Innsigelsessaker

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. Kommunen kan treffe bindende planvedtak, så lenge det skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt fra nasjonalt og regionalt nivå. Berørt statlig og regionalt organ, annen berørt kommune og Sametinget kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er øverste planmyndighet.

Ordningen med innsigelse skal sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser, og andre vesentlige interesser, blir ivaretatt i kommunale planer. Adgangen til å fremme innsigelse omfatter bare viktige konfliktsaker som ledd i planprosessen, etter at ordinær medvirkning er gjennomført. Departementet behandler innsigelser hvor det ikke er kommet til enighet i planprosessen eller etter mekling hos fylkesmannen. De fleste innsigelsessaker løses lokalt.

Innsigelsesordningen må ikke forveksles med klageordningen. Klage gjelder bare for reguleringsplaner, og er bare aktuelt der kommunen selv har truffet planvedtak med rettsvirkning.

Oversikten over avgjørelser er sortert etter dato, og viser hvilken kommune det gjelder, hva som er formål med planen og grunnlaget for innsigelsen.

Innsigelsesstatistikk

Eldre saker

2016201520142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 

  

2017

 • Hjelmeland og Strand kommunar – motsegn til kommunedelplan for rassikring av rv 13

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestar Hjelmeland og Strand kommunar sine vedtak av kommunedelplan for rv 13 rassikring Melkeråna – Årdal. Vedtaket inneber lang tunnel frå Melkeråna til Årdal slik at ein ikkje nyttar dagens veg over Tveitabrekka med stor høgdeskilnad. Bygging av lang tunnel vil medføre redusert reisetid i forhold til dagens veg.

 • Kommunedelplan for Krakstadmarka i Ringerike kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke boligfeltene B_F8 og B_12 i kommunedelplan for Krakstadmarka. Departementet legger vekt på at områdene innebærer omdisponering av dyrka mark av god kvalitet og at kommunen har stor tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.

 • Sørum kommune - kommuneplanens arealdel 2015–2027 - innsigelse til næringsområde på Bjørkemoen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner det foreslåtte området for næringsbebyggelse på Bjørkemoen, i samsvar med kommunestyrets vedtak. Departementet legger vekt på at området er i samsvar med kommunens strategi for næringsutvikling, og at alternative lokaliseringer er vurdert å ha større negativ konsekvens for jordvern, naturmangfold og trafikkbelastning. Rekkefølgekrav om oppdyrking av areal mellom næringsområdet og E6 har ikke hjemmel i plan- og bygningsloven, og gjøres derfor om til retningslinje.

 • Sula kommune - motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2013-2023

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrar Sula kommune sitt vedtak av arealdelen av kommuneplanen 2013–2023. Endringa inneber at den generelle føresegna om naust opnar for storleik inntil 60 m² i grunnflate. I reguleringsplan kan det etter konkret vurdering godkjennast større naust enn fastsett i kommuneplan. Ei generell føresegn om at naust kan ha storleik på 80 m² i grunnflate er uheldig for omsynet til strandsona og ålmenta. Vidare stadfestar departementet bustadområde for ein til to bustader i 100-metersbeltet mot sjøen ved Haneneset/Rørstad.

 • Løten kommune - kommuneplanens arealdel 2015 - 2026, innsigelser

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Løten kommunestyres vedtak av 6. april 2016 av bestemmelser om detaljvarehandel i eksisterende næringsområde Ånestad N1 og nytt næringsområde N2 i kommuneplanens arealdeldel for Løten 2015-2026.   Innsigelsene fra Fylkesmannen i Hedmark og Statens vegvesen er etter dette ikke tatt til følge.

 • Områderegulering for Brekstadbukta næringsområde i Ørland kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Brekstadbukta næringsområde med krav om miljøundersøkelse og detaljregulering før utbygging av trinn 2. Departementet legger vekt på kommunens behov for sentrumsnært næringsareal og at det er rom for å forbedre prosjektets virkninger på miljø og landskap gjennom kommende detaljregulering.

