Søk i tolkningsuttalelser

Det finnes også en strukturert oversikt: Tolkningsuttalelser etter rettsområde, lov m.m.

Viser 451-500 av 1851 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • § 77 nr. 1 jf. kontrollutvalgsforskriften § 2

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/2164 Lovbestemmelsen gir lederen av kontrollutvalget møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles, men forskriftsbestemmelsen gir både leder og nestleder av utvalget slik rett. Kontrollutvalgsforskriftens §

 • § 77: Spørsmål om kontrollutval og revisjon

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 06/1463 Vi viser til brev av 30. mai og 18. desember 2006. Vi beklager at det ikke har blitt sendt svar tidligere. I brevet er det stilt en rekke spørsmål knyttet til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Spørsmålene er

 • § 77: Om retten for kontrollutvalet til innsyn i e-posten til tilsette i kommunen

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi viser til brev av 8. november 2006. Vi beklager at behandling av saken har tatt lang tid. Det er på bakgrunn av en konkret sak reist spørsmål om kontrollutvalgets rett til innsyn i ansattes e-post, med sikte på å avdekke hvem som har gitt

 • Kan kontrollutvalg avholde fjernmøter

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mail av 14. august 2013. Etter Kommunal- og regionaldepartementets oppfatning innebærer forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling § 1 annet ledd at kontrollutvalget ikke kan avholde møte i form av fjernmøte eller skriftlig saksbehandling.

 • § 77 nr. 5 og § 80: Om kontrollutvalgenes ansvar for interkommunale selskap og utenlandske selskap

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 06/2625 Departementet har følgende kommentarer til de problemstillinger som tas opp: 1. Forholdet kontrollutvalg/ revisjon - interkommunalt styre etter kommuneloven § 27. Kommuneloven § 77 nr. 5 fastsetter at kontrollutvalget skal påse at det

 • § 77 og § 80: om selskapskontroll i kommunene

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse regjeringen.no

  Sak 06/450 Vi viser til brev av 22. april 2009, der det stilles enkelte spørsmål i tilknytning til bestemmelsene om selskapskontroll. Departementet har følgende kommentarer til spørsmålene som tas opp i brevet: 1. Innsynsrett Kommuneloven § 80

 • § 77: Om suppleringsvalg til kontrollutvalget

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 12/2094 Et medlem av kommunestyret hadde fratrådt sitt verv i kontrollutvalget. Departementet mente at loven ikke stiller et direkte krav om at den som skal erstatte vedkommende må være medlem av kommunestyret, men at intensjonene bak

 • § 76 og § 77: Om retten for kontrollutvalet til innsyn i skatterekneskapen og tilsyn med skatteoppkrevjaren i kommunen

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 07/331 Saka gjaldt spørsmål om kontrollutvalet har rett til innsyn i skatterekneskapen til kommunen, og om kontrollutvalet sitt tilsyn med skatteoppkrevjarfunksjonen i kommunen. Departementet uttala at kontrollutvalet må ha lik rett som andre

 • Kontrollutvalg, revisjon og sekretariat

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 05/3440 I forbindelse med utarbeidelsen av et felles reglement for kontrollutvalgene i flere kommuner, ble det stilt noen spørsmål til departementet. 1. Det ble stilt spørsmål om det bare er forhold revisor vurderer som vesentlige som skal

 • § 39 a: Innbyggjarinitiativ – generell klargjøring

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 03/ 4042. Ein kommune ønskte at departementet skulle kome med ei klargjering av innhaldet i kommunelova § 39a, då denne paragrafen vart oppfatta som noko uklar. Kjerneinnhaldet i initiativretten er at innbyggjarane i kommunen har høve til å

 • § 36 og § 37: Reglene om kjønnsmessig balanse

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 12/790 Loven har ingen regler om minimumsantall kandidater på listeforslag ved forholdsvalg av folkevalgte organer, kun en maksimalbegrensning. § 36 nr 2 setter krev til kjønnsmessig representasjon på listene. Loven stiller ikke ytterligere krav

 • § 36: Krav til kjønnsmessig sammensetning

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/2301 Det følger av lovens bestemmelser at antall medlemmer som skal velges vil være avgjørende når en skal vurdere om kravene til kjønnsmessig balanse er oppfylt. Antall navn på listeforslaget eller hvor mange representanter partiet / gruppen

