Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 26. mars 2021

I statsråd i dag ble stortingsmeldingene "Likeverdsreformen - et samfunn med bruk for alle" og "Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden" lagt frem.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 26. mars 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 108 L (2020-2021)
Endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon våren 2021)

Prop. 109 S (2020-2021)
Pensjonar frå statskassa

Prop. 126 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (oppfølging av anmodningsvedtak om pensjon)

Prop. 132 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger)

Barne- og familiedepartementet
Prop. 114 L (2020-2021)
Endringer i barnelova
(Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker)
(Nyhetssak)

Prop. 127 L (2020-2021)
Endringer i folketrygdeloven
(fri utsettelse av foreldrepenger)
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Prop. 123 S (2020-2021)
Investeringar i Forsvaret og andre saker
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 112 L (2020 - 2021)
Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

Prop. 116 L (2020 - 2021)
Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)
(Nyhetssak)

Prop. 121 L (2020 - 2021)
Endringer i helsepersonelloven (melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerheten)

Prop. 131 L (2020 - 2021)
Midlertidige endringer i smittevernloven (forskriftshjemmel om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2)
(Nyhetssak)

Meld. St. 25 (2020 - 2021)
Likeverdsreformen – et samfunn med bruk for alle
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 113 L (2020-2021)
Endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grense)
(Nyhetssak)

Prop. 117 L (2020-2021)
Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.)
(Nyhetssak)

Prop. 120 L (2020-2021)
Endringer i utlendingsloven (utvisning ved endret oppholdsstatus m.m.)
(Nyhetssak)

Prop. 129 L (2020-2021)
Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 119 L (2020-2021)
Endringar i svalbardmiljøloven (tungoljeforbod m.m.)
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 110 L (2020-2021)
Endringer i plan- og bygningsloven
(hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)

Prop. 118 S (2020-2021)
Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Prop. 125 S (2020-2021)
Endringar i kostnadsrammer for samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås
(Nyhetssak)        

Meld. St. 22 (2020-2021)
Data som ressurs
Datadrevet økonomi og innovasjon
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Prop. 115 LS (2020-2021)
Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. og samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen
(Nyhetssak)

Meld. St. 23 (2020-2021)
Musea i samfunnet
Tillit, ting og tid
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 111 L (2020-2021)
Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningstøttesloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon)
(Nyhetssak)

Prop. 130 L (2020-2021)
Endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.)
(Nyhetssak)

Meld. St. 21 (2020-2021)
Fullføringsreformen
– med åpne dører til verden og fremtiden
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 122 L (2020-2021)
Endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning)
(Nyhetssak)

Prop. 128 L (2020-2021)
Endringer i lov om dyrevelferd (bestemmelser om avl, dekning av kostnader og behandling av personopplysninger)
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 107  S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet (risikoavlastning av garantier til Reisegarantifondet og forlengelse av omstillingsordningen)
(Nyhetssak)

Prop. 124 L(2020-2021)
Endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mars 2021 til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.
Lovvedtak 78 (2020-2021)  Lov nr. 12

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mars 2021 til lov om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet).
Lovvedtak 80 (2020-2021)  Lov nr. 13

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. februar 2021 til lov om endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører).
Lovvedtak 68 (2020-2021)  Lov nr. 14
Loven trer i kraft 1. juli 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. februar 2021 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.).
Lovvedtak 70 (2020-2021)  Lov nr. 15
Loven trer i kraft 1. april 2021.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mars 2021 til lov om endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.).
Lovvedtak 79 (2020-2021)  Lov nr. 16
Loven trer i kraft 1. april 2021.
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Legemiddelregisteret (LMR-forskriften) fastsettes.

Landbruks- og matdepartementet
Forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen fastsettes.
(Se pkt. 4. Delegasjon av myndighet)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 10. oktober 2014 nr. 1276 om krav til bruk av elektronisk brikke i motorvogner over 3 500 kg fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Delegasjon av myndighet

Landbruks- og matdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 fjerde ledd til Landbruks- og matdepartementet.
(Se pkt. 3 Forskrifter)
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger § 36 annet ledd fjerde punktum til Nærings- og fiskeridepartementet.
(Se pkt. 5 Styrer og utvalg)
(Nyhetssak)

5. Styrer og utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet
Oppnevning av medlemmer til Konkurranseklagenemnda for perioden 1. april 2021 til 31. mars 2025.

Medlemmer til Konkurranseklagenemnda for perioden 1. april 2021 til 31. mars 2025:
Professor Tore Lunde, Bergen 
Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, Bergen
Konsernadvokat Elisabeth Styrvold Wiggen, Bærum

Medlem til Konkurranseklagenemnda for perioden 1. april 2021 til 1. juli 2021:
Førsteamanuensis, Linda Orvedahl, Aurland
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Nyhetssak)

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Gunhild Berge Stang gis med virkning fra og med 1. april 2021 avskjed i nåde.

Politisk rådgiver Emma Lind utnevnes med virkning fra og med 1. april 2021 til statssekretær for statsråd Abid Qayyum Raja i Kulturdepartementet. 

Sivilingeniør Kjartan Alexander Lunde konstitueres i perioden fra og med 6. april 2021 til og med 25. juli 2021, hvor statssekretær Mathias Fischer etter planen skal avvikle foreldrepermisjon og ferie, som statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Iselin Nybø i Nærings- og fiskeridepartementet og i 50 prosent stilling for statsråd Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet. 
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Haakon Gram-Johannessen til ambassadør i Maputo, Republikken Mosambik med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Kampala, Uganda, Elin Østebø Johansen, tillike til ambassadør i Bujumbura, Republikken Burundi.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i Castries, Saint Lucia.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i Nassau, Bahamassambandet.

Helse- og omsorgsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av konsulent Mariann Hornnes til direktør for Direktoratet for e-helse for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Are Forbord til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

7. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Vedtak med hjemmel i lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet § 2-5 første ledd:

Rolls-Royce plc og deres datterselskaper pålegges å stanse salget av aksjene i det norske selskapet Bergen Engines AS til selskaper i Transmashholding Group og enhver overføring av aksjer, eiendeler, eiendom, industriell eller teknologisk informasjon eller andre rettigheter i Bergen Engines eller selskapets datterselskaper til Transmashholding Group. 

Justis- og beredskapsministeren gis fullmakt til å instruere relevante registeransvarlige om at en eventuell overføring i strid med punkt 1 skal nektes registrert. 

Utenriksministeren gis fullmakt til å fatte vedtak om at ingen eksport av varer eller teknologi fra Bergen Engines eller selskapets datterselskaper til Russland, med sluttbruker i Russland eller til aktører hjemmehørende i Russland skal finne sted uten forutgående godkjenning av Utenriksdepartementet.
(Nyhetssak)