Regjeringens strømtiltak

Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå fremover. For å bidra til forutsigbarhet har regjeringen forlenget flere av de midlertidige strømstøtteordningene.

Bevilgning i 2022: Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en bevilgning på 44,7 milliarder kroner for 2023, som er anslag på utbetalinger under ordningen i perioden desember 2022 til november 2023. Stønad for strømforbruk i desember 2023 vil utbetales i januar 2024 og anslås til 2,2 milliarder kroner. 

Ansvar: Olje- og energidepartementet. 

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen fungerer slik at når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), har regjeringen foreslått at staten skal betale 90 prosent fra september 2022 til  mars 2023, en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier:

Gjennom ordningen vil en husholdning få støtte til strømforbruk på opptil 5000 kilowattimer per måned per målepunkt.

Departementet har fastsatt en forskrift som sørger for at fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke-seksjonerte boligsameier også omfattes av den midlertidige strømstøtteordningen for husholdninger.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk, og administreres gjennom nettselskapene.

Bevilgning i 2022: 3 milliarder kroner.

Ansvar: Nærings- og fiskeridepartementet. 

Regjeringen la 16. september fram en pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode. Ordningene antas å ville kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil komme med en sak til Stortinget 30. september.

Regjeringen har også oppfordret offentlige oppdragsgivere til å være spesielt oppmerksomme på sitt ansvar for å tilby balanserte kontraktsvilkår, ettersom det kan bidra til å fremme konkurranse i markedet i en usikker situasjon. Regjeringen oppfordret også til bruk av kontraktsstandarder og endringsklausuler.

Ansvar: Finansdepartementet. 

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskatten på vannkraft for fastprisavtaler. Forslaget innebærer at grunnrenteskatten baseres på den faktiske inntekten til kraftprodusenten gjennom fastprisavtalen, og ikke spotmarkedspris, som er hovedregelen. Målet med endringen er å legge til rette for bedre fastprisavtaler på strøm til sluttbrukere.

Forslaget er basert på innspill fra kraftbransjen og har vært på høring. Den nærmere utformingen vil bli fastsatt i forskrift, med sikte på iverksettelse 1. januar 2023.

Bevilgning: 2,9 milliarder kroner. 

Ansvar: Finansdepartementet. 

For 2022 er det vedtatt en vesentlig reduksjon på 2,9 milliarder kroner i elavgiften. For månedene januar-mars er elavgiften nesten halvert ved at det er innført en lavere alminnelig sats i disse månedene, som er 8 øre per kWh lavere enn i 2021 (prisjustert). I tillegg reduseres elavgiften (den alminnelige satsen) med 1,5 øre per kWh for månedene april–desember.

Dette er en avgiftsreduksjon på henholdsvis 47 prosent i vintermånedene, og 9 prosent resten av året, sammenlignet med 2021 (prisjustert).

Bevilgning: 100 millioner kroner.

Ansvar: Klima- og miljødepartementet. 

Regjeringen har økt bevilgningen til Enova med 750 millioner kroner etter budsjettforliket med SV. Dette er en viktig styrking som vil komme både næringsliv og privatpersoner til gode. 100 millioner skal i 2022 gå til energitiltak som kan gi lavere strømregninger i kommunale boliger. 

Foreslått bevilgning: 480 millioner kroner.

Ansvar: Kommunal- og distriktsdepartementet.

Det er nødvendig med tiltak som bidrar til å redusere strømutgiftene og sikrer gode velferdstjenester. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 480 millioner kroner til tilskudd til energitiltak gjennom Husbanken. Tilskuddet skal gå til tiltak som reduserer energibehovet i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem, i tillegg til studentboliger. Satsingen vil blant annet komme vanskeligstilte på boligmarkedet til gode.

Bevilgning: 1,9 milliarder kroner. 

Ansvar: Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Stortinget har i 2022 økt bevilgningen til bostøtte med til sammen 1,9 milliarder kroner for å avhjelpe situasjonen med høye strømpriser.

