Høring — ny del II til Læreplanverket for Kunnskapsløftet — invitasjon til høring av utkast til Prinsipper for opplæringen

Høringsfrist: 29.04.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.04.2006


Høringsuttalelser vil bli publisert etter hvert som de kommer inn til departementet.


Mottatte høringsuttalelser i alfabetisk ordning:


Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombudet

Briskeby skole og kompetansesenter

Den norske Forleggerforening

Den Norske Turistforening

Dronning Mauds Minne Høgskole

Eikelund kompetansesenter

Faglig råd for naturbruk

Faglig råd Teknikk og industriell produksjon

Fiskeri- og kystdepartementet

Foreldreutvalget for grunnskolen

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Helse- og omsorgsdepartementet

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Østfold – Avdeling for lærerutdanning

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Volda – Seksjon for pedagogikk

Kommunal- og regionaldepartementet

Kristne Friskolers Forbund

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kultur- og kirkedepartementet

Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

Landsorganisasjonen i Norge

LUFS – Landslaget for nærmiljøskolen

Musikk i Skolen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt råd for lærerutdanning

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nettverk for fysisk aktivitet

Norges Døveforbund

Norges idrettshøgskole

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Fysioterapautforbund

Norsk kulturskoleråd

Norsk Skolelederforbund

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Samarbeidsorgan for fysisk aktivitet

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Skolenes landsforbund

Sosial- og helsedirektoratet

Statistisk Sentralbyrå

Universitetet i Oslo – Institutt for spesialpedagogikk

Universitetet i Oslo – Pedagogisk Forskningsinstitutt

Universitetet i Stavanger

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

UtenriksdepartementetI høringsbrevet av 7. mars 2006 heter det at "Høringsuttalelser fra fylkeskommunen, kommuner, friskoler og statlige skoler skal sendes til Fylkesmannen i eget fylke. Fylkesmannen oppsummerer høringsuttalelsene og oversender disse til departementet." Fylkesmennenes oppsummeringer finnes nedenfor.

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Nord-Trøndelag

Oppland

Oslo og Akershus

Rogaland

Telemark

Vest-Agder

Vestfold

Østfold