Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 31. mars 2023

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram forslag til ny boklov.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 31. mars 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet

Prop. 71 L (2022-2023)
Endringer i utenrikstjenesteloven mv. (rekruttering og forflytning i utenrikstjenesten og kjønnsnøytrale titler)

Prop. 75 S (2022-2023)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2023 av 3. februar 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/128 om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75

Meld. St. 16 (2022-2023)
Nordisk samarbeid

Relatert:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 73 L (2022-2023)
Endringer i integreringsloven mv. (presiseringer)

Prop. 77 L (2022-2023)
Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger til reglene om nye etterlatteytelser)

Relatert: 

Prop. 90 L (2022-2023)
Endringer i lov om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring mv.)

Relatert:

Prop. 72 L (2022-2023)
Endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasninger til ny omstillingsstønad fra folketrygden)

Barne- og familiedepartementet

Prop. 79 L (2022-2023)
Endringer i barnelova mv. (krav om barneomsorgsattest)

Relatert:

Finansdepartementet

Prop. 83 L (2022-2023)
Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter)

Relatert:

Meld. St. 17 (2022–2023)
Statens pensjonsfond 2023

Relatert:

Forsvarsdepartementet

Prop. 92 L (2022-2023)
Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.)

Relatert:

Prop. 94 S (2022-2023)
Investeringar i Forsvaret og andre saker

Prop. 101 L (2022-2023)
Endringer i forsvarsloven og folketrygdloven (kontrakt om tjenesteplikt for militære studenter)

Relatert:

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 91 L (2022-2023)
Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal)

Relatert:

Meld. St. 15 (2022-2023)
Folkehelsemeldinga
Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar 

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 84 L (2022-2023)
Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom)

Prop. 86 L (2022-2023)
Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser)

Relatert:

Prop. 95 L (2022-2023)
Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens virkeområde)

Prop. 98 L (2022-2023)
Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Baneheia-utvalget)

Relatert:

Prop. 99 LS (2022-2023)
Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten) og samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1423 om systematisk elektronisk utveksling av opplysninger om avslag på søknad om tillatelse til erverv eller innehav av enkelte typer skytevåpen (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 85 L (2022-2023)
Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

Kultur- og likestillingsdepartementet

Prop. 82 L (2022-2023)
Lov om omsetning av bøker (bokloven)

Relatert:

Kunnskapsdepartementet

Prop. 80 L (2022-2023)
Endringer i privatskolelova (økt folkevalgt innflytelse mv.)

Relatert:

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 87 L (2022-2023)
Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.)

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 76 LS (2022-2023)
Endringer i register- og foretakslovgivningen mv. (digitale verktøy og prosesser, gebyrstruktur og tilknytningskrav) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 270/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1151 (digitaliseringsdirektivet)

Relatert:

Olje- og energidepartementet

Prop. 100 L (2022-2023)
Endringer i energiloven og naturgassloven (overskuddsvarme, energikartlegging, måling og fakturering)

Relatert:

Prop. 96 LS (2022-2023)
Endringer i energiloven (energitilstand i bygninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 135/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse

Relatert:

Prop. 93 S (2022-2023)
Fullmakt til å inngå ein tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs frå første fase av Sørlege Nordsjø II

Relatert:

Prop. 97 S (2022-2023)
Utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall, med status for olje- og gassvirksomheten mv.

Relatert:

Samferdselsdepartementet

Prop. 70 LS (2022-2023)
Endringar i lov om Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-lova) og samtykke til godkjenning av endringar av 30. september 2015 og 26. september 2018 i Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk

Relatert:

Prop. 74 L (2022-2023)
Endringar i taubanelova og tivolilova (undersøking av ulykker og hendingar)

Relatert:

Prop. 81 LS (2022-2023)
Endringer i postloven (pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen)

Prop. 88 S (2022-2023)
Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 i Agder

Relatert:

Prop. 89 S (2022-2023)
Endringer i utbyggingen og bompengeopplegget for E39 Kristiansand vest – Røyskår i Agder fylke.

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2023 til lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon). (sjå pkt. 4 Andre saker)

Lovvedtak 46 (2022-2023) Lov nr. 4

Grunnlag for saka:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2023 til lov om endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.).

Lovvedtak 44 (2022-2023) Lov nr. 5

Loven trer i kraft 1. april 2023.

Grunnlag for saka:

3. Utnemningar m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utnevning av underdirektør Erik Dæhli til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Utnevning av ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen til finansråd i Finansdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Relatert:

Olje- og energidepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Ane Hammer Langhelle til underdirektør i Olje- og energidepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Statssekretær Aleksander Øren Heen gis avskjed i nåde med virkning fra 31. mars 2023 kl. 12.00 som statssekretær for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og miljødepartementet.

Statssekretær Kjersti Bjørnstad gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet, og utnevnes som statssekretær for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og miljødepartementet. Endringen skjer med virkning frå 31. mars 2023 kl. 12.00.

Utnevning av ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo som statssekretær for statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun tiltrer 15. april 2023.

Relatert:

4. Andre saker

Kommunal- og distriktsdepartementet

Ervervet av en kvalifisert eierandel i Global Connect AS morselskap, Nordic Connectivity AB, godkjennes på vilkårene som settes ovenfor partene i vedlegg 1, jf. sikkerhetsloven § 10-3 og § 2-5.

Relatert:

Finansdepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2115 kan bli bindende for Norge.
(sjå pkt. 2 sanksjonar og iverksetjingar)