 • § 36: Ordførerens rolle ved valg av formannskap

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/2674 Ordføreren er møteleder når kommunestyret velger formannskap. I dette ligger at ordføreren har ansvar for å påse at valget skjer i henhold til regelverket. Dersom ordføreren mener at det er begått feil i forbindelse med valget, vil han

 • § 35: Høve til å halde skriftleg avstemming

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 99/826 Departementet fekk spørsmål om ein ved fleirtalsvedtak kan fastsetje at ein avstemming skal haldast skriftleg. Som hovudregel skal avstemmingar i folkevalde organ skje ved røysteteikn, opent i møtet. Medlemene i organet er vald for å

 • § 32 nr 2: Hvem setter opp saksliste til møter?

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommuneloven § 32 nr. 2 bestemmer at lederen av folkevalgt organ setter opp saksliste for det enkelte møte. Det praktiske arbeidet i forbindelse med dette vil nok ofte bli utført av administrasjonen, men denne bestemmelsen slår fast at det er

 • § 32 nr 1: Når kan 1/3 av medlemmene i kommunestyret kreve at det innkalles til møte

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/1296 Bestemmelsen fastsetter at møte i folkevalgt organ skal holdes når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Den er ment å være en sikkerhet for at et mindretall skal få holdt et møte, og få satt en sak på dagsorden, uten at dette blir

 • § 30: Fjernmøter og skriftleg saksbehandling for kontrollutvalet

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 06/1391 Saka gjaldt spørsmål om høvet for kontrollutvalet i kommunen til å vedta at ei sak skal behandlast ved fjernmøte eller ved skriftleg saksbehandling. Departementet la til grunn at kontrollutvalet er omfatta av dei same reglane som andre

 • § 31: Møte- og talerett

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak10/ 2321 Det kom spørsmål om hvem som helst kunne innvilges talerett under møter i kommunestyrer. Departementet viste til forarbeidene til kommuneloven der det fremgår at det er opp til vedkommende kommunale organ eller til overordnet organ å

 • § 29: Er det krav om kjønnsbalanse ved valg av ansattrepresentanter i kommunale selskap?

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 09/1617 Kravene om kjønnsmessig balanse i kommuneloven §§ 36 til 38a, jf § 29 nr 4 andre punktum, gjelder kun de styremedlemmer som velges av kommunestyret. Dette har sammenheng med at lovens regler om kjønnsmessig fordeling kun omfatter

 • § 31: Forslagsrett for andre enn folkevalde i folkevalde organ

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 98/7943 Departementet fekk spørsmål om representantar for ungdomsrådet kunne få møte-, tale- og forslagsrett i kommunestyret. Sjå saka over for spørsmål om møte- og talerett. Forslagsrett er ein større rett enn kva kommunelova gir andre grupper

 • § 10: Møte- og talerett for andre enn folkevalde representantar i faste utval etablert i medhald av kommunelova

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 99/3335 Departementet har fått fleire spørsmål om kommunelova er til hinder for at kommunestyret vedtek å gi møte- og talerett i folkevalde organ til ikkje-folkevalgte, til dømes tilsette i kommunen eller representantar for ungdomsråda.

 • Spørsmål om gyldigheten av fylkeskommunale vedtak truffet utenfor fylket

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 09/477 Departementet mente at møter som hovedregel bør avholdes innefor fylkets grenser. Videre mente departementet at det ikke kunne sies noe generelt om hvorvidt vedtak truffet av et fylkeskommunalt organ utenfor fylkets grenser er ugyldige

 • § 27 og § 60: Hvem fører tilsyn med interkommunale sammenslutninger

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 93/6169 To kommuner opprettet en interkommunal bedrift. I den forbindelse oppsto det spørsmål om hvem som skulle føre tilsyn med interkommunale sammenslutninger. Departementet uttalte at spørsmålet ikke er undergitt spesiell regulering i

 • § 27 jf pantelova § 6 1-a: Interkommunalt samarbeid og bruk av legalpant

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 02/ 4022 Eit interkommunalt selskap hadde som hovudoppgåve å samle inn og transportere forbruksavfall som deltakarkommunane har ansvar for. Det var selskapet sjølv som fakturerte og kravde inn avfallsgebyret. Ein fylkesmann bad departementet

 • § 27 nr 1: Kommunens rett til å delegere budsjettkompetanse til interkommunalt styre

