Søk i tolkningsuttalelser

Det finnes også en strukturert oversikt: Tolkningsuttalelser etter rettsområde, lov m.m.

Viser 451-500 av 1877 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • § 59: Kommunen sitt val av tilbydar som gjenstand for lovlegkontroll

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 02/1462 Departementet fekk spørsmål frå ein fylkesmann om vedtaket i ein kommune om val av renovatør kan vere gjenstand for lovlegkontroll etter kommunelova § 59. Departementet framheva at lovlegkontroll etter kommunelova § 59 berre omfattar dei

 • § 59: ikke adgang til å klage over vedtak i lovlighetskontrollsaker

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 94/6659. Brev av 16.1.95. Departementet ble anmodet om en uttalelse vedrørende adgangen til å klage etter forvaltningsloven over vedtak i lovlighetskontrollsaker. Departementet viste til at det i Ot prp nr 42 (1991-92) side 300 står at

 • § 65 nr 3: Kommunalt føretak – tilsettes sin representasjonsrett i styret

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 01/3088 Departementet fekk spørsmål frå ein kommune om tilsette har krav på representasjon i styret i eit kommunalt føretak, når føretaket berre har 3 tilsette (2,5 stillingsheimel). Tilsette sin rett til representasjon i styret i eit føretak er

 • § 67 nr. 2: spørsmål om kompetansedelegasjon

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 07/2149 Vi viser til brev fra Fylkesmannen i S-Tørrøndelag 11. september 2007 med spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 67 nr. 2: Kan det i vedtektene for et kommunalt foretak fastsettes at myndigheten til å treffe avgjørelser i personalsaker

 • § 71 nr. 1 og 2: Har regnskapsansvarlige i kommunen faglig ansvar for regnskapet i et kommunalt foretak?

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 99/5802 En kommune ba om uttalelse fra departementet om forholdet mellom kommunale foretak og ”regnskapskyndig person med faglig ansvar for regnskapet” Etter de nye bestemmelsene i kommuneloven kapittel 11, er det daglig leder av foretaket som

 • § 71 og § 72: Klagebehandling ved fylkeskommunale foretak

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 00/3652 Departementet fikk spørsmål fra en fylkeskommune om gangen i en klagesak når vedtak er fattet av et fylkeskommunalt foretak. Som utgangspunkt er det de vanlige reglene for klagesaksbehandling som gjelder. Klage skal rettes mot den

 • § 80 tredje ledd: kontrollutvalgenes adgang til bedriftsforsamling og generalforsamling

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/1485 Vi viser til brev 27. mai 2011 fra K-Sekretariatet IKS. Vi viser også til brev 1. april 2011 fra Troms Kraft AS til K-Sekretariatet og kontrollutvalgene i Troms fylkeskommune og Tromsø kommune, som departementet har fått oversendt i

 • § 80: om selskapsbegrepet

  03.07.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 08/772 Vi viser til brev av 15. mai 2008, der det stilles spørsmål om begrepet selskap i kommuneloven § 80. Vi beklager at henvendelsen ikke er blitt besvart tidligere. Innsynsrett Retten til innsyn i kommunalt eide selskaper følger av

 • § 39 a: Innbyggerinitiativ – hvem kan fremme forslag

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 04/3702 Departementet ble bedt om å redegjøre for hvem som kan fremme et innbyggerinitiativ. Bakgrunnen for saken var at et kommunestyre vedtok å avvise et innbyggerinitiativ med den begrunnelse at initiativet ble fremmet av et partilag som var

 • § 39 a: Innbyggjarinitiativ om folkerøysting når initiativet er sett fram i tilknyting til behandlinga av budsjettetsak

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 03/ 4042 Ein fylkeskommune ønskte departementet si vurdering av om eit initiativ om folkerøysting kan reknast for å vere ei ny og/eller sjølvstendig sak når initiativet er sett fram i tilknyting til behandlinga av budsjettetsak ut frå

 • § 36 nr 2: Lovtolkning av kommuneloven § 36 nr. 2

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 02/6832 Vi viser til e-post av 12. desember 2002. Kommuneloven § 36 nr. 2 fastsetter hvilke krav som gjelder for listeforslag når kommunestyrer/ fylkesting skal foreta valg av kollegiale ved forholdstallsvalg. Skal det velges 4 eller flere

 • § 32: Spørsmål om elektronisk utsending av møtedokumenter til kommunepolitikere

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 12/1090 Vi viser til e-post av 2. april 2012, der det stilles spørsmål om elektronisk utsending av møtedokumenter som er unntatt offentlighet. Kommunal- og regionaldepartementet har ikke utarbeidet retningslinjer for utsending av kommunale

