Offisielt fra statsråd 24. november 2023

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "En motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig i Europa" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 24. november 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

Prop. 28 S (2023-2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Utanriksdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 15 S (2023–2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Relatert:

Barne- og familiedepartementet

Prop. 16 S (2023–2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Prop. 29 LS (2023-2024)
Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven)

Relatert:

Forsvarsdepartementet

Prop. 17 S (2023-2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Forsvarsdepartementet

Relatert:

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 18 S (2023 – 2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Helse- og omsorgsdepartementet

Relatert:

Meld. St. 5 (2023-2024)
En motstandsdyktig helseberedskap – fra pandemi til krig i Europa

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 19 S (2023-2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet

Relatert:

Klima- og miljødepartementet

Prop. 21 S (2023-2024)
Endringer i statsbudsjettet 2023 under Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 22 S (2023-2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Relatert:

Kultur- og likestillingsdepartementet

Prop. 23 S (2023-2024)
Endringer i statsbudsjettet 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet

Relatert:

Kunnskapsdepartementet

Prop. 20 S (2023-2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 24 S (2023-2024)
Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 25 S (2023-2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet

Relatert:

Olje- og energidepartementet

Prop. 26 S (2023-2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Prop. 27 S (2023-2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2023 til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap).

Lovvedtak 1 (2023-2024) Lov nr. 83

Grunnlag for saken:

Finansdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2023 nr. 44 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Følgende trer i kraft straks:

  • Endringsloven del II.

Grunnlag for saken:

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2023 til lov om endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet).

Lovvedtak 3 (2023-2024) Lov nr. 84

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2023 til lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven).

Lovvedtak 4 (2023-2024) Lov nr. 85

Grunnlag for saken:

Nærings- og fiskeridepartementet

Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2023 nr. 67 om endringer i register- og foretakslovgivningen mv. (digitale verktøy og prosesser, gebyrstruktur og tilknytningskrav). Følgende trer i kraft 1. januar 2024:

  • Endringsloven del I (foretaksregisterloven) § 4-1 og § 4-4 bokstav e første punktum.
  • Endringsloven del II (enhetsregisterloven) § 12 og ny § 16a.
  • Endringsloven sel III (aksjeloven) § 2-18 andre ledd femte punktum, § 10-9 andre ledd fjerde punktum og § 10-13 første ledd første punktum.
  • Endringsloven del IV (allmennaksjeloven) § 2-18 andre ledd femte punktum, § 10-9 andre ledd fjerde punktum og § 10-13 første ledd første punktum.

Lovvedtak 90 (2022-2023)

Grunnlag for saken:

3. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ekspedisjonssjef Vebjørn Dysvik til ambassadør i Beijing, Folkerepublikken Kina. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Utnevning av underdirektør Erling Michael Motzfeldt Kravik til avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av kommandør Petter Kammerhuber til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordring i stilling som Deputy Chief of Staff Operations ved Forsvarets operative hovedkvarter. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Klima- og miljødepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Atle Tostensen til ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Gjenoppnevning av advokat Michal Wiik Johansen som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. januar 2024 til og med 31. desember 2027.

Gjenoppnevning av sorenskriver Unni Sandbukt som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. januar 2024 til og med 31. desember 2027.

Kunnskapsdepartementet

Oppnevning av medlemmer til Foreldreutvalget for grunnopplæringen for perioden 2024-2027.

Leder:
Seniorrådgiver Ståle Sand Kalkvik, Trondheim

Nestleder:
Rådgiver Johanne Marie Olaussen, Oslo

Medlemmer:
PPT-rådgiver Lill-Therese Varsi, Melhus
Frilanskonsulent Attia Mirza Mehmood, Oslo
Bensinstasjonsmedarbeider Jeanette Trondsdotter Guttormsen, Tromsø
Kommunikasjonsrådgiver Alf Harald Aronsen, Haugesund
Kranfører Christoffer Sandal Donné, Askøy

Varamedlemmer:
Lektor Yngve Søderholm-Nodland, Skien
Førstelektor Elisabeth Teige, Volda

Relatert:

Olje- og energidepartementet

Oppnevning av lagdommer Tormod Anders Sletten til medlem av Energiklagenemnda for perioden fra og med 2. desember 2023 til og med 1. desember 2027.

Gjenoppnevning av konsulent Helle Hertwich Grønli, leder Morten Sundt og advokat Edna Grepperud til medlemmer av Energiklagenemnda for perioden fra og med 2. desember 2023 til og med 1. desember 2027

Relatert:

5. Klagesaker mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

Klage fra advokat Anders Hilt, på vegne av Madeleine Skarsgård, over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 8. mars 2023 om dekning av sakskostnader tas ikke til følge.

6. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes overgangsregler til lov 11. mai 2023 nr. 13 om endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.).

Statsministerens kontor

1. Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for:

a) Budsjett for og tildeling av midler til Samfunnet Jan Mayen. Budsjettet og tildelingen skal dekke finansiering av drifts- og investeringskostnader knyttet til tilstedeværelse og aktivitet på Jan Mayen, med unntak av aktivitet som andre aktører har et definert ansvar for.

b) Forvaltningen av eierskapet til statens grunn på Jan Mayen, herunder arealplanlegging og ansvar for kulturminner som ligger under statens eierskap.

c) Forvaltningen av statens eierskap til bygg på Jan Mayen, herunder ansvar for vedlikehold og investeringer, hvor ikke annet eierskap er slått fast.

d) Inngåelse og oppfølging av avtaler med aktører som har virksomhet på Jan Mayen om bruk av infrastruktur og tjenester fra Samfunnet Jan Mayen.

2. Forsvarsdepartementet har ansvaret for:

a) Driftsoppgaver knyttet til Samfunnet Jan Mayen.

b) Personell som er ansatt ved Samfunnet Jan Mayen.

c) Transporttjenester, herunder flyplassdrift og flysikkerhet på Jan Mayen.

3. Justis- og beredskapsdepartementet kan instruere og delegere oppgaver til Forsvaret i saker som gjelder budsjett for og tildeling av midler til Samfunnet Jan Mayen. Myndigheten er begrenset til saker som ligger innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvar etter punkt 1.