By- og stedsutvikling

Bedre miljø i byer og tettsteder

Roma ble ikke bygget på én dag. Byer og tettsteder vokser fram over lang tid og endrer seg gradvis fra dag til dag. Slik er det også i Norge. Det er viktig at denne utviklingen skjer til det beste for innbyggere, næringsliv og naturen.

Barcode rekken i Oslo

Bærekraftig arealutvikling i store byområder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Blokk Ammerud

Områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng.

Sentrumsbilde

Stedsutvikling

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Disse skal gi råd om arkitektur, bokvalitet og nabolag

01.06.2021: — Arkitektur engasjerer, og sjelden har det engasjert så mange som akkurat nå. Nå vil vi gjerne ha gode råd om hvordan kommunene, staten og private aktører kan bidra til høy kvalitet i våre bygde omgivelser, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Utredning av erfaringer med å sikre god arkitektur i planlegging

OsloMet mfl. har gjennomført en kartlegging av norske kommuner og fylkeskommuners arbeid med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging.

Dokumenter

Boligprosjekters betydning for byliv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse og Dark arkitekter til å gjennomføre studier av seks boligprosjekter i sentrale byområder, som undersøker hvilke kvaliteter og utformingstrekk ved boligprosjektene som er viktige for å generere byliv.

Hovedrapport for Framtidens byer 2008-2014

Hovedrapporten for Framtidens byer 2008-2014 presenterer programmet med dets organisering, nettverk, resultater og eksempler.