 • § 36- §38: Kjønnsmessig samansetjing av kommunale folkevalde organ

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 05/4311 Vi viser til e-post av 23. desember 2005. Departementet har ikkje gjort noka konkret vurdering av samansetjinga av utval m.v. i Austevoll kommune. Vi vil her gjere greie for dei aktuelle lovreglane. Kommunelova §§ 36 - 38 inneheld

 • § 36 og § 37: Krav til kjønnsbalanse ved valg av formannskap

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi viser til e-post av 21. september 2011, der det stilles spørsmål om kjønnsfordeling ved valg til formannskap. Vi legger – ut fra det som opplyses i e-posten – til grunn at formannskapet skal velges ved forholdsvalg. Følgende prinsipper gjelder:

 • § 32 nr 3: Hvordan må møter kunngjøres?

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 12/1159 Vi viser til brev av 12. april 2012, der det blir bedt om ei tolking av kommunelova § 32 nr. 3 andre setning. I forarbeida til føresegna – Ot.prp. nr. 42 (1991 – 92) – uttalar departementet følgjande: ”Det følger videre av nr. 3 [at]

 • § 31: Kommunelova sine reglar om offentlege møte i samband med oppnemnt styringsgruppe for omstillingsprosessar

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 01/583 Eit fylkesmanneembete ville ha departementet sitt syn på om ei styringsgruppe måtte sjåast på som eit folkevald organ, og i kva grad møter i ei slik gruppe kan haldast for lukka dører. Den aktuelle styringsgruppa besto av formannskapet

 • § 31: Møte- og talerett for andre enn folkevalde representantar i faste utval etablert i medhald av kommunelova § 10

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 99/3335 Departementet har fått fleire spørsmål om kommunelova er til hinder for at kommunestyret vedtek å gi møte- og talerett i folkevalde organ til ikkje-folkevalgte, til dømes tilsette i kommunen eller representantar for ungdomsråda.

 • § 32: Tilrettelegging av saksdokumenter for blinde og svaksynte

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 12/2858 Kommuneloven har ingen bestemmelser som regulerer dette. Lovens § 32 fastsetter at innkalling til møte (og møtedokumenter) skal sendes medlemmene med høvelig varsel. Det er ikke nærmere fastlagt i loven eller i forarbeidene hvordan

 • § 31: Møteoffentlighet må ikke forveksles med dokumentoffentlighet jf. § 45

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 93/7751. Brev av 17.12.93 Formannskapet i en kommune hadde gjort vedtak om at drøftingen av budsjettet skulle foregå for lukkede dører. Kontrollutvalget ba opplyst hva som var hjemmel for vedtaket. Kommunen viste til kommuneloven § 45 nr 3,

 • § 31: Hvor skal møter holdes

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 96/8689 Departementet ble bedt om å uttale seg om hvor møter skal holdes. Kommuneloven § 31 fastsetter at møter i kommunale organer som hovedregel skal holdes for åpne dører. Loven har ingen bestemmelser om hvor møtene skal holdes.

 • § 31: Tolkning av begrepene "møte" og "folkevalgte organer"

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 96/2497. Brev av 21.2.96 Administrasjonssjefen hadde innkalt formannskapet, gruppeførerne i de partiene som ikke var representert i formannskapet samt representanter for den administrative ledelse til et "saksbehandlingsmøte". Formålet var å

 • § 31 Møteoffentlighet- tolkning av begrepet møte

  30.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 94/6586. Brev av 23.12.94. Under et møte i helse- og sosialstyret i en kommune fremkom det at styrets medlemmer i forkant av det åpne møtet hadde vært samlet og diskutert saker uten at denne samlingen var tillyst som åpent møte. En avis

 • § 77 nr 2: er deltidsansatt å anse som ”ansatt i kommunen”?

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 13/289 Spørsmålet gjelder en person som har 3,97 % stilling i det kommunale brannvesenet, som frivillig deltidspersonell. Departementet kan ikke ta stilling til den konkrete enkeltsaken. Kommuneloven § 77 nr. 2 fastsetter at ”ansatte i kommunen”

 • § 77 nr. 2: Valgbarhet ved små stillingsbrøker

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/2278 Vi viser til e-post av 14. oktober 2011. Kommunelova § 77 nr. 2 fastset at ”ansatte i kommunen” er utelukka frå val til kontrollutvalet. Departementet legg til grunn at dette omgrepet må tolkast slik at det omfattar alle som har eit

 • § 77 nr 2: Kan en vara til fylkestinget velges til medlem av kontrollutvalget i en kommune i samme fylke?

