By- og stedsutvikling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Bedre miljø i byer og tettsteder

Roma ble ikke bygget på én dag. Byer og tettsteder vokser fram gjennom århundrer og endrer seg gradvis fra dag til dag. Slik er det også i Norge. Det er viktig at denne utviklingen skjer til det beste for innbyggere, næringsliv og naturen.

Bysatsing

Programmet Plansatsing mot store byer (2013-2017) er rettet inn mot de største byområdene med den sterkeste befolkningsveksten, og skal medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging.

Områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng.

Stedsutvikling

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder 2.-3 mars 2017 i Oslo

Det ble holdt nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder den 2.-3 mars 2017 i Oslo. Se foredragene og film fra åpningen av konferansen.

Små og mellomstore byer og byregioner inviteres til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling

Små og mellomstore nordiske byer inviteres til å delta i et nordisk nettverk om hvordan lykkes med bærekraftig byutvikling. Prosjektet er et av de norske formannskapsprosjektene i Nordisk ministerråd og det søkes samarbeid med byer fra alle de nordiske landene. Søknadsfrist 29.mai 2017.

Byrom - en idehåndbok

Idehåndboken skal inspirere kommuner og andre til å utvikle nettverk av gode byrom. Byromsnettverk er infrastrukturen av gater, plasser, parker, blågrønne områder og gang- og sykkelforbindelser.

Flere saker om By- og stedsutvikling

Dokumenter

Boligprosjekters betydning for byliv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse og Dark arkitekter til å gjennomføre studier av seks boligprosjekter i sentrale byområder, som undersøker hvilke kvaliteter og utformingstrekk ved boligprosjektene som er viktige for å generere byliv.

Hovedrapport for Framtidens byer 2008-2014

Hovedrapporten for Framtidens byer 2008-2014 presenterer programmet med dets organisering, nettverk, resultater og eksempler.