Nyheter om Statsbudsjettet 2023

Viser 21-40 av 91 treff.

 • Statsbudsjettet 2023: Tjuvstartar mineralstrategien med rekordløyving til geologiske undersøkingar

  06.10.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa legg fram ny mineralstrategi før året er omme. Tilgangen til mineral er heilt nødvendig for å møte etterspørselen i det grøne skiftet. Derfor gjer regjeringa allereie no framlegg om rekordstor løyve til Noregs geologiske undersøking (NGU) og 10 millionar kroner ekstra til kartlegging av mineralressursar.

 • Statsbudsjettet 2023: Nær dobling av støtta til skeive organisasjonar

  06.10.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Noreg skal bli eit tryggare, meir likestilt og inkluderande samfunn. Derfor aukar vi no støtta til dei skeive organisasjonane, til det nær dobbelte, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Statsbudsjettet 2023: Reduserer drivstoffavgiftene

  06.10.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Drivstoffprisene har det siste året vært svært høye. Regjeringen foreslår derfor å redusere de samlede drivstoffavgiftene. Den største endringen er en reduksjon i avgiftene på anleggsdiesel.

 • Fyller på ammunisjonslagre og investerer i materiell som styrker forsvarsevnen

  06.10.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Regjeringen prioriterer i forsvarsbudsjettet for 2023 å øke ammunisjonsbeholdningen og setter av nærmere en halv milliard kroner ekstra. Så lenge krigen pågår, vil Ukraina ha et vesentlig behov for ammunisjon og våpen. Allierte land, inkludert Norge, vil i tillegg ha behov for gjenanskaffelse av donerte våpensystemer, ammunisjon og annet utstyr som er tatt ut av operativ struktur.

 • Statsbudsjettet 2023: Nytt verktøy for bedre klimapolitisk styring

  06.10.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen Støre legger fram klimastatus og -plan sammen med statsbudsjettet for 2023. Dette er et nybrottsarbeid i norsk klimapolitikk. Planen dekker rapportering etter klimaloven, redegjør for utslippseffekten av statsbudsjettet og presenterer et styringssystem for hvordan vi når klimamålet for 2030.

 • Øker bemanningen i Forsvaret

  06.10.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Folkene er Forsvarets viktigste ressurs, og regjeringen satser på folkene i Forsvaret. Vi øker bemanningen med nesten 200 årsverk i Forsvaret for å styrke reaksjonsevnen og utholdenheten. Regjeringen legger opp til en raskere oppbemanning i Forsvaret og øker med 68 flere årsverk i 2023 enn det som langtidsplanen for forsvarssektoren legger opp til.

 • Statsbudsjettet 2023: Meir midlar til utsette barn og unge

  06.10.2022 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa vil styrke innsatsen for utsette barn og unge og føreslår ei rekke tiltak i budsjettet for 2023. Mellom anna blir det føreslått å auke ordninga Tilskot til inkludering av barn og unge med 96 millionar kroner.

 • Statsbudsjettet 2023: Vil auke bortebuarstipendet og utstyrsstipendet for yrkesfagelevar

  06.10.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår å auka løyvingar til bortebuarstipendet og utstyrsstipendet for yrkesfagelevar med til saman 107 millionar kroner. Det vil bidra til sosial og geografisk utjamning og styrke fellesskolen.

 • Statsbudsjettet 2023: Regjeringa prioriterer satsinga på attraktive og klimavennlege byar med god framkomme

  06.10.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi kjenner alle til dei utfordringane vi no står overfor. Det er krig og energikrise i Europa, og vi har ein høg prisvekst. Som følgje av dette vil vi få mindre pengar dei næraste åra. Regjeringa ynskjer likevel å prioritere satsinga på attraktive og klimavennlege byar med god framkomme, og vi har funne rom for å auke løyvingane til byområda samanlikna med 2022, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Statsbudsjettet 2023: Regjeringa styrker Daglegvaretilsynet

  06.10.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa trappar opp arbeidet med å betre forholda i daglegvaremarknaden. Derfor gjerast det i statsbudsjettet 2023 framlegg om å styrke Daglegvaretilsynet med 3 millionar kroner.

