Søk i tolkningsuttalelser

Det finnes også en strukturert oversikt: Tolkningsuttalelser etter rettsområde, lov m.m.

Viser 401-450 av 1856 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • § 48: Vedrørende forskrift om årsregnskap i kommuner § 13

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 04/03179 Vi viser til brev 17. februar 2004 fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) med anmodning om Lovavdelingens vurdering av visse spørsmål vedrørende forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og

 • § 48: Forskrift om årsbudsjett § 3

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 02/711 Departementet fikk spørsmål knyttet til fylkesutvalgets behandling av årsbudsjettet. Det var ønskelig med en nærmere presisering av begrepet ”innstilling” og hvilke krav som settes til fylkesutvalgets behandling før innstilling gis til

 • § 49: Habilitet og valgbarhet for medlemmer i kontrollutvalget ved selskapskontroll

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 06/450 Det ble reist spørsmål om habiliteten til kontrollutvalgsmedlemmer i saker om selskapskontroll. Departementet gjorde innledningsvis oppmerksom på at det tidligere har uttalt at styret for et kommunalt foretak (KF) må anses som ”nemnd med

 • § 48 nr. 2: Frie fond og tilskudd til andre

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 04/1225 En fylkeskommune vedtok å benytte tidligere oppsparte midler til å yte et avdrags- og rentefritt lån til et offentlig eid aksjeselskap hvor fylkeskommunen hadde flertall i styret. Avkastningen som lånetaker oppnådde på plasseringen av

 • § 48: Kommunane sine årsrekneskap og årsmeldingar

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 01/4143 Departementet fekk fleire spørsmål frå ein kommunerevisjon knytte til kommunane sine årsrekneskap og årsmelding. Det vart spurt om det var tilstekkeleg at kommunestyret fekk seg førelagt årsrekneskapen innarbeidd i kommunen si årsmelding

 • § 47: Endringar i budsjettet gjennom året

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 07/1904 Departementet uttala seg om avvik frå årsbudsjettet og endringar i årsbudsjettet, jf. reglane i kommunelova § 47 nr. 2 og 3 og i forskrift om årsbudsjett § 6. Departementet meinte mellom anna at det ikkje er i tråd med kommunelova eller

 • § 45 nr. 2: Kven kan endre den budsjettramma som er vedtatt for revisjonen?

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 98/7124 Mynde til å endre det budsjettet som er vedtatt ligg som utgangspunkt til kommunestyret. Kommunestyret kan ikkje delegere mynde til å vedta eller å gjera vesentlege endringar i kommunen sitt budsjett til andre folkevalde organ eller

 • § 46 nr. 3: Realismekravet ved budsjettering av inntekter og utgifter

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommuneloven § 46 nr. 3 - budsjettering av inntekter og utgifter - kravet til realisme Vi viser til e-post av 2. august 2004 vedrørende hvilke krav som ligger i kommuneloven med hensyn til budsjetterte inntekter og utgifter, og da særlig sett i

 • § 45 og § 46: Forvaltning av kommunalt næringsfond

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 05/825 En kommune ba departementet vurdere om det er anledning til å overlate til styret i et kommunalt eid aksjeselskap å forvalte det kommunale næringsfondet. Departementet la til grunn at det er kommunens midler styret var satt til å forvalte

 • § 42 jf IKS-loven § 6: Hvem betaler godtgjørelse til representantskapets leder og valgkomitéen i et IKS”?

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 13/2022 Svar på henvendelse om godtgjørelse i IKS Vi viser til brev av 12. august 2013. Buskerud kommunerevisjon IKS (heretter kommunerevisjonen) viser til at det har blitt reist spørsmål om hvem som bør utbetale godtgjørelse til

 • § 41 nr. 2: For hvilke møter kan det kreves tapt arbeidsfortjeneste ved deltagelse?

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  13/263-2 Departementet uttalte at det er et krav at tapet oppstår ”som følge av” tillitsverv for fylke eller kommune. Det følger av forarbeidene at dette ikke bare omfatter deltakelse i møter i folkevalgte organer, men ”også andre funksjoner som har

 • § 41 nr. 1: Skattlegging av kjøregodtgjørelse

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 05/2430 Det ble stilt spørsmål om det er rettslig grunnlag for skattlegging av kjøregodtgjørelse som ordfører mottar fra kommunen for kjøring mellom hjem og kontor. Under hen­visning til at kommuneloven § 41 nr. 1 gir ordfører krav på dekning av

 • § 41 nr 1: Dekning av reisekostnader for folkevalgte som arbeider i Nordsjøen

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 98/1004 Departementet fikk spørsmål om dekning av reiseutgifter for folkevalgte som arbeider i Nordsjøen. I henhold til kommuneloven § 41 nr 1 har folkevalgte krav på reisegodtgjørelse for reiser i forbindelse med vervet. Kommuneloven § 40 nr

 • § 40 nr. 3 c: Saksbehandling for klagenemda

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 04/2325 En fylkeskommune ønsket departementets vurdering av om en ordning der fylkesrådmannen forbereder saker for fylkeskommunens særskilte klagenemnd for enkeltsaker, er i overensstemmelse med habilitetsregelen i kommuneloven § 40 nr. 3 c).

