling

Bedre miljø i byer og tettsteder

Roma ble ikke bygget på én dag. Byer og tettsteder vokser fram gjennom århundrer og endrer seg gradvis fra dag til dag. Slik er det også i Norge. Det er viktig at denne utviklingen skjer til det beste for innbyggere, næringsliv og naturen.

Barcode rekken i Oslo

Bysatsing

Programmet Plansatsing mot store byer (2013-2017) er rettet inn mot de største byområdene med den sterkeste befolkningsveksten, og skal medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging.

Blokk Ammerud

Områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng.

Sentrumsbilde

Stedsutvikling

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Styrkjer og utvidar samarbeidet med kommunane om områdesatsingar

12.10.2017: – Områdesatsingar er viktig for å skape betre levekår i bestemte bymiljø, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringa foreslår å løyve omlag 170 millionar kroner til områdesatsingar i 2018. Dette er ei auke på 40 millionar kroner. Innsatsen skal betre barn og unge sine tenester innafor oppvekst og skule, dei vaksne si tilknyting til arbeidslivet og nærmiljøkvalitetar i utsette lokalområde.

Sikrer samordnet utbygging av boliger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

29.09.2017: – Befolkningen i Oslo og Akershus vokser, og vi må sikre fortsatt høy fart i boligbyggingen så flere kan ta del i boligdrømmen. Samtidig skal klimagassutslippene ned. Da må boliger og næringsområder bygges nær kollektivknutepunktene. Gjennom byutviklingsavtalen med Oslo og Akershus sikrer vi at dette samordnes på en bedre og mer effektiv måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Byvekstavtale for Nord-Jæren signert

28.09.2017: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og fylkesordførar i Rogaland Solveig Ege Tengesdal har signert ei byvekstavtale for Nord-Jæren.

Alle saker om By- og stedsutvikling

Dokumenter

Boligprosjekters betydning for byliv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse og Dark arkitekter til å gjennomføre studier av seks boligprosjekter i sentrale byområder, som undersøker hvilke kvaliteter og utformingstrekk ved boligprosjektene som er viktige for å generere byliv.

Hovedrapport for Framtidens byer 2008-2014

Hovedrapporten for Framtidens byer 2008-2014 presenterer programmet med dets organisering, nettverk, resultater og eksempler.