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 00/5285 Departementet fikk spørsmål fra en kommune om i hvilken grad kommunestyret kan vedta å delegere til styret for en interkommunalt virksomhet å vedta virksomhetens eget årsbudsjett. Utgangspunktet er at kommunale budsjett skal vedtas av

 • § 27: Organisering av interkommunalt brannvesen

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 02/6440 Ein brannsjef bad departementet om svar på spørsmål som gjaldt organisering av interkommunalt samarbeid om brannvern. Det var etablert eit interkommunalt samarbeid om brann- og feievesen, med to kommunar som deltakarar. Samarbeidet var

 • § 27: Interkommunalt samarbeid om økonomifunksjonane i kommunane

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 03/ 685 Ein kommune ønskte at departementet skulle vurdere ulike problemstillingar når det gjaldt høve til å etablere eit samarbeid om økonomifunksjonar etter kommunelova § 27. Den første problemstillinga gjaldt om skatteoppkrevjarrolla kan

 • § 23 og § 26 Tale- og forslagsrett i fylkesting og hovudutval for medlemmer av ungdommen sitt fylkesting

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 01/2381 Departementet fekk spørsmål frå ein fylkeskommune om ein kunne dispensere frå kommunelova sine reglar og gje tale- og forslagsrett for deltakarar frå ungdommen sitt fylkesting. Departementet svara at å gi dei forslagsrett vil innebere

 • § 25 nr 2: Ansattes representasjon i administrasjonsutvalget

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 04/574 I en kommune hadde arbeidstakerorganisasjonene utpekt fire faste medlemmer til administrasjonsutvalget. Videre var det satt opp en liste på 13 personer som skulle være vararepresentanter. Det var et ønske fra organisasjonene om at

 • § 23 nr 3: Administrasjonssjefens møterett i kontrollutvalget

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 04/3015 En kommune ønsket departementets synspunkt på en ordning hvor kontrollutvalget innhentet informasjon fra et politisk sektorutvalg og administrasjonen som arbeidet med saker for dette utvalget. Administrasjonssjefen ble ikke gitt

 • § 23 nr. 3: Tolking av begrepet "folkevalgt organ"

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 93/1948. Brev av 28.7.93 Departementet antok at styret for et interkommunalt renovasjonsselskap, der alle medlemmene var valgt av kommunestyrene, var å anse som et folkevalgt organ i kommunelovens forstand. Departementet anså altså at

 • § 23: Opprettelse av politisk sekretariat

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 05/1822 En kommune vurderte å opprette et politisk sekretariat for å bistå de folkevalgte. Kommunen stilte spørsmål om rekkevidden av administrasjonssjefens instruksjons­myndighet overfor kommunalt ansatte i et politisk sekretariat.

 • § 19 nr. 7 Om reglene om fratredelse av ”kommunale verv” når vedkommende fungerer som kommuneråd

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 00/1778 Departementet fikk spørsmål fra en kommune om i hvilken grad en påtroppende kommuneråd må fratre sine øvrige verv mens vedkommende er valgt som kommuneråd. Departementet tok utgangspunkt i kommuneloven § 19 nr. 7 om at skal den som

 • § 19 nr. 5 Utskifting av byråder

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 10/1670 Det vises til brev fra Fylkesmannen i Hordaland datert 18. juni 2010. Saken gjelder anmodning om en tolkningsuttalelse fra Kommunal- og regionaldepartementet angående hvilket regleverk som gjelder ved utskifting av byråder.

 • § 18 Innføring av parlamentarisme

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Flere spørsmål om innføring av parlamentarisme Sak 10/1816 Kommunestyret kan selv vedta å innføre parlamentarisme i kommunen, jf § 18 nr 1. Vedtaket trenger ikke statlig godkjennelse. Det følger av § 18 nr 2 at forslag om parlamentarisk styreform må

 • § 10 Faste utvalg og komitéer

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Videredelegering av myndighet fra formannskap og faste utvalg Sak nr 96/769 Det ble stilt spørsmål om hvilken adgang kommunestyret har til å gi formannskapet og faste utvalg kompetanse til å videredelegere deler av sin kompetanse til utvalg.

