Nyheter om Statsbudsjettet 2023

Viser 41-60 av 91 treff.

 • Statsbudsjettet 2023: 412,7 millionar kroner til utbygging av breiband

  06.10.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Forslaget til statsbudsjett for 2023 inneheld ei løyving på 412,7 millionar kroner til utbygging breiband. Dette er ei dobling samanlikna med Solbergregjeringa sitt siste budsjettframlegg for 2022. Nominelt har ikkje løyvingane vore høgare nokon sinne.

 • Statsbudsjettet 2023: Skal teste ut kystutviklingssenter i Aust-Finnmark

  06.10.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa føreslår å løyve 3 millionar kroner til eit pilotprosjekt for eit kystutviklingssenter for kompetanseutvikling og verdiskaping, med utgangspunkt i Kirkenes og Aust-Finnmark.

 • Statsbudsjettet 2023: Auka løyvingar til kommunane, men òg auka kostnadar

  06.10.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein vekst i kommunane sine frie inntekter på 2,6 milliardar kroner for å dekke auka demografikostnadar. Veksten blir fordelt med 1,7 milliardar kroner på kommunane og 0,9 milliardar kroner på fylkeskommunane. Budsjettet vert lagt fram i ei tid med stor aktivitet i norsk økonomi og rekordlåg arbeidsløyse.

 • Statsbudsjettet 2023: Økte kostnader på 40 milliarder

  06.10.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsdepartementets samlede budsjettforslag for 2023 er på 580,9 milliarder kroner. Dette er en økning på i overkant av 40 milliarder kroner, og skyldes i hovedsak økte utgifter under folketrygden og til bosetting av flyktninger.

 • Nett-tv

  Statsbudsjettet 2023: Et budsjett for trygghet og rettferdig fordeling

  06.10.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Det er krig og energikrise i Europa, og en kraftig vekst i prisene som rammer vanlige folk i Norge. Regjeringens svar er et ansvarlig og rettferdig budsjett, som skal fordele bedre og bidra til trygghet i en krevende tid.

 • Bedrer bo- og arbeidsforhold for ansatte og vernepliktige

  06.10.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Folkene i Forsvaret skal ha gode bo- og arbeidsforhold. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen i Forsvaret, noe denne regjeringen varslet i Stortingsmelding 10 tidligere i år, og som regjeringen startet med å ta tak i, i 2022-budsjettet.

 • Statsbudsjettet 2023: Løyver meir pengar til kyrkjebygg

  06.10.2022 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår å auke løyvinga til istandsetting av kulturhistoriske viktige kyrkjebygg med 30 millionar kroner.

 • Statsbudsjettet 2023: 21 millionar til ei ekstraordinær tilskotsordning for kystrekeflåten

  06.10.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår i budsjettet for 2023 å løyve 21 millionar kroner til ei ekstraordinær tilskotsordning for kystrekeflåten i 2023. Samanlikna med andre delar av fiskeflåten er flåten som fiskar etter kystreke i ein særskild krevjande situasjon grunna dei høge drivstoffprisane det siste året.

 • Statsbudsjettet 2023: Billigare barnehage over heile landet

  06.10.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringa å redusere maksimalprisen i barnehagen for alle barn i heile landet. Barnehage blir gratis i heile Finnmark og delar av Troms og frå det tredje barnet som går i barnehage samstundes i resten av landet.

 • Statsbudsjettet 2023: Full momskompensasjon for idrett og frivilligheit

  06.10.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Vi har valt å prioritere barn, unge, idretten og frivilligheita i årets budsjett. Frivilligheita er bærebjelken i samfunnet vårt, og derfor set vi av eit rekordhøgt beløp til full momskompensasjon neste år, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Statsbudsjettet 2023: Fellesskapsløysingane blir prioritert i kultur- og likestillingsbudsjettet

  06.10.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Alle skal ha same fridom, moglegheiter og tilgang til eit breitt tilbod av opplevingar og fellesskap. Det er spesielt viktig i krevjande tider, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Statsbudsjettet 2023: Mer rettferdig støtte til enslige forsørgere

  06.10.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår en betydelig økning i støtten til enslige forsørgere ved å erstatte særfradraget med økt utvidet barnetrygd. Satsen for utvidet barnetrygd foreslås økt med 964 kroner per måned. Det sikrer også at enslige forsørgere bosatt i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark får støtte på lik linje med enslige forsørgere ellers i landet.

