Offisielt frå statsrådet 5. april 2024

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram eit forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 5. april 2024. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet

Prop. 71 S (2023-2024)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2024 av 15. mars 2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2023/2418 om opprettelse av et instrument for å styrke den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser (EDIRPA)

Prop. 73 S (2023-2024)
Samtykke til inngåelse av avtale av 2. februar 2024 om endring av vedlegg A i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvars-samarbeid av 16. april 2021 (inkludering av nye omforente områder)

Relatert:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 72 L (2023-2024)
Endringer i barnetrygdloven og midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring m.m.)

Relatert:

Prop. 76 L (2023–2024)
Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (rammer for overtredelsesgebyr)

Relatert:

Barne- og familiedepartementet

Prop. 82 L (2023-2024)
Lov om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap

Prop. 85 LS (2023–2024)
Endringer i folketrygdloven (styrking av fedres rett til foreldrepenger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1158 om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersoner og om oppheving av rådsdirektiv 2010/18/EU

Energidepartementet

Prop. 83 L (2023-2024)
Endringer i energiloven mv. (tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked)

Relatert:

Finansdepartementet

Prop. 74 LS (2023-2024)
Endringer i finansmarkedslovgivningen (samleproposisjon) og samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter på finansmarkedsområdet

Relatert:

Prop. 75 L (2023–2024)
Lov om Finanstilsynet (finanstilsynsloven)

Relatert:

Forsvarsdepartementet

Prop. 87 S (2023-2024)
Forsvarsløftet – for Norges trygghet
Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2036

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 70 LS (2023-2024)
Endringer i grenseloven og utlendingsloven mv. (interoperabilitet og visuminformasjonssystemet mv.) og samtykke til godtakelse av forordningene (EU) 2019/817 og (EU) 2019/818 om interoperabilitet mellom EU-informasjonssystemer og forordning (EU) 2021/1134 om endringer i visuminformasjonssystemet m.fl. (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Prop. 77 L (2023-2024)
Endringer i el-tilsynsloven (hjemmel for gebyr for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner mv.)

Prop. 80 L (2023-2024)
Endringar i rettsgebyrloven (justering av multiplikator for forliksklage og forkynning av betalingsoppmoding)

Prop. 84 L (2023-2024)
Midlertidige endringer i utlendingsloven
(beredskapshjemmel for innkvartering av asylsøkere)

Relatert:

Klima- og miljødepartementet

Meld. St. 18 (2023–2024)
Ein forbetra tilstand for villrein

Relatert:

Meld. St. 21 (2023-2024)
Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Relatert:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 81 L (2023-2024)
Endringer i valgloven (offentliggjøring av valgresultater og valgdagsmålinger på valgdagen)

Kunnskapsdepartementet

Prop. 78 L (2023-2024)
Endringer i barnehageloven (unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet m.m.)

Meld. St. 19 (2023-2024)
Profesjonsnære utdanningar over heile landet

Relatert:

Meld. St. 20 (2023-2024)
Opptak til høgare utdanning

Relatert:

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 79 L (2023-2024)
Lov om endringer i viltloven mv.
(endret betegnelse på organ i viltforvaltningen og oppheving av lovvedtak om nydyrking og nedbygging av myr)

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 86 L (2023–2024)
Endringer i brukthandellova (innskrenking av virkeområde)

Relatert:

Samferdselsdepartementet

Prop. 88 S (2023-2024)
Utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i Akershus, kostnadsramme for rv. 13 Lovraeidet – Rødsliane i Rogaland og forskotering i vegsaker

Relatert:

2. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av oberst Svenn Egil Nyberget Grøtte til brigader i Hæren og beordring i stilling som sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av sysselmester Lars Fause som sysselmester på Svalbard for en ny periode på tre år.  Han tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Relatert:

3. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, EU om godtakelse av forordning (EU) 2021/1150 og forordning (EU) 2021/1152 med hensyn til fastsettelse av vilkårene for tilgang til andre EU-informasjonssystemer med henblikk på det europeiske systemet for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Tore Onshuus Sandvik oppnevnes som Norges viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).