Bostøtteordningen er midlertidig utvidet til og med utbetalingen i juni, og utvides igjen til utbetalingene i november og desember 2022 og januar 2023. Bostøttemottakerne får videre ekstra utbetalinger i tillegg til støtten disse månedene.

Bevilgningen er i denne omgang økt med 768 millioner kroner. Stortinget har tidligere bevilget 320 millioner kroner til ekstraordinære utbetalinger i november og desember 2021, og 1,1 milliarder kroner til midlertidig utvidelse av bostøtteordningen og ekstra utbetalinger til mottakerne til og med mars i år.

Bevilgning: 400 millioner kroner.

Ansvar: Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Stortinget har vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene med 300 millioner kroner i 2022 og 100 millioner kroner i 2021 for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp som følge av høye strømpriser. Arbeids- og inkluderingsministeren har også sendt brev til kommunene for å minne om at det ved utmåling av sosialhjelpen skal tas hensyn til strømutgifter.

Bevilgning: 470 millioner kroner. 

Ansvar: Kunnskapsdepartementet. 

Stortinget har vedtatt et ekstraordinært stipend på 3000 kr til studenter med strømutgifter. For å få tildelt stipendet må studentene søke via Lånekassen og dokumentere strømutgifter. Strømstipendet er beregnet til å koste 470 millioner kroner. Strømstipendet til studenter kommer i tillegg til den ordinære strømstøtten som alle med strømutgifter får.

For å ha rett på stipendet må studentene være borteboere, være over 18 år, motta støtte fra Lånekassen våren 2022 og betale strømutgifter som ikke er inkludert i husleien vårsemesteret 2022. Også noen elever på videregående skole kan ha rett på strømstipendet, men kun de som får lån fra Lånekassen. Søknadsfristen for strømstipendet er 15. juni 2022.

Foreslått bevilgning: 770 millioner kroner

Ansvar: Kultur- og likestillingsdepartementet

Stortinget har vedtatt å bevilge til sammen 550 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser. 250 millioner kroner ble bevilget for perioden desember 2021–mars 2022, mens 230 millioner kroner er bevilget for perioden april 2022–desember 2022. Stortinget har videre bevilget ytterligere 70 millioner kroner for å kunne øke dekningsgraden til 90 prosent av gjennomsnittlig strømpris over 70 øre per kWt. Regjeringen har foreslått at tilskuddsordningen skal forlenges ut juni 2023.

For perioden april 2022–juni 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Regjeringen har foreslått å bevilge 15 millioner kroner for å kompensere for økte kostnader til gass i idrettslag. Det legges opp til at støtten skal være på et tilsvarende nivå som i strømstøtteordningen for frivillig sektor. Norges idrettsforbund vil fordele midlene videre til aktuelle idrettslag.

Bevilgning: 500 millioner kroner. 

Ansvar: Landbruks- og matdepartementet. 

Stortinget har vedtatt en midlertidig ordning for strømstønad til jordbruks- og veksthusnæringen. Ordningen er innrettet etter samme modell som strømstønadsordningen for husholdninger. For jordbruksnæringen er ordningen avgrenset til et maksimalt på forbruk på 20 000 kWt/mnd. per foretak. Ordningen for veksthusforetak har ingen maksimalavgrensning på forbruk per foretak. 

1. juli 2022 ble vanningslag innlemmet i ordningen på lik linje med veksthus. 

Jordbruksforetakenes tak på 20 000 kWt/mnd. er foreslått hevet til 60 000 kWt/mnd. for perioden oktober–desember 2022. 

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen og du kan registrere deg her:

Bevilgning i 2022: 30 millioner kroner.

Ansvar: Barne- og familiedepartementet.  

Regjeringen har foreslått en midlertidig tilskuddsordning på 30 millioner kroner i 2022 til kirkebygg i Den norske kirke. Målet er å bidra til at færre kirker reduserer aktiviteten i advents- og julehøytiden. 

Ansvar: Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet.

Fra 1. november innføres nye og strengere regler for markedsføring av strømavtaler, samt nye krav til opplysninger som forbrukerne skal få på strømfakturaen. Endringene skal gjøre det enklere for forbrukerne å orientere seg i strømmarkedet.