 • Statsbudsjettet 2023: Regjeringen vil kutte utslipp gjennom mer penger til Enova

  06.10.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Enova er et viktig virkemiddel for teknologiutvikling og markedsintroduksjon av klima- og energiløsninger. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Enova med 500 millioner kroner i 2023.

 • Statsbudsjettet 2023: Styrket grunnbemanning ved Hovedredningssentralen

  06.10.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen på Sola og i Bodø ved å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2023.

 • Statsbudsjettet 2023: Økt satsing på matvareberedskap og landbruk over hele landet

  06.10.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen vil bidra til mer norsk matproduksjon og økt selvforsyningsgrad, og har lagt til rette for dette gjennom statsbudsjettet for 2023. Regjeringen foreslår å øke budsjettet på Landbruks- og matdepartementets område med 24,7 prosent, til 29,5 milliarder kroner.

 • Statsbudsjettet 2023: Eit ansvarleg samferdselsbudsjett som tek vare på det vi har

  06.10.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi står i ein ekstraordinær situasjon no. Det er krig og energikrise i Europa, og prisane på det meste går opp. Det viktigaste for regjeringa i dette statsbudsjettet har vore å setje tryggleik og rettferdig fordeling først. Desse verdiane har òg vore styrande for samferdselsbudsjettet. Pengebruken må ta omsyn til tida vi står i. Vi har prioritert å byggje ferdig det vi har starta opp og å ta vare på den infrastrukturen vi allereie har, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Statsbudsjettet 2023: Historisk satsing på fastlegeordninga

  06.10.2022 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa foreslår å styrke fastlegeordninga med 690 millionar kroner i 2023, med ein heilårsverknad på 920 millionar. I eit elles stramt budsjett har regjeringa like fullt funne rom for ei historisk satsing på fastlegeordninga, fordelt på basisfinansiering, rekruttering og forsking.

 • Statsbudsjettet 2023: Skal spare norske bedrifter for 11 milliardar – styrker Brønnøysundregisteras forenklingsarbeid

  06.10.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om 30 millionar kroner til oppstart av eit eige prosjekt for brukarvennlege registertenester i Brønnøysundregistera. I tillegg gjer regjeringa framlegg om å auke løyvinga til informasjonstrygging med 30 millionar kroner.

 • Statsbudsjettet 2023: Regjeringa utvidar og styrkjer arbeidet med områdesatsingar i byar

  06.10.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa foreslår å sette av 15 millionar kroner i 2023 til nye samarbeidsavtaler om områdesatsingar. I tillegg vert eksisterande avtalar vidareført. − I ei tid der levekostnadane aukar monaleg, råkar dette særskilt dei med låge inntekter. Innanfor eit stramt budsjett har vi derfor valt å prioritere å styrke arbeidet med å ta tak i levekårsutfordringar i byane. Områdesatsingane er med på å løfte bu- og oppvekstmiljøa i byane, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

 • Statsbudsjettet 2023: Realvekst for høgare utdanning og framleis høg aktivitet i forsking

  06.10.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa føreslår å løyve rekordhøge 42,8 milliardar kroner til universiteta og dei statlege og private høgskulane i 2023. Det er ein realvekst på 0,3 prosent. Det er 6,7 milliardar kroner meir enn i 2019, som var det siste budsjettet før dei ekstraordinære korontatiltaka. Samstundes aukar den nominelle satsinga på forsking og utvikling med 1,1 milliardar kroner, som er ein realnedgang på 1,1 prosent frå 2022. Noko av nedgangen skuldast utfasing av koronatiltaka.