Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. Kommunen kan treffe bindende planvedtak, så lenge det skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt fra nasjonalt og regionalt nivå. Berørt statlig og regionalt organ, annen berørt kommune og Sametinget kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er øverste planmyndighet.

Begrepet motsegn brukes om innsigelser på nynorsk.

Ordningen med innsigelse skal sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser, og andre vesentlige interesser, blir ivaretatt i kommunale planer. Adgangen til å fremme innsigelse omfatter bare viktige konfliktsaker som ledd i planprosessen, etter at ordinær medvirkning er gjennomført. Departementet behandler innsigelser hvor det ikke er kommet til enighet i planprosessen eller etter mekling hos fylkesmannen. De fleste innsigelsessaker løses lokalt.

Innsigelsesordningen må ikke forveksles med klageordningen. Klage gjelder bare for reguleringsplaner, og er bare aktuelt der kommunen selv har truffet planvedtak med rettsvirkning.

Oversikten over avgjørelser er sortert etter dato, og viser hvilken kommune det gjelder, hva som er formål med planen og grunnlaget for innsigelsen.

Brev og rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev og rundskriv fra andre departementer

Innsigelsesstatistikk

Eldre saker

20172016201520142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 

2018

 • Avgjørelse av reguleringsplan 0574 Kontinentalvegen 2 i Sola kommune

  Lokalisering av en dagligvareforretning innenfor planområdet er ikke gunstig i forhold til intensjonene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for Jæren. Saken vurderes likevel å ha så begrensede virkninger at det bør være innenfor kommunens handlingsrom å vedta planen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner derfor reguleringsplan for Kontinentalvegen 2 i Sola kommune.

 • Bærum kommune - innsigelse til kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Lysaker- Sørkedalsvassdraget i Bærum kommune med følgende endringer: Fire delområder nærmest Ruglandsveien som fylkesmannen har innsigelse til, endres til grønnstruktur med bestemmelser om bevaring av naturmiljø. To områder nærmest Bærumsveien, ved Wilses vei, godkjennes i tråd med Bærum kommunes vedtak som byggeområder med hensynssone om bevaring av naturmiljø. Fylkesmannens innsigelse er med dette delvis imøtekommet.

 • Larvik kommune - innsigelser til endring av bestemmelse om næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel

  Larvik kommune ønsker å legge til rette for 10 000 m2 kontorbygg i næringsområdet Amundrød/Rødbøl ved E18, ved å endre bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold har innsigelse til endringen fordi den vil føre til økt biltrafikk og er i strid med regionale mål om å skape attraktive og livskraftige sentrumsområder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Larvik kommunes vedtak. Departementet legger i denne saken avgjørende vekt på kommunens ønske om å legge til rette arealer for store kontorvirksomheter som det ikke er plass til i sentrum, og at området har tilfredsstillende kollektivdekning. Innsigelsene tas dermed ikke til følge.

 • Selje kommune - kommuneplan for Selje 2017-2029. Avgjerd i motsegnsak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område for fritidsbustader og turistformål på Sandvikneset, med ei generell byggegrense mot sjø på 40 m. Ved utarbeiding av reguleringsplan for området kan kommunen vurdere avvik frå byggegrensa der dette er naudsynt for å gje god terreng- og landskapstilpassing av bygningar og anlegg, og ikkje kjem i konflikt med friluftsinteresser knytt til strandsona. Departementet godkjenner område for fritidsbustader og turistformål på Årsheim med ei generell byggegrense mot sjø på 40 m for fritidsbustader og andre bygg som ikkje må ligge ved sjøen. Departementet godkjenner og etablering av næringsareal med hamn på fylling i sjø. Kommunen må vurdere omfanget av utfylling i sjø ved utarbeiding av reguleringsplan for området.

 • Levanger kommune - innsigelse til reguleringsplan for Åsvegen 15-17

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunestyrets vedtak av 28. februar 2018 av reguleringsplan (detaljregulering) for Åsvegen 15-17, uten rekkefølgebestemmelse om planfri kryssing av jernbanen. Departementet anser det ikke rimelig å stille som vilkår for gjennomføring av planen at planfri kryssing først skal være gjennomført. Innsigelsen fra Bane NOR tas dermed ikke til følge.

 • Hole kommune – innsigelse til kommunedelplan for Sollihøgda

  En videreutvikling av Sollihøgda tettsted bør i hovedsak skje gjennom fortetting og høyere arealutnyttelse i eksisterende boligområder, og i områder som det ikke er fremmet innsigelse til. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner derfor ikke forslag til nye boligområder B2, B3 og B4, som Fylkesmannen i Buskerud har fremmet innsigelse til. For å imøtekomme Hole kommunes ønske om en begrenset utvikling av området, åpner departementet likevel for at kommunen kan fremme reguleringsforslag for et mindre areal på til sammen inntil 50 dekar innenfor de aktuelle delområdene (B2, B3 og B4). Dersom Hole kommune ved senere kommuneplanrulleringer ønsker å legge til rette for mer utbygging på Sollihøgda, må dette vurderes i en regional sammenheng og i lys av endelige planer for utvikling av Sundvollen tettsted som følge av etablering av ny InterCity-stasjon på Ringeriksbanen.

 • Rana kommune - detaljregulering for E6 Fallheia - Sandheia

  Saken gjelder detaljregulering for E6 på delstrekningen Fallheia – Sandheia i Rana kommune. Statens vegvesen har fremmet innsigelse til rekkefølgebestemmelse om at ny E6 ikke kan tas i bruk før regulert rasteplass ved kryss E6/Fv 353 er ferdigstilt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planen, med den endring at rekkefølgebestemmelsen om rasteplass tas ut. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region nord er med dette tatt til følge.

 • Sørum kommune - innsigelser til reguleringsplan for Frogner næringspark

  Planen legger til rette for massemottak og utbygging av et næringsområde. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har innsigelse av hensyn til den sårbare naturtypen ravinedaler og en viktig forekomst av gråorheggeskog. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innsigelse av hensyn til et varig vernet vassdrag. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar innsigelsene til følge, og planen godkjennes ikke.

 • Ørland kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for Ørland kommune med noen endringer. Pkt. 7.1.1 og 7.1.2 endres slik at gjenoppbygging begrenses til brann og skade, og rett til våningshus tas ut. Pkt. 0.9 om bevaring godkjennes uten endringer. Innsigelsen fra Forsvarsbygg tas dermed delvis til følge.

 • Vadsø kommune - innsigelse til reguleringsplan for Kaigata

  Departementet godkjenner detaljregulering for Kaigata 2 i Vadsø kommune. Departementet har kommet til at den planlagte utbyggingen ikke berører regionale og nasjonale kulturminneinteresser i så stor grad at kommunens plan må settes til side. Innsigelsen fra fylkeskommunen er således ikke tatt til følge.

Til toppen