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Epost av 8.2.2012 Ja, kommuneloven § 77 nr. 2 inneholder ikke et forbud mot at en som er vara til fylkesutvalget velges til kontrollutvalget i en kommune i samme fylket.

 • § 77 nr 1 og 2: samansetjing av kontrollutvalet, gyldigheten av vedtak dersom kontrollutvalet er ulovleg samansatt og kommunalt tilsette

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 08/478 Vi viser til brev 31. januar 2008. Vi seier oss leie for at det har tatt så lang tid å svare på brevet. 1. Om samansetjinga av kontrolutvalet: Kommunelova § 77 nr. 1 fastset at minst ein av medlemmene i kontrollutvalet skal veljast blant

 • § 77 nr. 1 jf. kontrollutvalgsforskriften § 2

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/2164 Lovbestemmelsen gir lederen av kontrollutvalget møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles, men forskriftsbestemmelsen gir både leder og nestleder av utvalget slik rett. Kontrollutvalgsforskriftens §

 • § 77: Spørsmål om kontrollutval og revisjon

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 06/1463 Vi viser til brev av 30. mai og 18. desember 2006. Vi beklager at det ikke har blitt sendt svar tidligere. I brevet er det stilt en rekke spørsmål knyttet til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Spørsmålene er

 • § 77: Om retten for kontrollutvalet til innsyn i e-posten til tilsette i kommunen

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi viser til brev av 8. november 2006. Vi beklager at behandling av saken har tatt lang tid. Det er på bakgrunn av en konkret sak reist spørsmål om kontrollutvalgets rett til innsyn i ansattes e-post, med sikte på å avdekke hvem som har gitt

 • Kan kontrollutvalg avholde fjernmøter

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mail av 14. august 2013. Etter Kommunal- og regionaldepartementets oppfatning innebærer forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling § 1 annet ledd at kontrollutvalget ikke kan avholde møte i form av fjernmøte eller skriftlig saksbehandling.

 • § 77 nr. 5 og § 80: Om kontrollutvalgenes ansvar for interkommunale selskap og utenlandske selskap

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 06/2625 Departementet har følgende kommentarer til de problemstillinger som tas opp: 1. Forholdet kontrollutvalg/ revisjon - interkommunalt styre etter kommuneloven § 27. Kommuneloven § 77 nr. 5 fastsetter at kontrollutvalget skal påse at det

 • § 77 og § 80: om selskapskontroll i kommunene

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse regjeringen.no

  Sak 06/450 Vi viser til brev av 22. april 2009, der det stilles enkelte spørsmål i tilknytning til bestemmelsene om selskapskontroll. Departementet har følgende kommentarer til spørsmålene som tas opp i brevet: 1. Innsynsrett Kommuneloven § 80

 • § 77: Om suppleringsvalg til kontrollutvalget

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 12/2094 Et medlem av kommunestyret hadde fratrådt sitt verv i kontrollutvalget. Departementet mente at loven ikke stiller et direkte krav om at den som skal erstatte vedkommende må være medlem av kommunestyret, men at intensjonene bak

 • § 76 og § 77: Om retten for kontrollutvalet til innsyn i skatterekneskapen og tilsyn med skatteoppkrevjaren i kommunen

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 07/331 Saka gjaldt spørsmål om kontrollutvalet har rett til innsyn i skatterekneskapen til kommunen, og om kontrollutvalet sitt tilsyn med skatteoppkrevjarfunksjonen i kommunen. Departementet uttala at kontrollutvalet må ha lik rett som andre

 • Kontrollutvalg, revisjon og sekretariat

  26.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 05/3440 I forbindelse med utarbeidelsen av et felles reglement for kontrollutvalgene i flere kommuner, ble det stilt noen spørsmål til departementet. 1. Det ble stilt spørsmål om det bare er forhold revisor vurderer som vesentlige som skal

 • § 39 a: Innbyggjarinitiativ – generell klargjøring

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 03/ 4042. Ein kommune ønskte at departementet skulle kome med ei klargjering av innhaldet i kommunelova § 39a, då denne paragrafen vart oppfatta som noko uklar. Kjerneinnhaldet i initiativretten er at innbyggjarane i kommunen har høve til å

 • § 36 og § 37: Reglene om kjønnsmessig balanse

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 12/790 Loven har ingen regler om minimumsantall kandidater på listeforslag ved forholdsvalg av folkevalgte organer, kun en maksimalbegrensning. § 36 nr 2 setter krev til kjønnsmessig representasjon på listene. Loven stiller ikke ytterligere krav