 • § 40 nr 3 b: Spørsmål om inhabilitet for ordførar

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 06/2162 Saka reiste spørsmål om ein ordførar kunne vere saksbehandlar og gi innstilling i einskildsaker til formannsskap og kommunestyre, utan å vere inhabil når saka vart behandla politisk. Departementet viste til at kommunelova § 40 nr. 3 b om

 • § 40 nr. 3 b og c: Gjelder bestemmelsen generelt eller bare for kommunetilsatte som samtidig er folkevalgte?

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 13/1046 Vi viser til brev av 9. april 2013. Det stilles spørsmål om kommuneloven § 40 nr. 3 b og c gjelder generelt eller bare for kommunetilsatte som samtidig er folkevalgte. Kommuneloven § 40 nr. 3 b bestemmer at et medlem av et folkevalgt

 • § 40 nr 1: Møteplikt og forfall i kommunale og fylkeskommunale organ

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 01/125 Ein kommune kontakta departementet med spørsmål om kva ein gjer i dei høve der møte i kommunale og fylkeskommunale organ fell på same dag og ein og same person er representant i begge organ. Utgangspunktet er kommunelova § 40 nr. 1 der

 • § 40 nr 1: Kan studenter kreve fri fra obligatorisk undervisning for å delta i møter i folkevalgte organer?

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/245 Departementet mente at bestemmelsen ikke kan tolkes slik at den gir hjemmel for studenter til å kreve fri fra obligatorisk undervisning for å delta i møter i kommunale folkevalgte organer.

 • § 40 nr 1: Rett til permisjon for å utføre kommunale verv

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 99/5579 Kommunal- og regionaldepartementet vart beden om å greie ut om si oppfatning av kommunelova § 40 nr. 1 anna ledd anna punktum om permisjon for folkevalde. Føresegna gir frå 1. juli 1999 alle folkevalde ein rett til permisjon i fire år

 • § 40: Forholdet mellom folkevalgte og kommuneansatte

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/853 Det kom spørsmål fra en folkevalgt i en kommune om hvordan kontakten mellom folkevalgte og kommunens ansatte burde og kunne være. Dette er et problem av stor prinsipiell betydning. Representanten mente at kommunene bør ha et

 • § 40: Bruk av såkalte prosjektgrupper og habilitet

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bruk av såkalte prosjektgrupper og folkevalgtes habilitet Vi viser til brev av 13.02.2012 om bruk av såkalte prosjektgrupper i Sola kommune. Henvendelsen tar konkret opp spørsmålet om politiske medlemmer av prosjektgrupper vil være inhabile ved

 • § 40: Generelt om folkevalgtes permisjonsrettigheter og lønnskompensasjon

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 10/2075 Permisjon for å ivareta verv som folkevalgt Lovreglene om fri gir folkevalgte rett til fri for å delta i møter og dekning av utgifter som følge av tillitsverv, jf. kommuneloven § 40 nr. 1 annet ledd, samt §§ 41, 42. Dette for å sikre

 • § 29-4 Tilbakemelding på spørsmål om anvendelse av plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd på tiltak unntatt fra søknadsplikt

  07.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Fylkesmannen i Vest-Agder sin e-post av 1. juli. Vi gjør innledningsvis oppmerksom på at henvendelser om fortolkning av plan- og bygningsloven, skal rettes til departementet, mens henvendelser om

  Lov/forskrift: Plan- og bygningsloven (1985) , Plan- og bygningsloven (2008)

 • § 11-11 sjette ledd: Grenseoverskridende fisjon

  06.07.2015 Tolkningsuttalelse regjeringen.no

  Skattefri fisjon av et utenlandsk selskap når det overtakende selskapet er hjemmehørende i Norge (av 06.07.2015)

  Lov/forskrift: Skatteloven

 • § 51 nr 2: annen økonomisk garanti

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 12/1038 Vurdering av spørsmål fra Tolga kommune vedrørende mulig eierskap i Tolgaverkene - Forholdet til kommuneloven § 51 Vi viser til brev 23. mars 2012, hvor det bes om departementets vurdering av om garanti stilt av andre enn kommunen kan

