Statsbudsjettet 2012: Departementenes budsjettdokumenter

Budsjettdokumentene i PDF-versjon er store og anbefales ikke nedlastet de første timene etter at statsbudsjettet er lagt fram.

Arbeidsdepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)
Særskilt vedlegg: A-0031 Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne

Barne,- likestillings og inkluderingsdepartement
Prop. 1 S (2011–2012)

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2011-2012)
Prop. 1 S (2011-2012): Gul bok
Prop. 1 LS (2011–2012): Skatter og avgifter 2012
Meld. St. 1 (2011–2012): Nasjonalbudsjettet

Fiskeri- og kystdepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)
Særskilt vedlegg: P-0968 B/S Bevilgninger til Samiske formål i statsbudsjettet 2012

Forsvarsdepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)

Justisdepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)
Prop. 1 S (2011–2012): Svalbardbudsjettet

Kommunal- og regionaldepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)
Særskilt vedlegg:H-2265 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011–2012) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 Grønt hefte

Kulturdepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)

Miljøverndepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)

Nærings- og handelsdepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)

Olje- og energidepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)
Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2010

Samferdselsdepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)

Utenriksdepartementet
Prop. 1 S (2011–2012)