 • Statsbudsjettet 2023: Avvikler redusert elavgift for datasentre og kryptoutvinning

  06.10.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å avvikle den reduserte satsen i elavgiften for datasentre. Kraft til datasentre vil dermed være ilagt elavgift etter alminnelige satser, i likhet med kraft til andre tjenesteytende næringer.

 • Statsbudsjettet 2023: Lågare skatt på vanlege inntekter

  06.10.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringa foreslår å redusere skatten på inntekter under 750 000 kroner med om lag 4,5 milliardar kroner. Det er ein del av regjeringas ønske om å dempe levekostnadene for vanlege folk og å gjere skattesystemet meir omfordelande. Dei med dei høgaste inntektene og høg formue må bidra meir, særleg gjennom auka skatt på aksjeinntekter og aksjeformue.

 • Statsbudsjettet 2023: Meir pengar til film og dataspel

  06.10.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Eit sterkt film- og dataspeltilbod gjer at vi får tilgang til gode kulturopplevingar av høg kvalitet. Dataspel og film er viktig for folk og derfor prioriterer vi feltet - sjølv i eit vanskeleg budsjettår, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Statsbudsjettet 2023: – Vi aukar innsatsen for å få til full likestilling mellom kvinner og menn

  06.10.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Vi har framleis ei rekke utfordringar når det gjeld likestilling. Kjønnsbalansen i arbeidslivet er for dårleg, kvinner blir oftare utsett for vald og gutar fell oftare frå i skulen. Trass i den krevjande økonomiske situasjonen landet vårt står i no, vel regjeringa å halde fram satsinga på likestillingsfeltet, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Statsbudsjettet 2023: Regjeringen styrker redningstjenesten med midler til nødnetterminaler

  06.10.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen viderefører tildelingen av 10,2 millioner kroner til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten. Beløpet skal dekke årlige drifts- og abonnementskostander for 2000 nye nødnetterminaler.

 • Statsbudsjettet 2023: Vil ha mer kunnskap for å øke heltidsandelen

  06.10.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen foreslår en heltidspott med søkbare midler til gjennomføring av forsøksprosjekter for økt bruk av heltid og redusert bruk av deltid. Hele faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Statsbudsjettet 2023: Vil ha bedre polititjenester i hele landet

  06.10.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil styrke politiet der folk bor. Derfor foreslår regjeringen å prioritere 75 millioner kroner til tiltak som fører politiet nærmere folk. I tillegg foreslår regjeringen 27 millioner kroner til å videreføre 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen og 11 millioner kroner til påtalemyndigheten i politiet.

 • Statsbudsjettet 2023: Satsar meir for å få fleire til å lese bøker

  06.10.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - I Noreg les vi færre bøker enn før, og mange les ingen. Det uroar oss, og difor satsar vi stort for å få snudd den negative trenden, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Statsbudsjettet 2023: Regjeringa prioriterer drift og vedlikehald av riksvegane

  06.10.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi står i ein ekstraordinær situasjon, med krig og energikrise i Europa, og stigande prisar. Derfor må regjeringa prioritere tryggleik og rettferdig fordeling. Det fører til ein avgrensa vekst i løyvingane til samferdsel. Vi har derfor valt å prioritere drift og vedlikehald av riksvegane. Slik sørgjer vi for å ta vare på det vi allereie har, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Statsbudsjettet 2023: Regjeringa vil gjere det enklare å bygge fleire studenthyblar og justerer studiestøtta

  06.10.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  For å få opp tempoet på studentbustadbygginga, vil regjeringa auke ramma for kor mykje ein hybel kan koste å bygge. I tillegg foreslår regjeringa å bruke 85 millionar kroner ekstra på å justere studiestøtta.