Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. Kommunen kan treffe bindende planvedtak, så lenge det skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt fra nasjonalt og regionalt nivå. Berørt statlig og regionalt organ, annen berørt kommune og Sametinget kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er øverste planmyndighet.

Begrepet motsegn brukes om innsigelser på nynorsk.

Ordningen med innsigelse skal sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser, og andre vesentlige interesser, blir ivaretatt i kommunale planer. Adgangen til å fremme innsigelse omfatter bare viktige konfliktsaker som ledd i planprosessen, etter at ordinær medvirkning er gjennomført. Departementet behandler innsigelser hvor det ikke er kommet til enighet i planprosessen eller etter mekling hos fylkesmannen. De fleste innsigelsessaker løses lokalt.

Innsigelsesordningen må ikke forveksles med klageordningen. Klage gjelder bare for reguleringsplaner, og er bare aktuelt der kommunen selv har truffet planvedtak med rettsvirkning.

Oversikten over avgjørelser er sortert etter dato, og viser hvilken kommune det gjelder, hva som er formål med planen og grunnlaget for innsigelsen.

Brev og rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev og rundskriv fra andre departementer

Innsigelsesstatistikk

Eldre saker

2019, 201820172016201520142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 

2020

 • Vedtak av statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss i Bærum, Hole og Ringerike kommuner

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss slik den er foreslått av Bane NOR og Statens vegvesen. Planen vedtas med liten utfylling på Sundvollen (alternativ A), uten motorvegkryss på Helgelandsmoen (alternativ B) og med deler av traséen på fylling over Mælingen (alternativ B). Departementet mener det er funnet løsninger som på en god måte balanserer kostnadshensyn med hensynet til naturmiljø, landbruk og lokalsamfunn.

 • Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand - avgjerd av motsegn

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand med endringar i føresegnene. Departementet legg vekt på at planlagd arealbruk ikkje kjem i konflikt med nasjonale eller vesentleg regionale interesser knytt til naturmangfald, landskap, friluftsliv, kulturminner, fiskeri og akvakultur. Departementet legg og vekt på det lokale ønsket om å få rydda opp etter tidlegare gruveverksemd, og om å etablere nye arbeidsplassar som kan motverke nedgang i folketal og styrke grunnlaget for busetnad i området. Utslepp frå det planlagde anlegget må greiast ut ved handsaming av søknader om løyve etter forureiningslova.

 • Østre Toten kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde NO2 Nordlia, mellom fylkeveg 33 og Mjøsa, i kommuneplanens arealdel for Østre Toten. Departementet har lagt avgjørende vekt på at området har god kollektivdekning og at det er etablert gang- og sykkelvei forbi planområdet langs fylkesveg 33. Det er også lagt vekt på at utbyggingen ikke beslaglegger dyrka mark.

 • Hvaler kommune - avgjørelse av innsigelse til kommuneplanens arealdel 2019-2031

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner næringsområde FN3 i kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 for Hvaler kommune. Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for et opplevelses- og turistsenter ved innfartsporten Stokken på Hvaler, og at miljøkonsekvensene av tiltaket er begrensede.

 • Oslo kommune - innsigelse til detaljregulering for Sørkedalsveien 150 samt del av 148 Huseby

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke Oslo kommunes vedtak av detaljregulering for Sørkedalsveien 150 samt del av 148 Huseby. Planforslaget kommer i for stor grad i konflikt med Forsvarets virksomhet i Huseby leir. Det legges vekt på at den endrede sikkerhetssituasjonen har økt behovet for skjerming, og at planforslaget ikke ivaretar hensynet til Forsvarets bruk av egne arealer. Forsvarsbygg vil gis i oppdrag å gå i dialog med Oslo kommune og forslagsstiller om en justert reguleringsplan, som både åpner for utbygging på tomten og samtidig ivaretar Forsvarets arealbehov og krav til skjerming.

 • Vestby kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke område 117 Deli i kommuneplanens arealdel for Vestby kommune. Idrettsanlegg og lekeland her vil beslaglegge dyrket mark av svært god kvalitet, i strid med den nasjonale jordvernpolitikken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område 65 Søndre To/Vestby næringspark øst, men med endret avgrensning for å ivareta naturverdier og jordvern. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed delvis til følge.

 • Ulstein kommune - motsegn til kommuneplanen sin arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikkje områda G101 og G102 for grav- og urnelund i kommuneplanen sin arealdel for Ulstein kommune. Områda er i strid med automatisk freda kulturminne. Motsegna frå fylkeskommunen blir såleis tatt til følgje.

Til toppen