Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 10. april 2019

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga «Nytt regjeringskvartal» lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. april 2019 kl. 0915. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 67 S (2018-2019)
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018

Prop. 71 S (2018-2019)
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Prop. 83 S (2018-2019)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiFIR)
(Nyheitssak)

Prop. 84 S (2018-2019)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler
(Nyheitssak)

Prop. 85 S (2018-2019)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. (fjerde hvitvaskingsdirektiv) og forordning (EU) 2016/1675 om identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler
(Nyheitssak)

Prop. 93 S (2018-2019)
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018

Prop. 94 S (2018-2019)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030
(Nyheitssak)

Prop. 103 S (2018-2019)
Samtykke til inngåelse av avtale av 4. september 2018 mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 87 L (2018-2019)
Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 96 LS (2018-2019)
Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129
(Nyheitssak)

Prop. 97 L (2018-2019)
Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)
(Nyheitssak)

Prop 98 L (2018-2019)
Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 91 L (2018-2019)
Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 100 L (2018-2019)
Endringer i straffeloven mv.
(terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 21 (2018-2019)
Nytt regjeringskvartal
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 88 L (2018-2019)
Endringer i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon)
(Nyheitssak)

Prop. 89 L (2018-2019)
Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)
(Nyheitssak)

Meld. St. 23 (2018-2019)
Nordisk samarbeid

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 99 L (2018-2019)
Lov om forbud mot hold av pelsdyr
(Nyheitssak)

Prop. 90 L (2018-2019)
Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 92 LS (2018-2019)
Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)
(Nyheitssak)

Prop. 95 L (2018-2019)                                                         
Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)
(Nyheitssak)

Meld. St. 22 (2018-2019)
Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Prop. 101 L (2018-2019)
Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

Samferdselsdepartementet
Prop. 70 L (2018-2019)
Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 86 L (2018-2019)
Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
(Nyheitssak)

Prop. 102 L (2018-2019)
Endringer i postloven (antall omdelingsdager)
(Nyheitssak)

Prop. 104 L (2018-2019)
Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 2. april 2019 til lov om endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)
Lovvedtak 50 (2018-2019)  Lov nr. 11

Delt ikraftsetting av lov om endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.). Del III, IV og V trer i kraft straks. Del I og II trer i kraft 15. mai 2019, med unntak av endringen i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 36 andre ledd.

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mars 2019 til lov om endringer i markaloven (justeringer av markagrensen m.m.).
Lovvedtak 44 (2018-2019)  Lov nr. 12
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 2. april 2019 til lov om endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr).
Lovvedtak 47 (2018-2019)  Lov nr. 13
Loven trer i kraft 1. januar 2020.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om overgangsregler for trygdekoordinering ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, fastsettes.

Finansdepartementet
Forskrift om lovpålagte forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgang til å yte forsikringstjenester mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, fastsettes.
(Nyheitssak)

Forskrift om unntak fra regler i verdipapirhandelloven ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, fastsettes.
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler, forskrift 30. oktober 2009 nr. 1321 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker, forskrift 21. desember 1993 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler og forskrift 26. februar 2001 nr. 178 om apotek ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 22. november 2010 nr. 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land og forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller Sveits ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om overgangsregler ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union på Justis- og beredskapsdepartementets områder fastsettes.
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, fastsettes.

Landbruks- og matdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 19. januar 2009 nr. 77 om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, fastsettes.

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om overgangsregler for krav til bosted og statsborgerskap i norske aksje- og allmennaksjeselskaper ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, fastsettes.

4. Utnemningar m.m.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av attføringskyndig rettsmedlem Tone Federley og rådgivende overlege Anne Katrine Fodstad til medisinsk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av rådgivende overlege Georg Espolin Johnsen som medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten for inntil to år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, EU om godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av et inn- og utreisesystem (EES), forordning (EU) 2017/2225 om endringer i forordning (EU) 2016/399 og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesystemet (ETIAS) (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Til toppen