Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. Kommunen kan treffe bindende planvedtak, så lenge det skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt fra nasjonalt og regionalt nivå. Berørt statlig og regionalt organ, annen berørt kommune og Sametinget kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er øverste planmyndighet.

Begrepet motsegn brukes om innsigelser på nynorsk.

Ordningen med innsigelse skal sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser, og andre vesentlige interesser, blir ivaretatt i kommunale planer. Adgangen til å fremme innsigelse omfatter bare viktige konfliktsaker som ledd i planprosessen, etter at ordinær medvirkning er gjennomført. Departementet behandler innsigelser hvor det ikke er kommet til enighet i planprosessen eller etter mekling hos fylkesmannen. De fleste innsigelsessaker løses lokalt.

Innsigelsesordningen må ikke forveksles med klageordningen. Klage gjelder bare for reguleringsplaner, og er bare aktuelt der kommunen selv har truffet planvedtak med rettsvirkning.

Oversikten over avgjørelser er sortert etter dato, og viser hvilken kommune det gjelder, hva som er formål med planen og grunnlaget for innsigelsen.

Brev og rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev og rundskriv fra andre departementer

Innsigelsesstatistikk

Eldre saker

201820172016201520142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 

2019

 • Oppdal kommune - innsigelse til detaljregulering for Ørnkjell hytteområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Ørnkjell hytteområde, vedtatt av Oppdal kommunestyre 18. oktober 2018. Departementet legger vekt på at området er avsatt til fritidsbebyggelse i overordnet plan, og at detaljreguleringen ikke er i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser knyttet til reindrift.

 • Innsigelse til kommunedelplan for Ytrebygda - Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Bergen kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nytt område for bolig-bebyggelse B5 og barnehage T2 ved Ådland. Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å oppnå bedre balanse mellom næringsbebyggelse og boligområder i denne delen av byen, og at området er avklart i kommuneplan for Bergen 2010-2021. Departementet har også lagt vekt på at det skal bygges et stort antall nullutslippsboliger i området. For å oppnå en utvikling av området som ivaretar målet om at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, mener departementet at områdene nærmest Blomsterdalen senter og Birkelandskrysset bør utvikles først. Dette vil også bidra til å styrke Blomsterdalen som lokalsenter, i tråd med intensjonene i kommunedelplanen. Departementet vedtar derfor en rekkefølgebestemmelse som sikrer dette. Området er utsatt for framtidig flystøy. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivåer på uteoppholdsarealer må følges opp i reguleringsplan¬arbeidet.

 • Lierne kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2018-2025 – område for fritidsbebyggelse, skianlegg og fritids- og turistformål på Kvelifjellet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel 2018-2025 for Lierne kommune, med noen endringer. Kommunen må i det videre arbeidet med reguleringsplan for Kvelifjellet avgrense område for fritidsbebyggelse H1, slik at belastningen for reindrifta begrenses. Det tillates maksimalt 60 fritidsboliger innenfor planområdet på Kvelifjellet samlet. Det må foretas en kartlegging av natur etter anerkjent metodikk. Innsigelsene fra Sametinget og fylkesmannen er med dette delvis imøtekommet.

 • Bærum kommune - innsigelse til områderegulering for Stabekk sentrum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Stabekk sentrum, slik planen er vedtatt av Bærum kommunestyre 30. mai 2018. Departementet legger vekt på at kommunen har vedtatt en helhetlig plan, som legger til rette for høy arealutnyttelse og knutepunktutvikling i tråd med overordnete mål, og som samtidig ivaretar et kulturmiljø av regional verdi. Stabekk kro og Stabekk landhandel utgjør i seg selv ikke kulturminner av nasjonal eller vesentlig regional verdi, og riving av bygningene vurderes ikke å ville svekke det større kulturmiljøet på en avgjørende måte. Akershus fylkeskommunes innsigelse tas dermed ikke til følge.

 • Kommuneplan for Ringebu 2018-2030. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nye byggeområder for fritidsbebyggelse ved Trabelia på Venabygdsfjellet. Departementet legger vekt på at områdene ligger langt fra nasjonalt villreinområde, og at de bygger opp under en eksisterende turistdestinasjon. Departementet godkjenner ikke nye byggeområder på Skotten og Måsåplassen, der det samlet foreslås en større utbygging uten at virkninger for villreinen og behovet for avbøtende tiltak er vurdert konkret. Eksisterende fritidsboliger utenfor regulerte områder som ligger i utviklingssonen, godkjennes som LNF-spredt fritidsbebyggelse med bestemmelser om utvidelse opp til 120 m2. Eksisterende fritidsboliger i buffersonen videreføres som LNF-formål.