 • §  9 Ordfører, fylkesordfører, varaordfører

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kan ordførers stilling reduseres i løpet av valgperioden? Sak 12/2535 Kommunestyret velger ordfører, jf. kommuneloven § 9 nr. 1. Departementet legger til grunn at loven gir kommunestyret hjemmel til å fastsette omfanget av ordførervervet. Når

 • §  8 Formannskap og fylkesutvalg

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Omorganisering av formannskapet Sak nr 93/5648. I forbindelse med administrativ og politisk omorganisering i en kommune, ble det stilt spørsmål om det kunne foretas nyvalg til formannskapet i valgperioden, slik at dette ble utvidet fra 5 til 7

 • §  6 og § 8 nr. 3 Forholdet mellom kommunestyre og formannskap

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 98/2342 Departementet ble bedt om å gi en generell avklaring av myndighetsgrensene mellom kommunestyret og formannskapet. Det fremgår av kommuneloven § 6 at kommunestyret er det øverste kommunale organ, og at det er kommunestyret som treffer

 • Talerett i fylkestinget for ordførere

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 03/653 Departementet fikk spørsmål fra en fylkeskommune om hvor langt fylkestinget kan gå i å gi ordførerne i fylket talerrett i fylkestingets møter. Departementet uttalte at det måtte være opp til fylkestinget selv å gi retningslinjer for

 • Politiker skifter parti i valgperioden

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/747, sak 11/913 og sak 10/2260 Departementet svarte at den som har et folkevalgt kommunalt verv- som kommunestyrerepresentant eller som medlem av utvalg/nemnd- har både rett og plikt til å fungere i vervet i hele valgperioden med mindre

 • §  6 Kommunestyre og fylkesting

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kan kommunestyret delegere myndighet til kommunale aksjeselskap og interkommunale selskap med hjemmel i kommuneloven?

 • § 4 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet.

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunens plikter vedrørende informasjon og veiledning

 • § 3 Kommuneinndeling, kommunenavn, by

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bestemmelsen regulerer kun bruken av ”by” som offisiell betegnelse på en kommune.

 • §§ 11-7, 12-5 og 19-2 spørsmål om reguleringsformål for snøscooterløyper - bruk av arealformål turveg

  24.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Snøscooterløyper skal vises som informasjonslinje i kartet til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Det er definert hvilke linjesymbol som skal brukes. Klima- og miljødepartementet/ Miljødirektoratet besvarer spørsmål om snøscooterregelverket

 • § 114 (gml. § 92) - Søkere til dommerstillinger – krav om norsk statsborgerskap

  18.06.2015 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Brevdato: 01.06.2015 Søkere til dommerstillinger – krav om norsk statsborgerskap Vi viser til Deres brev 15. mai 2014, hvor det bes om Lovavdelingens syn på om domstolloven § 53 første ledd første punktum, jf. Grunnloven § 92 (nå § 114) er til

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Grunnloven

 • § 53 - Søkere til dommerstillinger – krav om norsk statsborgerskap

  18.06.2015 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Brevdato: 01.06.2015 Søkere til dommerstillinger – krav om norsk statsborgerskap Vi viser til Deres brev 15. mai 2014, hvor det bes om Lovavdelingens syn på om domstolloven § 53 første ledd første punktum, jf. Grunnloven § 92 (nå § 114) er til

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Domstolloven

 • § 18: Svar på spørsmål om forkjøpsrettsreglene i aksjeloven og kommunesammenslåing

  10.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Svar på spørsmål om forkjøpsrettsreglene i aksjeloven og kommunesammenslåing Vi viser til brev 16. april 2015. I brevet bes det om en avklaring på om aksjelovens regler om forkjøpsrett får anvendelse ved en kommunesammenslåing, deling av kommuner

 • § 29-4 Spørsmål om avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 gjelder for rørledninger under bakkenivå og horisontalt borehull, og om disse tiltakene vil være i strid med plan- og bygningsloven § 1-8

  10.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi viser til e-post av 24. april 2015 med spørsmål om avstandskravet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 gjelder for rørledninger under bakkenivå og hvor langt ned i bakken avstandskravet gjelder. Du stiller også spørsmål om etablering av

 • § 112 - Vedrørende Prop. 35 L (2014-2015) Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.

  12.05.2015 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Brevdato: 14.04.2015 Vedrørende Prop. 35 L (2014–2015) Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. 1. Innledning Vi viser til Klima- og miljødepartementets brev 10. april 2015, vedlagt brev fra Stortingets energi- og miljøkomite 7.

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Grunnloven

Til toppen