By- og stedsutvikling

Bedre miljø i byer og tettsteder

Roma ble ikke bygget på én dag. Byer og tettsteder vokser fram over lang tid og endrer seg gradvis fra dag til dag. Slik er det også i Norge. Det er viktig at denne utviklingen skjer til det beste for innbyggere, næringsliv og naturen.

Barcode rekken i Oslo

Bærekraftig arealutvikling i store byområder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Blokk Ammerud

Områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng.

Sentrumsbilde

Stedsutvikling

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Utredning av erfaringer med å sikre god arkitektur i planlegging

OsloMet mfl. har gjennomført en kartlegging av norske kommuner og fylkeskommuners arbeid med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging.

Brukerundersøkelse om KMDs temasider om by- og stedsutvikling og nettstedet stedsutvikling.no

Vi ønsker dine innspill for å gjøre Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) temasider om by- og stedsutvikling og stedsutvikling.no mer relevante for deg.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Boligprosjekters betydning for byliv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse og Dark arkitekter til å gjennomføre studier av seks boligprosjekter i sentrale byområder, som undersøker hvilke kvaliteter og utformingstrekk ved boligprosjektene som er viktige for å generere byliv.

Hovedrapport for Framtidens byer 2008-2014

Hovedrapporten for Framtidens byer 2008-2014 presenterer programmet med dets organisering, nettverk, resultater og eksempler.