 • Bodø kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunestyret i Bodø sitt vedtak av 14.06.2018 av kommuneplan 2018 - 2030 for Bodø kommune. Avgjørelsen innebærer at areal avsatt til ikke-plasskrevende varer på Stormyra handelsområde tillates økt med 9 189 m2 BRA. Innsigelsen fra Nordland fylkeskommune er med dette ikke tatt til følge.

 • Åfjord kommune - innsigelse til reguleringsplan for Nygård - Tårnes

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke detaljregulering for Nygård – Tårnes, slik den ble vedtatt av kommunestyret i Åfjord 9. mai 2018. Deler av planen er i strid med nasjonale føringer for strandsonen, og endres ved at tomtene T1-T3 med atkomstveg SKV2 tas ut av planen. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune er med dette tatt til følge.

 • Verdal kommune - Innsigelser til kommunedelplan Verdal by 2017-2030

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner "Kommunedelplan for Verdal by 2017-2030", vedtatt av kommunestyret 29. mai 2017, med noen endringer.

 • Reguleringsplan for Bjønndalsveien i Saltdal kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Bjønndalsveien, med noen endringer i planbestemmelsene. Departementet legger vekt på at vegen i liten grad kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlig regionale interesser knyttet til reindrift, friluftsliv og naturmangfold. Ved opparbeidelse av vegen må det gjennomføres tiltak for å redusere negative virkninger på naturmangfoldet i området. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland er med dette ikke tatt til følge.

 • Nannestad kommune – innsigelse til detaljregulering B13 Holaker i Maura

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for B13 Holaker i Maura i Nannestad kommune. Området anses imidlertid ikke å være innenfor det prioriterte vekstområdet Nannestad sentrum/ Teigebyen i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. B13 Holaker vurderes som en del av de 20 % av ny utbygging som i henhold til den regionale planen kan etableres utenfor Nannestad sentrum/Teigebyen. Som følge av dette må kommunen i rulleringen av kommuneplanens arealdel vurdere dimensjonerings-grunnlaget for nye utbyggingsfelt i Maura.

 • Vinje kommune - motsegn til kommunedelplan for Vågslid

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner den delen av byggjeområde for fritidsbustader F12 som ligg innafor bygdeutviklingssona i regional plan for Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal austhei (Heiplanen). Departementet godkjenner ikkje den delen av området som ligg i omsynssona for villrein i den regionale planen. Avgrensinga av fritidsbustadområdet og omsynssona for villrein endrast slik at dei er i tråd med Heiplanen. Departementet legg vekt på at Heiplanen har blitt til gjennom ein omfattande prosess, der det er teke omsyn til både villreinen og utvikling av lokalsamfunnet. Motsegna frå Fylkesmannen i Telemark er delvis teken til følgje, og vedtaket er i tråd med tilrådinga frå Klima- og miljødepartementet.

 • Motsegn - kommunedelplan for Sysendalen, Eidfjord kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt område for Eidfjord Resort med alpinanlegg i Eidfjord kommune. Departementet har lagt avgjerande vekt på kommunens behov for fleire heilårsarbeidsplassar og ynskje om å legge til rette for eit attraktivt tilbod i Sysendalen i form av eit moderne alpinsenter med alpinlandsby og nye fritidsbustader. Samtidig kan utbygginga påverka omsynet til villreinen på Hardangervidda negativt. Det er difor stilt krav i kommunedelplanen om tiltak for å redusere dei negative verknadene for villreinen. Mellom anna skal toppheisane vere stengt i kalvingstida. Dei konkrete omsyna til villrein og myrområda ved Drøllstølbekken må innarbeidast i reguleringsplan. Av omsyn til villreinen på Hardangervidda bør det ikkje planleggast for ytterlegare utbygging av alpinanlegg i Sysendalen. Departementet endrar planen når det gjeld rekkefølgjekrav til gang- og sykkelveg. Før talet på fritidsbustader har auka med 100 nye einingar innanfor planområdet, skal gang- og sykkelvegen langs Riksveg 7 mellom Fet og Fosslivegen være etablert. Plassering av gang- og sykkelvegen blir godkjend i samsvar med kommunen sitt forslag. Motsegna frå Fylkesmannen i Hordaland er etter dette ikkje tatt til følgje, mens motsegna frå Statens vegvesen er delvis tatt til følgje.

 • Innsigelse til detaljregulering av Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark)

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark). Departementet mener i denne saken at hensynet til barn og unges interesser, god folkehelse i befolkningen, og utjevning av sosiale forskjeller i bydelen, veier tyngre enn hensynet til bevaring av klubbhusanlegget i Dælenenga idrettspark. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed ikke til følge.

 • Tysfjord kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013-2024

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel 2013-2024 for Tysfjord kommune. Sametingets innsigelse er ikke imøtekommet.

Til toppen