Offisielt fra statsråd 5. april 2017

I statsråd i dag er lovforslaget «Endringer i kommunestrukturen» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. april 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:
(Lenker til proposisjoner og meldinger blir som regel aktive kl. 11.45). 

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 90 S (2016-2017)
Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015
(Nyhetssak

Prop. 98 S (2016-2017)
Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS (videreutvikling av Schengen-regelverket)
(Nyhetssak)

Prop. 103 S (2016-2017)
Samtykke til ratifikasjon av endringer av 15. oktober 2016 i Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget av 16. september 1987
(Nyhetssak

Meld. St. 24 (2016-2017)
Felles ansvar for felles fremtid
Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk
(Nyhetssak) 

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 85 L (2016-2017)
Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektsikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser)
(Nyhetssak)

Prop. 100 S (2016-2017)
Pensjonar frå statskassa 

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 80 L (2016-2017)
Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)
(Nyhetssak

Prop. 81 L (2016-2017)
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
(likestillings- og diskrimineringsloven)
(Nyhetssak

Prop. 87 L (2016-2017)
Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)

Prop. 88 L (2016-2017)
Lov om adopsjon (adopsjonsloven)
(Nyhetssak)

Prop. 93 L (2016-2017)
Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven(håndhevingsreglene)
(Nyhetssak

Finansdepartementet 
Meld. St. 34 (2016-2017)
Finansmarkedsmeldingen 2016-2017
(Nyhetssak

Helse- og omsorgsdepartementet 
Prop. 89 L (2016-2017)
Endringer i transplantasjonslova mv.
(gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 99 L (2016-2017)
Endringer i politiregisterloven mv.
(gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.)
(Nyhetssak

Prop. 106 L (2016-2017)
Endringer i straffeprosessloven
(biometrisk autentisering)
(Nyhetssak

Klima- og miljødepartementet
Meld. St. 35 (2016-2017)
Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet
(Nyhetssak

Prop. 83 L (2016-2017)
Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)
(Nyhetssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Prop. 84 S (2016-2017)
Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå
(Nyhetssak

Prop. 91 L (2016-2017)
Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport

Prop. 94 L (2016-2017)
Lov om statens ansatte mv.
(statsansatteloven)
(Nyhetssak)

Prop. 96 S (2016-2017)
Endringer i kommunestrukturen
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet 
Prop. 102 L (2016-2017)
Endringer i kringkastingsloven (reklame og sponsing mv.)
(Nyhetssak)

Prop. 104 L (2016-2017)
Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)
(Nyhetssak

Kunnskapsdepartementet 
Prop. 78 L (2016-2017)
Endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m.) 

Prop. 79 L (2016-2017)
Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)
(Nyhetssak)

Prop. 101 L (2016-2017)
Endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.)
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet 
Meld. St. 32 (2016-2017)
Reindrift
Lang tradisjon – unike muligheter
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet 
Prop. 95 L (2016-2017)
Endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)
(Nyhetssak)

Prop. 97 L (2016-2017)
Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for
grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet)
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 82 L (2016-2017)
Endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane)
(Nyhetssak

Prop. 86 S (2016-2017)
Oslopakke 3 – revidert avtale for perioden 2017-2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster

Prop. 105 S (2016-2017)
Utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland
(Nyhetssak

Meld. St. 30 (2016-2017)
Verksemda til Avinor AS
(Nyhetssak

Meld. St. 33 (2016-2017)
Nasjonal transportplan 2018-2029
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet 
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2017 til lov om endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.)
Lovvedtak 62 (2016-2017)  Lov nr. 15

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om markedsføring av kreditt fastsettes.

Landbruks- og matdepartementet
Forskrift om endring av forskrift 18. juni 2015 nr. 761 om bruk av dyr i forsøk fastsettes. 

4. Styrer, utvalg

Helse- og omsorgsdepartementet 
Oppnevning av et offentlig utvalg for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten: 

Sykepleier Aud Blankholm, Oslo (leder)
Lege Endre Sandvik, Oslo
Leder Benedicte Løseth, Bergen
Professor Jon Magnussen, Trondheim
Professor Alice Kjellevold, Stavanger
Lege Petter Schou, Spydeberg
Sykepleier Ingunn Lie Mosti, Bodø
Sykepleier Unni Hembre, Oslo
Leder Aida Kreso, Oslo
Leder Wenche F. Sellæg, Namdalen
Sykepleier Vigdis Galaaen, Hamar
Tannlege Helene Haver, Rogaland
Brukerrepresentant John Berg-Jensen, Troms
Brukerrepresentant Kristian Kise Haugland, Oslo
Leder Yngvar Åsholt, Asker
(Nyhetssak

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet 
Utnevning av underdirektør Silja Skjelnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Trine Rønning Mathisen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Finansdepartementet 
Utnevning av seniorrådgiver Kari Anne Haugen til underdirektør i Finansdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Klima- og miljødepartementet 
Åremålsbeskikkelse av direktør Ole Arve Misund som direktør for Norsk Polarinstitutt for 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av fagdirektør Jan Mathys Truyen til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.