Avgjørelser i innsigelsessaker

Ordningen med innsigelse har som formål å sikre at vesentlige interesser, både nasjonale og regionale, ivaretas i kommuneplaner og reguleringsplaner. Her finner du Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelser i innsigelsessaker i årene 2000 til 2020.

Hva kan bli en innsigelsessak?

Muligheten til å fremme innsigelse omfatter bare viktige konfliktsaker som ledd i planprosessen, og etter at ordinær medvirkning er gjennomført. Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandler innsigelser der man ikke er blitt enige i planprosessen eller etter mekling hos statsforvalteren. De fleste sakene løses uten at de må sendes til departementet.

Hvem kan fremme en innsigelse?

Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. Kommunen kan treffe bindende planvedtak, så lenge det skjer innenfor rammene og retningslinjene som er gitt fra nasjonalt og regionalt hold. De som kan fremme innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan er:

 • Berørte statlige eller regionale organer
 • Berørte kommuner
 • Sametinget

En innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Føringer for nasjonale og regionale innsigelser

 

Bane Nor (banenor.no)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Forsvarsbygg (forsvarsbygg.no)

Klima- og miljødepartementet (regjeringen.no)

Klima- og miljødepartementet og Barne- og familiedepartementet (regjeringen.no)

Kystverket (kystverket.no)

Landbruks- og matdepartementet (regjeringen.no)

Mattilsynet (mattilsynet.no)

Norges vassdrags- og energidirektorat (nve.no)

Statens vegvesen (vegvesen.no)

Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no)

Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no)

Sametinget (sametinget.no)

 

Oversikt over avgjørelser i innsigelsessaker mellom 2000-2020

Oversikten over avgjørelser er sortert etter dato, og viser hvilken kommune det gjelder, hva som er formål med planen og grunnlaget for innsigelsen. Begrepet motsegn brukes om innsigelser på nynorsk.

38 motsegnsaker avgjorde av KMD i 2020

Eldre saker

20202019, 201820172016201520142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 

 

2021

 • Grimstad kommune – innsigelse til områderegulering for Aagre

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner tiltak i 100-metersbeltet langs Landvikvannet for å legge til rette for friluftsliv, og som ikke innebærer utfylling i vannet. Departementet godkjenner ikke småbåthavn og de deler av park og badeområde som krever utfylling i Landvikvannet. Utfylling og småbåthavn vil kunne ha negativ påvirkning på vannmiljø og naturmangfold av nasjonal og vesentlig regional verdi. Foreslåtte boliger i 100-metersbeltet langs Landvikvannet godkjennes. Innsigelsen fra Statsforvalteren i Agder er tatt delvis til følge.

 • Åfjord kommune - innsigelse til reguleringsplan for Måvika

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner delområdene BBS med adkomst (småbåtanlegg), BFT1 (fritids- og turismeformål) og BFT2 (fritids- og turismeformål) i reguleringsplan for Måvika. Departementet har lagt vekt på at Åfjord kommune ligger i et område med mindre press på strandsonen, og hvor behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal tillegges vekt i vurderingene av tiltak i 100-metersbeltet. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag er ikke tatt til følge.

 • Harstad kommune - plansak - uløste innsigelser - Kystplan II - kommunedelplan

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke forslag til nytt flerbruksområde i sjø med akvakultur, område V01, ved Steinavær i Harstad kommune, av hensyn til Forsvarets skyte- og øvingsområder i Andfjorden.