Nyheter om revidert nasjonalbudsjett for 2022

Viser 21-40 av 50 treff.

 • Revidert nasjonalbudsjett: VOEC-ordningen: Avvikling av det midlertidige deklareringsunntaket

  12.05.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  For å lette innføringen av VOEC-ordningen i 2020, ble det innført en overgangsordning med et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under 350 kroner. Regjeringen foreslår at overgangsordningen avvikles så raskt som mulig, og senest i løpet av 2023.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Tilskot til rapporteringsutstyr for fiskeflåten under 15 meter

  12.05.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å opprette ei tilskotsordning for fiskebåter under 15 meter, som skal dekke delar av kostnaden til utstyr i samband med at nye krav til rapportering trer i kraft.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Nye landingsplassar i Namsos og Hammerfest

  12.05.2022 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa har i revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslått å auke bevillinga med 38,2 millionar kroner til tilpassing av landingsplassar for nye redningshelikopter, SAR Queen, ved Sjukehuset Namsos og Hammerfest sjukehus.

 • Revidert nasjonalbudsjett: 39 millionar kroner til fylkesveg i Agder

  12.05.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Denne regjeringa held fram med satsinga på grøn teknologi, som vil bidra til fleire arbeidsplassar som vil ta Noreg inn i framtida. Ny batterifabrikk i Arendal treng ein god veg for trygg og effektiv transport. Derfor foreslår vi å gi 39 millionar kroner til ny veg frå E18 til Eydehavn i Arendal, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Styrkar arbeidet for menneskerettar og demokratisk medborgarskap

  12.05.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil styrke Narviksenteret og Falstadsenteret med til saman 2,4 millionar kroner, slik at dei kan utvikle seg og betre undervisingsopplegget til elevar, og tilbodet til innbyggarane elles. Regjeringa foreslår òg midlar til støttegruppa etter 22. juli, og ein eingongsstønad til Kvite Bussar og Aktive Fredsreiser som kompensasjon etter koronapandemien.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Føreslår å atterreise Akershus, Buskerud og Østfold

  12.05.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa føreslår i dag at Viken blir delt i tre fylke. - Det har vore stor folkeleg motstand mot Viken i både Akershus, Buskerud og Østfold, eit storfylke som blei oppretta med bruk av tvang. Vi legg til rette for tenester nær folk, eit reelt folkestyre og ein sterk fylkeskommune. Dette er ein god dag for lokaldemokratiet, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

 • Revidert nasjonalbudsjett: Foreslår 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen

  12.05.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Mellom 2018 og 2020 ble antall studieplasser ved oppstart til politiutdanningen (bachelor) ved Politihøgskolen redusert fra 720 til 400 plasser. For å opprettholde samme politidekning som i dag, vil antall uteksaminerte kandidater årlig på sikt være lavere enn det forventede behovet i årene fremover. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 13,2 millioner kroner til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen fra og med høsten 2022.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Føreslår å atterreise Vestfold og Telemark

  12.05.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa føreslår i dag at Vestfold og Telemark delast i to fylke. - Vestfold og Telemark vart slått saman med tvang av førre regjering, no blir dei høyrt. Vi legg til rette for tenester nær folk og eit reelt folkestyre. Dette er ein god dag for lokaldemokratiet, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

 • Revidert nasjonalbudsjett: Styrkar pasient- og brukaromboda

  12.05.2022 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa styrkar budsjettet til pasient- og brukaromboda i revidert nasjonalbudsjett. Dermed kan tilboda til pasientar og brukarar over heile landet bli opprettheldt.

 • Revidert nasjonalbudsjett: No skal det bli lettare å ha studentpraksis i heile landet

  12.05.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil bruke 50 millionar kroner på å dekke utgifter til reise og bustad til helse- og sosialfagstudentar som får praksisplass langt frå campus

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa tilrår å auke tilleggskompensasjon for ressurskrevjande tenester

  12.05.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa varslar no at tilleggskompensasjonen til mindre kommunar med høge utgifter til ressurskrevjande tenester aukar med 25 millionar kroner, frå 55 millionar kroner til 80 millionar. - Eg er glad for at vi styrker overføringane til dei kommunane med høge utgifter knytt til ressurskrevjande tenester, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringen rydder opp i en alvorlig økonomisk situasjon i Forskningsrådet

  12.05.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Forskningsrådet er i en alvorlig økonomisk situasjon. For å rydde opp er det behov for ny og annerledes kompetanse i Forskningsrådets styre. Kristin Halvorsen, tidligere finansminister og nåværende direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, går inn som leder av nytt styre.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Avvikling av Eldreombodet

  12.05.2022 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa varslar i revidert nasjonalbudsjett at den tar sikte på å avvikle Eldreombodet med verknad frå 1. juli 2023. Derfor blir det også føreslått å redusere bevillinga med ein million kroner for inneverande år som eit ledd i ei planlagd avvikling.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Tiltak for å øke elbilandelen i leasingmarkedet

  12.05.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Gunstige merverdiavgiftsregler bidrar til at fossilbiler har en høyere leasingandel enn elbiler. I revidert budsjett for 2022 varsler regjeringen en utredning av regelverket, med sikte på mer nøytrale merverdiavgiftsregler mellom leasing og kjøp.

 • Lavere engangsavgift på rullestoldrosjer

  12.05.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa vil gi Avinor økonomisk handlingsrom til å kunne vedta bygging av ny lufthamn i Bodø

  12.05.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Flytting av Bodø lufthamn er viktig for byutviklinga i Bodø. Eg kan derfor forstå at dei lokalt er utålmodige etter å setje spaden i jorda. Men pandemien råka Avinor hardt økonomisk, slik at selskapet måtte utsetje utbyggingsvedtaket for den nye lufthamna. Regjeringa foreslår no å auke statens økonomiske bidrag til luftahamna, i tillegg til at staten skal påta seg halvparten av risikoen ved uventa kostnadsauke i byggjefasen. Med dette får Avinor eit større økonomisk handlingrom til å kunne gjere eit utbyggingsvedtak, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa styrker norsk matproduksjon

  12.05.2022 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I tilbodet frå staten i årets jordbruksforhandlingar blir det lagt opp til å utbetale kompensasjon for auka kostnader i næringa allereie i år. I samsvar med dette gjer regjeringa i revidert nasjonalbudsjett derfor framlegg om ei tilleggsløyving på 1,8 milliardar kroner.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Sjukehusa blir kompenserte for tapte aktivitetsbaserte inntekter

  12.05.2022 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa føreslår i revidert nasjonalbudsjett å kompensere sjukehusa med 700 millionar kroner. Årsaka er bortfall av aktivitetsbaserte inntekter i ordninga med innsatsstyrt finansiering.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa set i gang ny folkehelsekampanje for psykisk helse

  12.05.2022 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa vil styrke den psykiske folkehelsa. Derfor blir «ABC for god psykisk helse - ein folkehelsekampanje» sett i gang. Målet er å auke befolkninga si kompetanse om psykisk helse, fremme god psykisk helse og førebygge psykiske lidingar.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa satsar på kjerneforsking

  12.05.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår å bruke 25 millionar kroner på forsking på kjernefysikk og kjernekjemi. Målet er å styrke den norske kunnskapsberedskapen på det nukleære området.

 • Side 2 av 3
 • Side 2 av 3