Nyheter om Statsbudsjettet 2023

Viser 1-20 av 92 treff.

 • Øker minstepensjon for enslige

  10.02.2023 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Fra 1. januar 2023 øker pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner. Økning kommer på marsutbetalingen fra NAV, sammen med etterbetaling.

 • Slik blir trekket i rammetilskot i kraftkommunane

  22.12.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Stortinget har vedteke at kommunar og fylkeskommunar med inntekter frå konsesjonskraft i områder med svært høge straumprisar (prisområde NO1, NO2 og NO5) skal få eit eittårig trekk i rammetilskotet på til saman 3 milliardar kroner i 2023. No er fordelinga av trekket fastsett.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2022

  02.12.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2022 anslås bruken av oljepenger til 337,2 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,7 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 9,7 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

 • Styrkar sjukehusa sin økonomi for 2022

  25.11.2022 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  I regjeringa si nysaldering for statsbudsjettet i 2022 blir det foreslått å auke sjukehusa sine budsjett med 2,5 milliardar kroner. Dette blir gjort for å sikre at sjukehusa kan føreta heilt nødvendige investeringar og for å verne psykisk helsevern.

 • Nå ligger det til rette for bedre fastprisavtaler på strøm

  10.11.2022 Pressemelding Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen legger i dag frem en klargjøring av det nye kontraktsunntaket i grunnrenteskatten, som ligger til behandling i Stortinget. Kontraktsunntaket skal legge bedre til rette for fastprisavtaler på strøm. Det gjøres også en endring av forslaget om høyprisbidrag på kraftproduksjon.

 • Regjeringa foreslår meir pengar til ferje i 2023

  04.11.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Grunna prisauke den seinaste tida, blir òg drifta av ferjer råka av høgare utgifter. Vi vel derfor å foreslå 285 millionar kroner meir til riksvegferjene slik at vi kan oppretthalde eit godt og viktig tilbod i heile landet. I tillegg vil fleire ferjer bli omfatta av ordninga med gratis ferje, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Statsbudsjettet 2023: Vil forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023

  06.10.2022 Pressemelding Energidepartementet

  Krigen i Europa har bidratt til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge gjennom det siste året. Regjeringen har derfor innført en målrettet strømstøtte som skal bidra til å redusere konsekvensene av de høye strømprisene for husholdninger. Strømstønadsordningen foreslås forlenget ut 2023.

 • Statsbudsjettet 2023: Høy gassproduksjon og store ringvirkninger fra norsk sokkel

  06.10.2022 Pressemelding Energidepartementet

  Norsk gassproduksjon er for øyeblikket på et høyt nivå historisk sett. Anslaget for salgsgass fra norsk sokkel i år er 122 milliarder standard kubikkmeter (Sm3). Dette er om lag 8 prosent eller 100 TWh, høyere enn i fjor. Bortfallet av betydelige mengder russisk gass til Europa søkes erstattet av økt LNG-import, økt import fra blant annet Norge samt redusert forbruk. Energikrisen i Europa gjør norsk gassalg enda viktigere for Europa enn før.

 • Statsbudsjettet 2023: Styrker innsatsen for økt energieffektivisering

  06.10.2022 Pressemelding Energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke satsingen på energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Det skal gjøres gjennom en kraftig styrking av Husbanken, en ny midlertidig energitilskuddsordning til bedrifter, bedre informasjon om energisparing og Enovas støtteordninger rettet mot husholdninger.

 • Statsbudsjettet 2023: 3,58 milliardar kroner til framleis satsing på Langskip

  06.10.2022 Pressemelding Energidepartementet

  Regjeringa vil halde fram med å bidra til utvikling av ny teknologi for fangst, transport og lagring av CO2, og foreslår å løyve 3,58 milliardar kroner til det største klimaprosjektet i industrien - Langskip.

 • Statsbudsjettet 2023: Høgt tempo i havvindsatsinga

  06.10.2022 Pressemelding Energidepartementet

  Regjeringa prioriterer havvindutbygging i sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Til saman 80 millionar kroner skal brukast til styrking av departementet, grunnundersøkingar, konsekvensutgreiing av nye område og styrking av kompetansemiljø.

 • Statsbudsjettet 2023: Historisk styrking - 165 millionar kroner til raskare utbygging av fornybar energi

  06.10.2022 Pressemelding Energidepartementet

  Regjeringa foreslår å auke løyvingane til energistyresmaktene med over 165 millionar kroner. Satsinga skal bidra til å leggje til rette for raskare utbygging av havvind, meir effektiv konsesjonsbehandling av straumnett og ny fornybar energi, styrking av analysekapasiteten i NVE og ny kraftmarknadsmodell.

 • Et sterkt forsvarsbudsjett som prioriterer Nord-Norge

  06.10.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,2 milliarder kroner til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Troms og Finnmark i 2023. I tillegg planlegger regjeringen materiellinvesteringer for om lag 3,8 milliarder kroner. Midlene benyttes til investeringer for kavaleribataljonen på Porsangmoen leir, herunder anskaffelser av boliger og forlegninger, materiellrelatert EBA og skyte- og øvingsfelt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

 • Statsbudsjettet 2023: Digitale løysingar skal styrke vår felles helseteneste

  06.10.2022 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 328,6 millionar kroner til arbeidet med digital samhandling, helsedata og felles språk. Digitale løysingar og betre samhandling vil gjere det enklare å vere både pasient og tilsett i vår felles helseteneste.

 • Statsbudsjettet 2023: 328 millionar kroner til tiltak i farvatnet

  06.10.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa vil vidareføre tilrettelegginga for sjøtransporten gjennom utbetringar i farvatnet, og gjer framlegg om å løyve 328 millionar kroner til større tiltak i farvatnet.

 • Statsbudsjettet 2023: Regjeringa utvidar ordninga for bygdevekstavtalar

  06.10.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa føreslår å utvide ordninga med bygdevekstavtalar med 15 millionar kroner, til ei totalramme på 25 millionar kronar. Det betyr at fleire kommunar vil kunne delta i ordninga.

 • Statsbudsjettet 2023: Mediemangfald og meir føreseielege rammer for media

  06.10.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Når vi legg fram statsbudsjettet for 2023, gjer vi samtidig noko for første gong, nemleg å legge fram rammene for norsk mediepolitikk dei neste fire åra, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Statsbudsjettet 2023: Foreslår nær 95 millionar kroner til tilskotsordning for godsoverføring frå veg til bane

  06.10.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Mesteparten av godstransporten på bane i Noreg blir køyrd på dei elektrifiserte jernbanestrekningane. I tillegg til nullutslepp av klimagassar er transporten energi- og arealeffektiv, og det er heller ikkje store utfordringa med støy og mikroplast. Ved å videreføre tilskotsordninga for godsoverføring frå veg til bane, bidrar vi òg til betre framkome og tryggleik på vegnettet, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Statsbudsjettet 2023: 330 millionar kroner for at fleire skal fullføre vidaregåande

  06.10.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår auka løyvingar på 330 millionar kroner for å styrke arbeidet med å få fleire til å fullføre vidaregåande opplæring. Det vil hjelpe fleire unge ut i jobb.

 • Statsbudsjettet 2023: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

  06.10.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi mener det er viktig å samle jernbanekompetansen. Derfor velger vi å føre Ringeriksbanen tilbake til Bane NOR slik at det kan vurderes opp mot andre jernbaneprosjekter. Samtidig velger vi å legge veidelen inn i Nye Veiers ordinære portefølje slik at de kan vurderes opp mot andre veiprosjekter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Side 1 av 5
 • Side 1 av 5