 • § 50 og § 60: Rentebytteavtaler med netto utbetaling ved avtaleinngåelse

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 06/732 En kommune som var oppført i ROBEK, ønsket å endre renten på sin låneportefølje for å få en eksponering som bedre samsvarte med inntektene fra VAR-gebyrene. For å oppnå dette ville kommunen inngå en rentebytteavtale, der kommunen byttet

 • § 50: Leasing og kommuneloven

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 97/2600 Departementet fikk spørsmål om finansiell leasing er omfattet av kommuneloven § 50. Departementet har konkludert med at finansiell leasing må betraktes som lån i kommunelovens forstand. Det er leasingavtalens reelle innhold som er

 • § 60: Budsjett i økonomisk ubalanse. Kriterium for innmelding i ROBEK

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 05/2467 Et fylkesmannsembete ba departementet presisere når økonomisk ubalanse inntrer i forbindelse med budsjettet, og på hvilket tidspunkt lov- og regelverket kan gi hjemmel for å melde en kommune inn i Register om betinget godkjenning og

 • § 59 nr 5: Spørsmål om myndigheit for administrasjonssjefen dersom kommunestyret treffer eit lovstridig vedtak

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 06/1952 Saka gjaldt spørsmål om korleis administrasjonssjefen skal stelle seg dersom kommunestyret har fatta eit vedtak i strid med lova. Departementet la til grunn at administrasjonssjefen må kunne bringe vedtaket inn for lovlegskapskontroll

 • § 59: Kommunen sitt val av tilbydar som gjenstand for lovlegkontroll

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 02/1462 Departementet fekk spørsmål frå ein fylkesmann om vedtaket i ein kommune om val av renovatør kan vere gjenstand for lovlegkontroll etter kommunelova § 59. Departementet framheva at lovlegkontroll etter kommunelova § 59 berre omfattar dei

 • § 59: ikke adgang til å klage over vedtak i lovlighetskontrollsaker

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 94/6659. Brev av 16.1.95. Departementet ble anmodet om en uttalelse vedrørende adgangen til å klage etter forvaltningsloven over vedtak i lovlighetskontrollsaker. Departementet viste til at det i Ot prp nr 42 (1991-92) side 300 står at

 • § 65 nr 3: Kommunalt føretak – tilsettes sin representasjonsrett i styret

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 01/3088 Departementet fekk spørsmål frå ein kommune om tilsette har krav på representasjon i styret i eit kommunalt føretak, når føretaket berre har 3 tilsette (2,5 stillingsheimel). Tilsette sin rett til representasjon i styret i eit føretak er

 • § 67 nr. 2: spørsmål om kompetansedelegasjon

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 07/2149 Vi viser til brev fra Fylkesmannen i S-Tørrøndelag 11. september 2007 med spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 67 nr. 2: Kan det i vedtektene for et kommunalt foretak fastsettes at myndigheten til å treffe avgjørelser i personalsaker

 • § 71 nr. 1 og 2: Har regnskapsansvarlige i kommunen faglig ansvar for regnskapet i et kommunalt foretak?

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 99/5802 En kommune ba om uttalelse fra departementet om forholdet mellom kommunale foretak og ”regnskapskyndig person med faglig ansvar for regnskapet” Etter de nye bestemmelsene i kommuneloven kapittel 11, er det daglig leder av foretaket som

 • § 71 og § 72: Klagebehandling ved fylkeskommunale foretak

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 00/3652 Departementet fikk spørsmål fra en fylkeskommune om gangen i en klagesak når vedtak er fattet av et fylkeskommunalt foretak. Som utgangspunkt er det de vanlige reglene for klagesaksbehandling som gjelder. Klage skal rettes mot den

 • § 80 tredje ledd: kontrollutvalgenes adgang til bedriftsforsamling og generalforsamling

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/1485 Vi viser til brev 27. mai 2011 fra K-Sekretariatet IKS. Vi viser også til brev 1. april 2011 fra Troms Kraft AS til K-Sekretariatet og kontrollutvalgene i Troms fylkeskommune og Tromsø kommune, som departementet har fått oversendt i

 • § 80: om selskapsbegrepet

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 08/772 Vi viser til brev av 15. mai 2008, der det stilles spørsmål om begrepet selskap i kommuneloven § 80. Vi beklager at henvendelsen ikke er blitt besvart tidligere. Innsynsrett Retten til innsyn i kommunalt eide selskaper følger av

 • § 39 a: Innbyggerinitiativ – hvem kan fremme forslag

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 04/3702 Departementet ble bedt om å redegjøre for hvem som kan fremme et innbyggerinitiativ. Bakgrunnen for saken var at et kommunestyre vedtok å avvise et innbyggerinitiativ med den begrunnelse at initiativet ble fremmet av et partilag som var

