Vedtekter for Bildende Kunstneres Hjelpefond

VEDTEKTER NO 971 526 068

Slik de lyder etter godkjenning av Kulturdepartementet 25.02.2013.

1 Fondets navn

Fondets navn er Bildende Kunstneres Hjelpefond - kunstavgiften, forkortet BKH.

2 Fondets formål

Fondet skal støtte kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst.

Fondet skal innkreve kunstavgift ved omsetning av kunst i Norge, både den avgiften som følger av kunstavgiftsloven og følgerett etter Åndsverklovens bestemmelser. Følgeretten videreformidles til den organisasjon som representerer rettighetshaverene.

3 Fondets rettslige grunnlag

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) er opprettet med hjemmel i lov av 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omsetning av billedkunst m.m. (kunstavgiftsloven). Etter lovens § 2 skal kunstavgiften innbetales til et særskilt hjelpefond.

Forskrift til lov om avgift på omsetning av billedkunst er fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 28. september 1990 i medhold av lov av 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omsetning av billedkunst, og senere endringer i forskriften gjeldende fra 1. januar 2007 og 1. september 2010.

Offentlighetslovens bestemmelser gjelder for fondets virksomhet.

4 Fondets organer

a) Styret

Fondets styre oppnevnes av departementer for fire år om gangen. Det skal bestå av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.

To av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes av departementet etter forslag fra Norske Billedkunstnere (NBK). Ett av medlemmene med varamedlem oppnevnes av departementet etter forslag fra NK (Norske Kunsthåndverkere) og FFF (Forbundet Frie Fotografer). Oppnevnelsen skifter mellom NKs og FFFs forslag til kandidat hvert fjerde år. To av medlemmene med varamedlem bør være over 60 år. De øvrige medlemmene med varamedlem oppnevnes på fritt grunnlag.

Departementet oppnevner leder i styret. Styret velger selv nestleder.

Styremedlemmene skal ha møtegodtgjøring og dekning av reise og diett etter statens satser.

b) Administrasjonen

Administrasjonen ledes av direktøren som ansettes av styret. Direktøren har ansvar for fondets daglige drift. Administrasjonens øvrige ansatte tilsettes av direktøren i samråd med styreleder og innenfor vedtatte budsjettrammer.

For administrasjonen gjelder arbeidsavtalen med de ansatte og Arbeidsmiljøloven. For øvrig gjelder statens personalhåndbok så langt det passer. side 2 av 3

5 Styrets saksbehandling

Styret er beslutningsdyktig når minst fire stemmeberettigede medlemmer er til stede eller deltar i styrebehandlingen, herunder skal minst én av de fire være styrets leder eller nestleder. I styreleders fravær ledes møtet av nestleder.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet har styrets leder, og i dennes fravær nestleder, dobbeltstemme.

Fondets direktør er sekretær for styret og deltar med tale- og forslagsrett.

Styremedlemmer og ansatte kan ikke tilrettelegge grunnlaget for styrebehandlingen eller delta i styrebehandlingen dersom vedkommende er inhabil etter forvaltningsloven § 6. Styremedlemmet eller ansatte plikter å informere styret i god tid før styrebehandlingen om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Avgjørelse av habilitetsspørsmålet treffes av styret uten at styremedlemmet eller ansatt er til stede.

Styremedlemmer og ansatte skal bevare taushet om drifts- og forretningshemmeligheter de blir kjent med under styrebehandlingen.

Styret skal utarbeide retningslinjer for tildelingene fra fondet innenfor rammen av de formål som følger av lov og forskrift. Retningslinjene kan innebære delegering av tildelingene for kunstfaglige stipend til kunstfaglige kompetent organ (jury/stipendkomité). Ved delegering til administrativ behandling, skal styret være klageinstans.

6 Styrets arbeidsoppgaver

Styret har følgende arbeidsoppgaver:

a) å ha det overordnede ansvar for fondets drift.

b) å innkreve avgiften fra dem som er ansvarlig for rett innbetaling. Styret kan foreta nærmere kontroll av regnskaper mv. for å undersøke om det foreligger avgiftsplikt og omfanget av eventuell avgiftsplikt.

Ved for sen innbetaling skal det betales rente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mm. § 3. Styret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette.

Styret kan gi fondets direktør fullmakt til å utføre innkrevingsoppgavene, fastsette avgift skjønnsmessig ved mislighold av den avgiftspliktiges opplysningsplikt og sette ned eller ettergi pålagt avgift – eller renter – ved for sen innbetaling når særlige grunner taler for det.

c) å disponere fondets midler og ha ansvar for fondets drift. Styret gjør vedtak om fordeling av støtte innenfor de formål som er nevnt i lovens § 2. Støtten til billedkunstnere skal i hovedsak gå til eldre billedkunstnere og deres etterlatte.

Styret skal vedta retningslinjer for tildeling av fondsmidler.

d) å avlegge årlige regnskaper revidert av statsautorisert revisor valgt av styret. Styret skal utarbeide en årsrapport om fondets virksomhet. Årsrapporten og revidert regnskap skal oversendes departementet innen 1. mai det påfølgende år.

e) å trekke hovedretningslinjene i budsjettarbeidet og vedta budsjett for det kommende regnskapsår i rimelig tid før årsskiftet. side 3 av 3

f) å trekke hovedretningslinjene for prognoser for de nærmeste 5 års utvikling i fondets økonomi, med særlig vekt på sikring av fondets langsiktige og løpende tildelinger.

g) å ansette fondets direktør, fastsette lønn og utarbeide stillingsinstruks for direktøren.

7 Fondets kapital

Fondet skal i normalår ha en udisponert kapital som minimum tilsvarer størrelsen på forpliktede tildelinger samt fondets løpende bidrag til eldre billedkunstnere. Fondets kapital skal ikke utsettes for risiko.

8 Fondets støtteordninger og tildeling av støtte

Fondets styre vedtar hvert år budsjett for fondets bevilgninger. Midlene fordeles innenfor de kategorier som styret bestemmer.

Satser for stønadsbeløp og stipend, antall stipend og økonomiske rammer for generelle tilskuddsordninger, fastsettes for hvert år av styret.

Kunstfaglige stipend tildeles etter innstilling fra et kunstfaglig kompetent innstillingsorgan (stipendkomité). Stipend tildeles på kunstfaglig grunnlag innenfor de kriteriene som er satt for de enkelte ordningene. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, medlemskap i kunstnerorganisasjoner, eller religiøs eller politisk oppfatning.

Støtte for øvrig tildeles innenfor de kriteriene som er satt for de enkelte ordningene.

Støtte kan tildeles kunstner som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Som «kunstner» regnes de som profesjonelt og yrkesmessig produserer eller har produsert slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Medlemskap i kunstnerorganisasjonene kan være et grunnlag for vurderingen av dette.

Støtte til fremme av norsk kunst kan gis som bidrag til produksjon og/eller formidling av kunst og særlig til tiltak som fornyer kunstfeltets praksis.

Styrets vedtak i tildelingssaker kan ikke påklages. Det samme gjelder skjønnsmessige avgjørelser fra kunstfaglig kompetent innstillingsorgan (jury/stipendkomité).

9 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene besluttes av styret og godkjennes av Kulturdepartementet.

10 Ikrafttreden

Kulturdepartementet bestemmer tidspunktet for når disse vedtektene og senere endringer i vedtektene skal tre i kraft.

Til toppen