 • Namsos kommune - Innsigelse til detaljregulering del av Kjellmyrmoen, Bangsund

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Namsos kommunestyres vedtak av 25. august 2016 av detaljregulering for “Del av Kjellmyrmoen" datert 25.04.2016. Det tas inn endring i de tilhørende reguleringsbestemmelser, slik at § 3.1.5 får følgende ordlyd: "Det skal utarbeides en trafikkanalyse og foretas en kost/nytte- vurdering som grunnlag for å fastsette hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal være ferdigstilt før nytt forretningsbygg kan tas i bruk." Innsigelsen fra Statens vegvesen, Region midt tas ikke til følge.

 • Motsegn til områderegulering Sykkylven sentrum - Møre og Romsdal

  Departementet godkjenn ikkje område SPP15 i områdereguleringa av Sykkylven sentrum. Departementet meiner at området er av nasjonal kulturminneverdi. Kommunen og fylkeskommunen oppmodast til å finna ein alternativ plassering for parkeringsplassen.

 • Innsigelse til detaljregulering for Lystlunden nord – ny videregående skole og idrettshall - Horten kommune

  Departementet godkjenner den delen av detaljregulering for Lystlunden nord som det er fremmet innsigelse til, som omfatter idrettshallen, i samsvar med Horten kommunestyres vedtak av 19. september 2016. Departementet legger vekt på at det er ønskelig med nærhet mellom idrettshallen og ny videregående skole. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge. Kommunen har betydelige forekomster av hule eiker, som er en utvalgt naturtype av nasjonal interesse. Kommunen bør derfor utarbeide en samlet oversikt over de hule eikene i kommunen, slik at hensynet til den utvalgte naturtypen innarbeides i kommunale planer.

 • Innsigelse til reguleringsplan Krogevoll - Strand kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan Krogevoll i Strand kommune. Planen omfatter småbåthavn og 17 boenheter som er omregulert fra fritidsboliger. Planen anses ikke å være i strid med Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030, og er i tråd med kommuneplanens intensjoner om å opprettholde Fiskå som grendesenter i Nordre Strand. Boligområdet vil kunne styrke grunnlaget for skolen og barnehagen i Fiskå.

 • Kristiansand kommune - innsigelse til detaljregulering Marviksletta senterområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Marviksletta senterområde vedtatt 16. september 2015. Departementet viser til tilrådningene fra Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet, og mener at detaljreguleringen er i samsvar med støygrensene og anbefalingene i støyretningslinjen. Departementet legger vekt på at støyrapportene viser at boliger i planområdet ikke vil få støynivå over anbefalte støygrenser.

 • Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens arealdel 2010-2020

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utbygging av fritidsboliger i deler av planområdet 5.9 Storpollen i kommuneplanens arealdel for Ballangen 2010 - 2020. I Sæterosen tillates utbygging i de nordvestlige områdene under kote 50. Utbyggingsområdet er på ca. 110 dekar, noe som vil kunne gi utbygging av 20-30 nye fritidsboliger. I Slåttvikstraumen godkjennes ikke de 8 hyttetomtene. Nærmere avgrensing gjøres i detaljregulering.

 • Skedsmo kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2015-2026

  Departementet godkjenner planens bestemmelser om parkering med endring i planbestemmelsen punkt 1-8.9 slik at krav til maksimum antall biler for barne- og ungdomsskole, videregående skole og barnehage/barnepark utenfor fortettingsområdene endres fra 1,5 til 1 for hver ansatt. I avgjørelsen legger departementet vekt på at Akershus fylkeskommune har tatt stilling til saken, og at fylkeskommunen mener parkeringsnormen må skjerpes fordi den er i strid med vesentlige regionale interesser. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015, og det må tas hensyn til at det er behov for å ha noenlunde like parkeringsbestemmelser innen og mellom kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke planlagt omdisponering av Lundjordet til idrettsformål. Departementet legger vekt på at det ikke er gjort tilstrekkelig vurdering av alternative arealer. Det legges også vekt på at Stortinget har satt som mål at årlig omdisponering av dyrket mark skal reduseres til under 4 000 dekar innen 2020.