 • § 36: Krav til kjønnsmessig sammensetning

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/2301 Det følger av lovens bestemmelser at antall medlemmer som skal velges vil være avgjørende når en skal vurdere om kravene til kjønnsmessig balanse er oppfylt. Antall navn på listeforslaget eller hvor mange representanter partiet / gruppen

 • § 36: Ordførerens rolle ved valg av formannskap

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/2674 Ordføreren er møteleder når kommunestyret velger formannskap. I dette ligger at ordføreren har ansvar for å påse at valget skjer i henhold til regelverket. Dersom ordføreren mener at det er begått feil i forbindelse med valget, vil han

 • § 35: Høve til å halde skriftleg avstemming

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 99/826 Departementet fekk spørsmål om ein ved fleirtalsvedtak kan fastsetje at ein avstemming skal haldast skriftleg. Som hovudregel skal avstemmingar i folkevalde organ skje ved røysteteikn, opent i møtet. Medlemene i organet er vald for å

 • § 32 nr 2: Hvem setter opp saksliste til møter?

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommuneloven § 32 nr. 2 bestemmer at lederen av folkevalgt organ setter opp saksliste for det enkelte møte. Det praktiske arbeidet i forbindelse med dette vil nok ofte bli utført av administrasjonen, men denne bestemmelsen slår fast at det er

 • § 32 nr 1: Når kan 1/3 av medlemmene i kommunestyret kreve at det innkalles til møte

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 11/1296 Bestemmelsen fastsetter at møte i folkevalgt organ skal holdes når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Den er ment å være en sikkerhet for at et mindretall skal få holdt et møte, og få satt en sak på dagsorden, uten at dette blir

 • § 30: Fjernmøter og skriftleg saksbehandling for kontrollutvalet

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 06/1391 Saka gjaldt spørsmål om høvet for kontrollutvalet i kommunen til å vedta at ei sak skal behandlast ved fjernmøte eller ved skriftleg saksbehandling. Departementet la til grunn at kontrollutvalet er omfatta av dei same reglane som andre

 • § 31: Møte- og talerett

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak10/ 2321 Det kom spørsmål om hvem som helst kunne innvilges talerett under møter i kommunestyrer. Departementet viste til forarbeidene til kommuneloven der det fremgår at det er opp til vedkommende kommunale organ eller til overordnet organ å

 • § 29: Er det krav om kjønnsbalanse ved valg av ansattrepresentanter i kommunale selskap?

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 09/1617 Kravene om kjønnsmessig balanse i kommuneloven §§ 36 til 38a, jf § 29 nr 4 andre punktum, gjelder kun de styremedlemmer som velges av kommunestyret. Dette har sammenheng med at lovens regler om kjønnsmessig fordeling kun omfatter

 • § 31: Forslagsrett for andre enn folkevalde i folkevalde organ

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 98/7943 Departementet fekk spørsmål om representantar for ungdomsrådet kunne få møte-, tale- og forslagsrett i kommunestyret. Sjå saka over for spørsmål om møte- og talerett. Forslagsrett er ein større rett enn kva kommunelova gir andre grupper

 • § 10: Møte- og talerett for andre enn folkevalde representantar i faste utval etablert i medhald av kommunelova

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 99/3335 Departementet har fått fleire spørsmål om kommunelova er til hinder for at kommunestyret vedtek å gi møte- og talerett i folkevalde organ til ikkje-folkevalgte, til dømes tilsette i kommunen eller representantar for ungdomsråda.

 • Spørsmål om gyldigheten av fylkeskommunale vedtak truffet utenfor fylket

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 09/477 Departementet mente at møter som hovedregel bør avholdes innefor fylkets grenser. Videre mente departementet at det ikke kunne sies noe generelt om hvorvidt vedtak truffet av et fylkeskommunalt organ utenfor fylkets grenser er ugyldige

 • § 27 og § 60: Hvem fører tilsyn med interkommunale sammenslutninger

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak nr 93/6169 To kommuner opprettet en interkommunal bedrift. I den forbindelse oppsto det spørsmål om hvem som skulle føre tilsyn med interkommunale sammenslutninger. Departementet uttalte at spørsmålet ikke er undergitt spesiell regulering i

 • § 27 jf pantelova § 6 1-a: Interkommunalt samarbeid og bruk av legalpant

  25.06.2015 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sak 02/ 4022 Eit interkommunalt selskap hadde som hovudoppgåve å samle inn og transportere forbruksavfall som deltakarkommunane har ansvar for. Det var selskapet sjølv som fakturerte og kravde inn avfallsgebyret. Ein fylkesmann bad departementet

Til toppen