 • § 39 a: Innbyggjarinitiativ om folkerøysting når initiativet er sett fram i tilknyting til behandlinga av budsjettetsak

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 03/ 4042 Ein fylkeskommune ønskte departementet si vurdering av om eit initiativ om folkerøysting kan reknast for å vere ei ny og/eller sjølvstendig sak når initiativet er sett fram i tilknyting til behandlinga av budsjettetsak ut frå

 • § 36 nr 2: Lovtolkning av kommuneloven § 36 nr. 2

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 02/6832 Vi viser til e-post av 12. desember 2002. Kommuneloven § 36 nr. 2 fastsetter hvilke krav som gjelder for listeforslag når kommunestyrer/ fylkesting skal foreta valg av kollegiale ved forholdstallsvalg. Skal det velges 4 eller flere

 • § 32: Spørsmål om elektronisk utsending av møtedokumenter til kommunepolitikere

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 12/1090 Vi viser til e-post av 2. april 2012, der det stilles spørsmål om elektronisk utsending av møtedokumenter som er unntatt offentlighet. Kommunal- og regionaldepartementet har ikke utarbeidet retningslinjer for utsending av kommunale

 • § 36- §38: Kjønnsmessig samansetjing av kommunale folkevalde organ

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 05/4311 Vi viser til e-post av 23. desember 2005. Departementet har ikkje gjort noka konkret vurdering av samansetjinga av utval m.v. i Austevoll kommune. Vi vil her gjere greie for dei aktuelle lovreglane. Kommunelova §§ 36 - 38 inneheld

 • § 36 og § 37: Krav til kjønnsbalanse ved valg av formannskap

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi viser til e-post av 21. september 2011, der det stilles spørsmål om kjønnsfordeling ved valg til formannskap. Vi legger – ut fra det som opplyses i e-posten – til grunn at formannskapet skal velges ved forholdsvalg. Følgende prinsipper gjelder:

 • § 32 nr 3: Hvordan må møter kunngjøres?

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 12/1159 Vi viser til brev av 12. april 2012, der det blir bedt om ei tolking av kommunelova § 32 nr. 3 andre setning. I forarbeida til føresegna – Ot.prp. nr. 42 (1991 – 92) – uttalar departementet følgjande: ”Det følger videre av nr. 3 [at]

 • § 31: Kommunelova sine reglar om offentlege møte i samband med oppnemnt styringsgruppe for omstillingsprosessar

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 01/583 Eit fylkesmanneembete ville ha departementet sitt syn på om ei styringsgruppe måtte sjåast på som eit folkevald organ, og i kva grad møter i ei slik gruppe kan haldast for lukka dører. Den aktuelle styringsgruppa besto av formannskapet

 • § 31: Møte- og talerett for andre enn folkevalde representantar i faste utval etablert i medhald av kommunelova § 10

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 99/3335 Departementet har fått fleire spørsmål om kommunelova er til hinder for at kommunestyret vedtek å gi møte- og talerett i folkevalde organ til ikkje-folkevalgte, til dømes tilsette i kommunen eller representantar for ungdomsråda.

 • § 32: Tilrettelegging av saksdokumenter for blinde og svaksynte

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 12/2858 Kommuneloven har ingen bestemmelser som regulerer dette. Lovens § 32 fastsetter at innkalling til møte (og møtedokumenter) skal sendes medlemmene med høvelig varsel. Det er ikke nærmere fastlagt i loven eller i forarbeidene hvordan

 • § 31: Møteoffentlighet må ikke forveksles med dokumentoffentlighet jf. § 45

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 93/7751. Brev av 17.12.93 Formannskapet i en kommune hadde gjort vedtak om at drøftingen av budsjettet skulle foregå for lukkede dører. Kontrollutvalget ba opplyst hva som var hjemmel for vedtaket. Kommunen viste til kommuneloven § 45 nr 3,

 • § 31: Hvor skal møter holdes

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 96/8689 Departementet ble bedt om å uttale seg om hvor møter skal holdes. Kommuneloven § 31 fastsetter at møter i kommunale organer som hovedregel skal holdes for åpne dører. Loven har ingen bestemmelser om hvor møtene skal holdes.

 • § 31: Tolkning av begrepene "møte" og "folkevalgte organer"

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 96/2497. Brev av 21.2.96 Administrasjonssjefen hadde innkalt formannskapet, gruppeførerne i de partiene som ikke var representert i formannskapet samt representanter for den administrative ledelse til et "saksbehandlingsmøte". Formålet var å

Til toppen