Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. Kommunen kan treffe bindende planvedtak, så lenge det skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt fra nasjonalt og regionalt nivå. Berørt statlig og regionalt organ, annen berørt kommune og Sametinget kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er øverste planmyndighet.

Begrepet motsegn brukes om innsigelser på nynorsk.

Ordningen med innsigelse skal sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser, og andre vesentlige interesser, blir ivaretatt i kommunale planer. Adgangen til å fremme innsigelse omfatter bare viktige konfliktsaker som ledd i planprosessen, etter at ordinær medvirkning er gjennomført. Departementet behandler innsigelser hvor det ikke er kommet til enighet i planprosessen eller etter mekling hos fylkesmannen. De fleste innsigelsessaker løses lokalt.

Innsigelsesordningen må ikke forveksles med klageordningen. Klage gjelder bare for reguleringsplaner, og er bare aktuelt der kommunen selv har truffet planvedtak med rettsvirkning.

Oversikten over avgjørelser er sortert etter dato, og viser hvilken kommune det gjelder, hva som er formål med planen og grunnlaget for innsigelsen.

Brev og rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev og rundskriv fra andre departementer

Innsigelsesstatistikk

Eldre saker

20172016201520142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 

2018

 • Avgjørelse i innsigelsessak. Detaljregulering for E6 Fallheia - Sandheia

  Saken gjelder detaljregulering for E6 på delstrekningen Fallheia – Sandheia i Rana kommune. Statens vegvesen har fremmet innsigelse til rekkefølgebestemmelse om at ny E6 ikke kan tas i bruk før regulert rasteplass ved kryss E6/Fv 353 er ferdigstilt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planen, med den endring at rekkefølgebestemmelsen om rasteplass tas ut. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region nord er med dette tatt til følge.

 • Sørum kommune - innsigelser til reguleringsplan for Frogner næringspark

  Planen legger til rette for massemottak og utbygging av et næringsområde. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har innsigelse av hensyn til den sårbare naturtypen ravinedaler og en viktig forekomst av gråorheggeskog. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innsigelse av hensyn til et varig vernet vassdrag. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar innsigelsene til følge, og planen godkjennes ikke.

 • Ørland kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for Ørland kommune med noen endringer. Pkt. 7.1.1 og 7.1.2 endres slik at gjenoppbygging begrenses til brann og skade, og rett til våningshus tas ut. Pkt. 0.9 om bevaring godkjennes uten endringer. Innsigelsen fra Forsvarsbygg tas dermed delvis til følge.

 • Vadsø kommune - innsigelse til reguleringsplan for Kaigata

  Departementet godkjenner detaljregulering for Kaigata 2 i Vadsø kommune. Departementet har kommet til at den planlagte utbyggingen ikke berører regionale og nasjonale kulturminneinteresser i så stor grad at kommunens plan må settes til side. Innsigelsen fra fylkeskommunen er således ikke tatt til følge.