Reglement for fagrådet for Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

Fastsatt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap 1. juli 2016

§ 1

Fagrådet for Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge (fagrådet) er et rådgivende organ underlagt Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge (Kulturtanken). Fagrådet kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt virkeområde.

§ 2

Fagrådet skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fagrådet skal kunne drøfte saker av felles interesse innenfor og på tvers av utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.

Fagrådets mandat er å bistå Kulturtanken med råd i arbeidet med:

a) kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen på overordnet nivå.

b) kultursektorens og utdanningssektorens kunnskap og kompetanse om kunst- og kulturformidling i utdanningen, som understøtter det pedagogiske arbeidet og bidrar til realisering av skolens læreplanmål.

c) forskning og utviklingsarbeid i ulike fagmiljøer.

d) realisering av politiske føringer.

§ 3

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet oppnevner henholdsvis fire medlemmer og ett  varamedlem hver.

Leder oppnevnes av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap.

Funksjonsperioden for medlemmene i fagrådet er 4 år med mulighet for gjenoppnevning.

§ 4

Sekretæroppgavene legges til administrasjonen ved Kulturtanken. Sammen med leder av fagrådet har administrasjonen ansvar for å forberede saker til behandling i fagrådet. Kulturtanken kan delta med observatører på møtene.

Til enkelte møter eller til drøfting av enkeltspørsmål kan fagrådet i samråd med Kulturtanken invitere representanter eller innspill fra relevante interessenter.

§ 5

Fagrådet skal samles minst tre ganger i året hvorav én gang med varamedlemmer til stede, og dessuten når leder eller Kulturtanken finner det påkrevd.

§ 6

Utgifter forbundet med deltakelse i fagrådet dekkes av Kulturtanken.

§ 7

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet kan i fellesskap nedlegge fagrådet.