Forsiden

Vedtekter for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

26. mai 2020

Vedtektene er fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 1. mars 2003. Endret av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 16. august 2011 og av Kulturdepartementet 24. november 2015 og 26. mai 2020.

§ 1 Formål 

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er et statlig forvaltningsorgan med oppgave å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården slik at disse bevares, utvikles og formidles som levende kulturminner og kirkelige byggverk. Forvaltningen skal foregå i samarbeid med brukerne, de berørte kirkelige instanser og antikvariske myndigheter. NDR skal og ivareta og utvikle det statlige pilegrimsarbeidet i samarbeid med de regionale pilegrimssentre og lokalt næringsliv.

NDR utfører for øvrig de gjøremål som til enhver tid bestemmes av Kongen eller departementet.

§ 2 Styresammensetning og funksjonstid

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider ledes av et styre.

Styret oppnevnes av Kulturdepartementet og består av sju medlemmer, hvorav et medlem velges av og blant de tilsatte. Ansatterepresentanten skal ha to varamedlemmer. Bispemøtets preses har fast sete i styret, med Nidaros biskop som personlig varamedlem. Kulturdepartementet oppnevner styreleder. Nestleder velges av og blant styrets medlemmer.

Styremedlemmenes funksjonstid er fire år. Kulturdepartementet kan løse styremedlemmer fra deres verv dersom de ikke følger de retningslinjer som er fastlagt, eller dersom departementet etter en samlet vurdering finner saklig grunn for det.

§ 3 Styrets oppgaver

Styret, eller den styret gir fullmakt, representerer Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og skal ivareta de rettigheter og plikter virksomheten har.

Styret er ansvarlig for at virksomheten ved NDR tjener sitt formål. Forskningsbasert kunnskap og gjeldende internasjonale restaureringsprinsipper skal ligge til grunn for sikring, vedlikehold og restaurering av Nidarosdomen og Erkebispegården. Bygningenes historie skal gjøres tilgjengelig og formidles til publikum, og NDR skal opprettholde og videreutvikle sin posisjon som et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein. Pilegrimsarbeidet skal bidra til verdiskaping og positiv utvikling langs St. Olavsveiene til Trondheim. Styret er ellers ansvarlig for å nå de mål og oppfylle de resultat- og rapporteringskrav som fastsettes av Kulturdepartementet i tildelingsbrev eller i særskilt skriv.

Styrer fører tilsyn med riksregaliene og har ansvaret for at regaliene til enhver tid er sikret på forsvarlig måte og holdes i forsvarlig stand.

Innenfor rammen av bestemmelser gitt i tildelingsbrev, oppretter styret de stillinger som anses nødvendig for en forsvarlig drift av virksomheten. Styret har innenfor de rammer som er gitt i tildelingsbrev eller i særskilt skriv ansvaret for at virksomheten drives effektivt og er organisert på hensiktsmessig måte.

Styret har arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved NDR, herunder myndigheten til å foreta tilsettinger. Styret kan delegere tilsettingsmyndigheten til et tilsettingsråd. Dette gjelder for
alle stillinger unntatt direktørstillingen.

Styret fastsetter NDR’s årlige budsjett på grunnlag av tildelingsbrev fra departementet.

Styret plikter å varsle departementet om forhold som anses av ekstraordinær karakter (f.eks. ekstraordinære utgifter og liknende) og saker for øvrig av overordnet og prinsipiell betydning.

§ 4 Forretningsorden

Styrets leder innkaller til møte med 14 dagers varsel. Styret holder møte så ofte som lederen bestemmer, eller når to eller flere av de øvrige medlemmene ønsker det. Saksliste og saksdokumenter sendes ut senest åtte dager før møtet. Disse frister kan fravikes ved behandling av hastesaker.

Det skal føres møtebok fra drøftinger i styret, og resultatet fra avstemminger skal føres inn i møteboka. Dissenser skal også føres inn.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er til stede og avgir stemme. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens
stemme utslaget.

For øvrig fastsetter styret selv sin forretningsorden.

§ 5 Direktør

Styret tilsetter direktør til å lede administrasjonen og den daglige driften av Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Styret fastsetter nærmere stillingsbeskrivelse for direktøren.

Direktøren har plikt til å delta i styremøtene og har sekretæransvaret. Direktøren har ikke stemmerett.

Direktøren har ansvaret for at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende retningslinjer og pålegg fra departementet eller styret. Direktøren setter i verk de vedtak styret har truffet.
For øvrig fastsettes direktørens fullmakter av styret.

§ 6 Endring i vedtektene

Kulturdepartementet kan endre vedtektene etter at styret er gitt anledning til å uttale seg. Styret kan fremme forslag om endring av vedtektene overfor departementet.