By- og stedsutvikling

Bedre miljø i byer og tettsteder

Roma ble ikke bygget på én dag. Byer og tettsteder vokser fram gjennom århundrer og endrer seg gradvis fra dag til dag. Slik er det også i Norge. Det er viktig at denne utviklingen skjer til det beste for innbyggere, næringsliv og naturen.

Barcode rekken i Oslo

Bysatsing

Programmet Plansatsing mot store byer (2013-2017) er rettet inn mot de største byområdene med den sterkeste befolkningsveksten, og skal medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging.

Blokk Ammerud

Områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng.

Sentrumsbilde

Stedsutvikling

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Undertegner avtale om områdesatsing i Stavanger

21.08.2017: Staten og Stavanger kommune er enige om å inngå et langsiktig samarbeid om områderettet innsats i de nordøstlige delene av Storhaug bydel. – Områdesatsinger er viktige for å skape bedre levekår i bestemte bymiljø. Her vil tidlig innsats for barn og unge, gode bo- og nærmiljøer og sosiale entreprenørskap være viktig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Bedre samarbeid om areal og transport i hovedstadsområdet

26.06.2017: – Oslo-regionen opplever sterk vekst og vi må styrke samarbeidet om areal og transport, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå nedsettes styringsgruppe for utredning av areal- og transportlegging i hovedstadsområdet.

Fredrikstad er årets mest attraktive by!

31.05.2017: Fredrikstad vinner Statens pris for attraktiv by for 2017. Juryen trekker frem byens satsing på gratis ferge og handel i sentrum som to viktige momenter for valget av vinner. – Fredrikstad har jobbet målbevisst over lenger tid for å styrke sentrum. Jeg er imponert over hva kommunen og næringsdrivende har fått til sammen for å skape levende sentrum og gode byområder, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om By- og stedsutvikling

Dokumenter

Boligprosjekters betydning for byliv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse og Dark arkitekter til å gjennomføre studier av seks boligprosjekter i sentrale byområder, som undersøker hvilke kvaliteter og utformingstrekk ved boligprosjektene som er viktige for å generere byliv.

Hovedrapport for Framtidens byer 2008-2014

Hovedrapporten for Framtidens byer 2008-2014 presenterer programmet med dets organisering, nettverk, resultater og eksempler.